Acords de les sessions

Mesa del Parlament - X Legislatura

Dia:
Dimarts, 7 de juliol de 2015
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de mesa
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
108

Pàgina 1 de 2

Següent

 • 1

  Llei 6/2015, del 13 de maig, d'harmonització del Codi civil de Catalunya

  Número d'expedient: 200-00012/10

  D'acord amb l'article 7.1 de la Llei 35/2010, de l'1 d'octubre, de l'occità, aranès a l'Aran, se n'aprova la versió aranesa. Comissió de Justícia i Drets Humans

 • 2

  Llei de cooperatives

  Número d'expedient: 200-00020/10

  D'acord amb l'article 8.1 de la Llei 1/1998, del 7 de gener, de política lingüística, i l'acord de la Mesa del 3 de maig de 1983, se n'aprova la versió castellana. Comissió d'Empresa i Ocupació

 • 3

  Llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

  Número d'expedient: 200-00029/10

  D'acord amb l'article 8.1 de la Llei 1/1998, del 7 de gener, de política lingüística, i l'acord de la Mesa del 3 de maig de 1983, se n'aprova la versió castellana. Comissió d'Empresa i Ocupació

 • 4

  Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 200-00037/10

  D'acord amb l'article 111.2 del Reglament, es consideren congruents. Comissió d'Afers Institucionals

 • 5

  Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 200-00037/10

  D'acord amb l'article 111.2 del Reglament, es consideren congruents. Comissió d'Afers Institucionals

 • 6

  Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 200-00037/10

  D'acord amb l'article 111.2 del Reglament, es consideren congruents. Comissió d'Afers Institucionals

 • 7

  Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008

  Número d'expedient: 202-00050/10

  Se'n pren nota. Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

 • 8

  Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, de simplificació i millorament de la regulació normativa

  Número d'expedient: 202-00092/10

  S'admeten a tràmit i se n'ordena la publicació en el BOPC. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 9

  Proposició de llei d'adaptació de la Llei de vegueries a la nova comarca del Moianès i la creació del Penedès com a vegueria

  Número d'expedient: 202-00093/10

  S'admeten a tràmit i se n'ordena la publicació en el BOPC. Comissió d'Afers Institucionals

 • 10

  Proposició de llei d'adaptació de la Llei de vegueries a la nova comarca del Moianès i la creació del Penedès com a vegueria

  Número d'expedient: 202-00093/10

  S'admeten a tràmit i se n'ordena la publicació en el BOPC. Comissió d'Afers Institucionals

 • 11

  Proposició de llei de mesures urgents per a fer front a l'emergència habitacional i a la pobresa energètica

  Número d'expedient: 202-00062/10

  La secretària general dóna compte de l'escrit presentat per la comissió promotora mitjançant el qual s'amplia la seva composició en tres persones.La Mesa en pren nota. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 12

  Proposta de resolució de suport al Reial Aeri Club de Lleida

  Número d'expedient: 250-01675/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 13

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 11/2015, sobre l'Institut de Diagnòstic per la Imatge, corresponent al 2013

  Número d'expedient: 256-00056/10

  D'acord amb l'article 164 del Reglament, s'admet a tràmit, se n'ordena la publicació i se n'acorda la tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes per a la seva tramitació.Així mateix s'obre un termini de deu dies perquè els grups parlamentaris puguin demanar la compareixença dels responsables dels òrgans, els ens o les entitats fiscalitzats. CSC

 • 14

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 12/2015, sobre la contractació administrativa del Departament d'Interior, corresponent al 2013

  Número d'expedient: 256-00057/10

  D'acord amb l'article 164 del Reglament, s'admet a tràmit, se n'ordena la publicació i se n'acorda la tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes per a la seva tramitació.Així mateix s'obre un termini de deu dies perquè els grups parlamentaris puguin demanar la compareixença dels responsables dels òrgans, els ens o les entitats fiscalitzats. CSC

 • 15

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 10/2015, sobre el romanent de tresoreria de les entitats municipals descentralitzades del municipi de les Valls de Valira, corresponent al 2012

  Número d'expedient: 258-00036/10

  D'acord amb l'article 166 del Reglament, s'admet a tràmit, se n'ordena la publicació i se n'acorda la tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes per a la seva tramitació.Així mateix s'obre un termini de quinze dies per a poder demanar la presentació de l'informe davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes. CSC

 • 16

  Control del compliment de la Resolució 947/X, sobre les malalties minoritàries

  Número d'expedient: 290-00851/10

  D'acord amb els articles 94 i 140.3 del Reglament, es prorroga en 15 dies més el termini per a retre comptes que finirà el 15.09.2015. Comissió de Salut

 • 17

  Control del compliment de la Resolució 948/X, sobre el millorament de la prevenció de la diabetis de tipus 2

  Número d'expedient: 290-00852/10

  D'acord amb els articles 94 i 140.3 del Reglament, es prorroga en 15 dies més el termini per a retre comptes que finirà el 15.09.2015. Comissió de Salut

 • 18

  Control del compliment de la Resolució 950/X, sobre la utilització de personal i recursos públics en la gestió privada de la sanitat

  Número d'expedient: 290-00854/10

  D'acord amb els articles 94 i 140.3 del Reglament, es prorroga en 15 dies més el termini per a retre comptes que finirà el 15.09.2015. Comissió de Salut

 • 19

  Control del compliment de la Resolució 952/X, sobre el servei d'urgències del CAP Guineueta, de Barcelona

  Número d'expedient: 290-00856/10

  D'acord amb els articles 94 i 140.3 del Reglament, es prorroga en 15 dies més el termini per a retre comptes que finirà el 15.09.2015. Comissió de Salut

 • 20

  Control del compliment de la Resolució 954/X, sobre els serveis de salut de la comarca del Baix Empordà

  Número d'expedient: 290-00858/10

  D'acord amb els articles 94 i 140.3 del Reglament, es prorroga en 15 dies més el termini per a retre comptes que finirà el 15.09.2015. Comissió de Salut

 • 21

  Control del compliment de la Resolució 955/X, sobre els recursos sanitaris de la comarca del Baix Empordà

  Número d'expedient: 290-00859/10

  D'acord amb els articles 94 i 140.3 del Reglament, es prorroga en 15 dies més el termini per a retre comptes que finirà el 15.09.2015. Comissió de Salut

 • 22

  Control del compliment de la Resolució 959/X, sobre el compliment dels paràmetres de qualitat del subministrament d'energia elèctrica per Endesa Distribución, SL

  Número d'expedient: 290-00863/10

  D'acord amb els articles 94 i 140.3 del Reglament, es prorroga en 15 dies més el termini per a retre comptes que finirà el 16.09.2015. Comissió d'Empresa i Ocupació

 • 23

  Control del compliment de la Resolució 960/X, sobre els crèdits ràpids

  Número d'expedient: 290-00864/10

  D'acord amb els articles 94 i 140.3 del Reglament, es prorroga en 15 dies més el termini per a retre comptes que finirà el 16.09.2015. Comissió d'Empresa i Ocupació

 • 24

  Control del compliment de la Resolució 928/X, sobre la licitació pública del servei d'atenció i gestió de trucades d'urgència del 112

  Número d'expedient: 290-00833/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió d'Interior

 • 25

  Control del compliment de la Resolució 943/X, de reconeixement a la jutgessa argentina instructora de la causa contra els crims del franquisme

  Número d'expedient: 290-00847/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió d'Afers Institucionals

 • 26

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el Reglament (CE) 1683/1995 del Consell, del 29 de maig de 1995, pel qual s'estableix un model uniforme de visat

  Número d'expedient: 295-00192/10

  Comissió d'Interior

 • 27

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el Reglament (CE) 1683/1995 del Consell, del 29 de maig de 1995, pel qual s'estableix un model uniforme de visat

  Número d'expedient: 295-00192/10

  La Mesa pren nota de la proposta de reglament i, de conformitat amb el que estableix l'article 181.1 i 2 del Reglament, acorda de trametre-la a la Comissió d'Interior perquè, si escau, elabori un dictamen. Atès que la proposta de Reglament va ser tramesa en data 06.07.2015 i que el termini és de quatre setmanes, de conformitat amb el que estableix l'article 181.5 acorda d'obrir un termini de quatre dies perquè els grups parlamentaris hi puguin formular observacions. Comissió d'Interior

 • 28

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el Reglament (CE) 1683/1995 del Consell, del 29 de maig de 1995, pel qual s'estableix un model uniforme de visat

  Número d'expedient: 295-00192/10

  Comissió d'Interior

 • 29

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de cuidadors familiars en data de l'1 de febrer de 2015

  Número d'expedient: 314-20049/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 30

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de rebaixes de grau de dependència

  Número d'expedient: 314-20050/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 31

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de beneficiaris de les ajudes a la dependència que han sofert una reducció de l'horari del servei d'atenció domiciliària

  Número d'expedient: 314-20051/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 32

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de valoracions del grau de dependència fetes el 2014 i el 2015

  Número d'expedient: 314-20052/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 33

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incorporació dels serveis sanitaris en les xarxes que intervenen en les situacions de dificultat en l'alimentació d'infants i adolescents

  Número d'expedient: 314-20056/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 34

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes per a sistematitzar la informació de les situacions de dificultat en l'alimentació d'infants i adolescents

  Número d'expedient: 314-20057/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 35

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de situacions de dificultat en l'alimentació d'infants i adolescents detectades el 2013 i el 2014

  Número d'expedient: 314-20058/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 36

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'adaptació del protocol de detecció i seguiment de situacions de dificultat en l'alimentació d'infants i adolescents

  Número d'expedient: 314-20059/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 37

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes identificats per a constatar la cobertura de les necessitats alimentàries d'infants i adolescents

  Número d'expedient: 314-20060/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 38

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el circuit que segueixen els serveis socials quan detecten una situació de dificultat en l'alimentació d'un infant o un adolescent

  Número d'expedient: 314-20061/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 39

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes que s'activen quan els serveis bàsics d'atenció social detecten una situació de dificultat en l'alimentació d'un infant o un adolescent

  Número d'expedient: 314-20062/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 40

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les ajudes per a atendre els casos de situació de dificultat en l'alimentació d'infants o adolescents

  Número d'expedient: 314-20063/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 41

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'alumnes amb indicis d'una alimentació deficient que s'han detectat als centres educatius el 2013 i el 2014

  Número d'expedient: 314-20064/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 42

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions entre les persones de referència de cada àmbit per a la detecció i el seguiment dels casos de dificultat en l'alimentació d'infants o adolescents el 2013 i el 2014

  Número d'expedient: 314-20066/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 43

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de qüestionaris de factors d'ocupabilitat tramitats pel Servei d'Ocupació de Catalunya del 2012 ençà

  Número d'expedient: 314-20085/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 44

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'itineraris d'inserció fets pel Servei d'Ocupació de Catalunya del 2012 ençà

  Número d'expedient: 314-20086/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 45

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'accions de formació fetes pel Servei d'Ocupació de Catalunya del 2012 ençà

  Número d'expedient: 314-20087/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 46

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'acreditacions i certificats de professionalitat emesos pel Servei d'Ocupació de Catalunya del 2012 ençà

  Número d'expedient: 314-20088/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 47

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de participants en accions del Servei d'Ocupació de Catalunya que han estat inserits laboralment del 2012 ençà

  Número d'expedient: 314-20089/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 48

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que han rebut orientació del Servei d'Ocupació de Catalunya del 2012 ençà

  Número d'expedient: 314-20090/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 49

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de contactes amb empreses per a la inserció de desocupats fets pel Servei d'Ocupació de Catalunya del 2012 ençà

  Número d'expedient: 314-20091/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 50

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les transferències de l'Estat per a polítiques d'ocupació percebudes pel Servei d'Ocupació de Catalunya del 2010 ençà

  Número d'expedient: 314-20092/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 51

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les transferències del Fons social europeu per a polítiques d'ocupació percebudes pel Servei d'Ocupació de Catalunya del 2010 ençà

  Número d'expedient: 314-20093/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 52

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el programa del Fons social europeu en el període 2007-2013

  Número d'expedient: 314-20094/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 53

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els convenis i contractes programa amb ajuntaments i altres operadors del sistema d'ocupació que ha fet el Servei d'Ocupació de Catalunya

  Número d'expedient: 314-20095/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 54

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos humans del Servei d'Ocupació de Catalunya

  Número d'expedient: 314-20096/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 55

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Projecte de decret de reestructuració del Servei d'Ocupació de Catalunya

  Número d'expedient: 314-20097/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 56

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes de coordinació entre l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa i el Servei d'Ocupació de Catalunya

  Número d'expedient: 314-20098/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 57

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost previst per a l'estratègia de política industrial

  Número d'expedient: 314-20099/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 58

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de llocs de treball creats en el marc de l'estratègia de política industrial

  Número d'expedient: 314-20100/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 59

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les multes lingüístiques imposades a establiments comercials

  Número d'expedient: 314-20101/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 60

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes de construcció d'habitatges de protecció a Lleida redactats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya

  Número d'expedient: 314-20214/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 61

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions del Departament de Benestar Social i Família amb relació al presumpte assetjament homòfob a un jove de catorze anys a l'Institut Santa Eugènia, de Girona

  Número d'expedient: 314-20454/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 62

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'habitatges buits i desocupats gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya a Valls (Alt Camp)

  Número d'expedient: 314-20455/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 63

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'habitatges buits i desocupats gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya a Constantí (Tarragonès)

  Número d'expedient: 314-20456/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 64

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'habitatges buits i desocupats gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya al Vendrell (Baix Penedès)

  Número d'expedient: 314-20457/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 65

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'habitatges buits i desocupats gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya a Reus (Baix Camp)

  Número d'expedient: 314-20458/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 66

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'habitatges buits i desocupats gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya a Tarragona

  Número d'expedient: 314-20459/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 67

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'habitatges buits i desocupats gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya a Cambrils (Baix Camp)

  Número d'expedient: 314-20460/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 68

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'habitatges buits i desocupats gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya a l'Alt Camp

  Número d'expedient: 314-20461/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 69

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'habitatges buits i desocupats gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya al Tarragonès

  Número d'expedient: 314-20462/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 70

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'habitatges buits i desocupats gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya al Baix Camp

  Número d'expedient: 314-20463/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 71

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'habitatges buits i desocupats gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya al Baix Penedès

  Número d'expedient: 314-20464/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 72

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'habitatges buits i desocupats gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya al Priorat

  Número d'expedient: 314-20465/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 73

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'habitatges buits i desocupats gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya a la Conca de Barberà

  Número d'expedient: 314-20466/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 74

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació derivada de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que anul·la el procediment d'adjudicació de la gestió d'Aigües Ter Llobregat

  Número d'expedient: 314-20467/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 75

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute relatiu als concerts educatius

  Número d'expedient: 314-20468/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 76

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el programa d'activitats del viatge del conseller de la Presidència al Senegal

  Número d'expedient: 314-20469/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 77

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones que van acompanyar el conseller de la Presidència al Senegal

  Número d'expedient: 314-20470/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 78

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del conseller de la Presidència i els seus acompanyants al Senegal

  Número d'expedient: 314-20471/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 79

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el conveni de coordinació entre l'Agència de Cooperació al Desenvolupament, l'Àrea Metropolitana de Barcelona i Transports Metropolitans de Barcelona

  Número d'expedient: 314-20472/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 80

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost anual previst per a l'Acord marc de cooperació amb el Senegal per al període 2015-2018

  Número d'expedient: 314-20473/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 81

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la importància de les entitats catalanes a l'exterior per a la cultura catalana

  Número d'expedient: 314-20474/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 82

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de l'incompliment dels compromisos relatius a les subvencions del 2014 a les entitats catalanes a l'exterior

  Número d'expedient: 314-20475/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 83

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pagament de les subvencions pendents del 2014 a les entitats catalanes a l'exterior

  Número d'expedient: 314-20476/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 84

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari de pagament de les subvencions pendents del 2014 a les entitats catalanes a l'exterior

  Número d'expedient: 314-20477/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 85

  Sol·licitud d'una còpia dels expedients de contractació del servei d'alimentació per als interns dels centres penitenciaris de Can Brians 1, Obert 1 de Barcelona i Obert de Girona i de l'expedient d'explotació del servei de cafeteria i menjador de funcionaris del Centre Penitenciari Brians 1

  Número d'expedient: 320-00359/10

  D'acord amb l'article 6 del Reglament es dóna trasllat de la sol·licitud al Govern.

 • 86

  Sol·licitud d'una còpia del conveni de coordinació entre l'Agència de Cooperació al Desenvolupament, l'Àrea Metropolitana de Barcelona i Transports Metropolitans de Barcelona

  Número d'expedient: 320-00360/10

  D'acord amb l'article 6 del Reglament es dóna trasllat de la sol·licitud al Govern.

 • 87

  Sol·licitud d'una còpia de l'Acord marc de cooperació amb el Senegal per al període 2015-2018

  Número d'expedient: 320-00361/10

  D'acord amb l'article 6 del Reglament es dóna trasllat de la sol·licitud al Govern.

 • 88

  Memòria del Centre d'Estudis d'Opinió corresponent al 2014

  Número d'expedient: 334-00121/10

  D'acord amb l'article 21.1 de la Llei 6/2007, del 17 de juliol, del Centre d'Estudis d'Opinió, se'n pren nota i se n'ordena la tramesa als grups parlamentaris i la publicació al BOPC.

 • 89

  Estats de desenvolupament i d'execució del pressupost de la Generalitat en data del 31 de març de 2015

  Número d'expedient: 334-00122/10

  D'acord amb l'article 79 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, se'n pren nota i se n'acorda la tramesa als grups parlamentaris i la publicació al BOPC de l'escrit de tramesa. Així mateix, s'acorda que es faci avinent que la documentació pot ésser consultada a l'Arxiu del Parlament i que sigui tramesa a la: Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

 • 90

  Informe sobre l'evolució dels resultats no financers i de l'endeutament de la Generalitat en data del 31 de març de 2014

  Número d'expedient: 334-00123/10

  D'acord amb l'article 21.3 i 4, del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, se'n pren nota i se n'acorda la tramesa als grups parlamentaris i la publicació al BOPC de l'escrit de tramesa. Així mateix, s'acorda que es faci avinent que la documentació pot ésser consultada a l'Arxiu del Parlament i que sigui tramesa a la: Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

 • 91

  Informe sobre la situació en data del 31 de març de 2015 dels avals concedits per la Generalitat

  Número d'expedient: 334-00124/10

  Se'n pren nota i se n'acorda la tramesa als grups parlamentaris i la publicació al BOPC de l'escrit del conseller. Així mateix, s'acorda que es faci avinent que la documentació pot ésser consultada a l'Arxiu del Parlament i que sigui tramesa a la: Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

 • 92

  Informe del Govern titulat "Crònica d'una ofensiva premeditada. Les conseqüències sobre les persones de Catalunya"

  Número d'expedient: 335-00010/10

  Se'n pren nota i se n'ordena la tramesa als grups parlamentaris i la publicació en el BOPC.

 • 93

  Informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya sobre l'observança del pluralisme polític en la televisió i la ràdio corresponent a l'abril del 2015

  Número d'expedient: 337-00055/10

  Se'n pren nota, se n'acorda la tramesa als grups parlamentaris i a la Mesa de la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i la publicació en el BOPC. Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

 • 94

  Recurs d'inconstitucionalitat 3492/2015, interposat pel president del Govern de l'Estat contra l'article 34 de la Llei 2/2015, de l'11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015

  Número d'expedient: 381-00010/10

  D'acord amb l'article 29.3.j) del Reglament, s'acorda la compareixença del Parlament de Catalunya en el procediment.

 • 95

  Recurs d'inconstitucionalitat 3493/2015, interposat pel president del Govern de l'Estat contra determinats articles i disposicions addicionals de la Llei 3/2015, de l'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives

  Número d'expedient: 381-00011/10

  D'acord amb l'article 29.3.j) del Reglament, s'acorda la compareixença del Parlament de Catalunya en el procediment.

 • 96

  Control del compliment de la Moció 205/X, sobre la gestió de l'aigua

  Número d'expedient: 390-00205/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 97

  Composició de la Diputació Permanent

  Número d'expedient: 397-00001/10

  Se'n pren nota.

 • 98

  Composició del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Número d'expedient: 399-00005/10

  Se'n pren nota.

 • 99

  Composició de la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Número d'expedient: 410-00002/10

  Se'n pren nota. Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

 • 100

  Composició de la Comissió d'Empresa i Ocupació

  Número d'expedient: 410-00003/10

  Se'n pren nota. Comissió d'Empresa i Ocupació

Pàgina 1 de 2

Següent