Acords de les sessions

Mesa del Parlament - X Legislatura

Dia:
Dimarts, 9 de juny de 2015
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de mesa
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
148

Pàgina 1 de 2

Següent

 • 1

  Llei de modificació de la Llei 7/2007, de l'Agència Tributària de Catalunya, per a l'ordenació dels cossos tributaris d'adscripció exclusiva a l'Agència

  Número d'expedient: 200-00032/10

  D'acord amb l'article 8.1 de la Llei 1/1998, del 7 de gener, de política lingüística, i l'acord de la Mesa del 3 de maig de 1983, se n'aprova la versió castellana. Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

 • 2

  Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 200-00037/10

  Se'n pren nota. Comissió d'Afers Institucionals

 • 3

  Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya

  Número d'expedient: 200-00029/10

  Així mateix, s'acorda d'obrir un termini que finirà el proper divendres dia 12 de juny de 2015, a les 12:00 h, perquè els membres del Parlament i els grups parlamentaris puguin presentar esmenes al Dictamen de la Comissió, les quals esmenes hauran d'ésser congruents amb les conclusions i les observacions del Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries. Comissió d'Empresa i Ocupació

 • 4

  Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya

  Número d'expedient: 200-00029/10

  D'acord amb l'article 111.1 i 2 del Reglament, s'acorda la publicació al BOPC del Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries. Comissió d'Empresa i Ocupació

 • 5

  Llei de creació del municipi de Medinyà

  Número d'expedient: 202-00075/10

  D'acord amb l'article 8.1 de la Llei 1/1998, del 7 de gener, de política lingüística, i l'acord de la Mesa del 3 de maig de 1983, se n'aprova la versió castellana. Comissió d'Afers Institucionals

 • 6

  Proposició de llei de mesures urgents per a fer front a l'emergència habitacional i a la pobresa energètica

  Número d'expedient: 202-00062/10

  Atès que la ILP ha assolit un nombre de signatures superior a l'exigit per l'article 3 de la Llei 1/2006, de 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular, de conformitat amb el que estableixen els articles 14 i concordants de la dita Llei i 103 i concordants del Reglament, s'admet a tràmit la proposició de llei, se n'ordena l'inici de la tramitació parlamentària i la publicació al BOPC. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 7

  Procediment per a la interposició d'un recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei orgànica 4/2015, del 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana

  Número d'expedient: 212-00014/10

  D'acord amb l'article 111.1 i 2 del Reglament, s'acorda la publicació al BOPC del Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries.

 • 8

  Procediment per a la interposició d'un recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei orgànica 4/2015, del 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana

  Número d'expedient: 212-00013/10

  D'acord amb l'article 111.1 i 2 del Reglament, s'acorda la publicació al BOPC del Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries.

 • 9

  Procediment per a la interposició d'un recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei orgànica 4/2015, del 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana

  Número d'expedient: 212-00014/10

  D'acord amb l'article 30.2 de la Llei 2/2009, de 12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 10

  Procediment per a la interposició d'un recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei orgànica 4/2015, del 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana

  Número d'expedient: 212-00013/10

  D'acord amb l'article 30.2 de la Llei 2/2009, de 12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 11

  Proposta de resolució sobre les obres de millorament de la carretera C-37 entre el Pont d'Armentera i Querol

  Número d'expedient: 250-01647/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 12

  Proposta de resolució sobre el reconeixement dels coeficients reductors de l'edat de jubilació dels membres del Cos de Mossos d'Esquadra

  Número d'expedient: 250-01648/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió d'Interior

 • 13

  Proposta de resolució de solidaritat amb les víctimes d'Estat Islàmic

  Número d'expedient: 250-01650/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

 • 14

  Proposta de resolució sobre el reconeixement del quist de Tarlov com a malaltia rara

  Número d'expedient: 250-01651/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió de Salut

 • 15

  Proposta de resolució sobre la restitució de la plaça d'educador de la Unitat de Suport a l'Educació Especial de l'Escola Sant Vicenç, de Mollet del Vallès

  Número d'expedient: 250-01652/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió d'Ensenyament i Universitats

 • 16

  Proposta de resolució sobre els límits d'ingressos familiars màxims per a accedir als habitatges de protecció oficial

  Número d'expedient: 250-01653/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió de Benestar, Família i Immigració

 • 17

  Proposta de resolució sobre la incorporació de les necessitats dels vianants i els ciclistes als projectes de noves infraestructures

  Número d'expedient: 250-01654/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 18

  Proposta de resolució de rebuig de la reducció del personal sanitari i del pressupost per a la sanitat pública

  Número d'expedient: 250-01655/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió de Salut

 • 19

  Proposta de resolució d'encàrrec a la Sindicatura de Comptes d'una ampliació de l'Informe de fiscalització 34/2014, relatiu a l'activitat econòmica, financera i contractual de l'Ajuntament de Creixell en el període 2011-2014

  Número d'expedient: 253-00006/10

  D'acord amb l'article168.2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació i la tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes per a la seva tramitació. Així mateix, d'acord amb l'article 145.3 del Reglament, s'obre el termini de set dies per a presentar-hi esmenes. CSC

 • 20

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 6/2015, sobre l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, corresponent al 2013

  Número d'expedient: 256-00053/10

  D'acord amb l'article 164 del Reglament, s'admet a tràmit, se n'ordena la publicació i se n'acorda la tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes per a la seva tramitació.Així mateix s'obre un termini de deu dies perquè els grups parlamentaris puguin demanar la compareixença dels responsables dels òrgans, els ens o les entitats fiscalitzats. CSC

 • 21

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 7/2015, sobre el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, corresponent al 2011

  Número d'expedient: 256-00054/10

  D'acord amb l'article 164 del Reglament, s'admet a tràmit, se n'ordena la publicació i se n'acorda la tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes per a la seva tramitació.Així mateix s'obre un termini de deu dies perquè els grups parlamentaris puguin demanar la compareixença dels responsables dels òrgans, els ens o les entitats fiscalitzats. CSC

 • 22

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 5/2015, sobre el Compte general de les corporacions locals, corresponent al 2013

  Número d'expedient: 258-00034/10

  D'acord amb l'article 166 del Reglament, s'admet a tràmit, se n'ordena la publicació i se n'acorda la tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes per a la seva tramitació. CSC

 • 23

  Control del compliment de la Resolució 920/X, sobre el garantiment de la protecció de dades dels fitxers que ha elaborat el Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya

  Número d'expedient: 290-00825/10

  D'acord amb els articles 94 i 140.3 del Reglament, es prorroga en 15 dies més el termini per a retre comptes que finirà el 30.07.2015. Comissió d'Interior

 • 24

  Control del compliment de la Resolució 956/X, sobre el sanejament del dèficit del Consorci Sanitari del Maresme

  Número d'expedient: 290-00860/10

  D'acord amb els articles 94 i 140.3 del Reglament, es prorroga en 15 dies més el termini per a retre comptes que finirà el 16.07.2015. Comissió de Salut

 • 25

  Control del compliment de la Resolució 734/X, sobre les inversions a la regió sanitària de Girona

  Número d'expedient: 290-00661/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió de Salut

 • 26

  Control del compliment de la Resolució 912/X, sobre el compliment de l'acord del Govern de l'Estat relatiu al soterrament de la línia ferroviària entre Barcelona i Portbou a Montcada i Reixac

  Número d'expedient: 290-00817/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 27

  Control del compliment de la Resolució 916/X, sobre la solució dels problemes que pateix la carretera C-35 al pas per Sant Celoni, Gualba, la Batllòria i Riells i Viabrea

  Número d'expedient: 290-00821/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 28

  Control del compliment de la Resolució 927/X, sobre l'atac contra els sistemes informàtics de la Generalitat arran de la jornada del 9 de novembre de 2014

  Número d'expedient: 290-00832/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió d'Interior

 • 29

  Control del compliment de la Resolució 941/X, de condemna de les accions contra els drets humans a Veneçuela

  Número d'expedient: 290-00845/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

 • 30

  Control del compliment de la Resolució 958/X, sobre el manteniment de l'activitat del grup Neoelectra a l'Aran i la continuïtat dels llocs de treball

  Número d'expedient: 290-00862/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió d'Empresa i Ocupació

 • 31

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les desigualtats i l'índex de progrés social

  Número d'expedient: 302-00294/10

  D'acord amb l'article 139.2 del Reglament, es considera congruent i s'admet a tràmit.

 • 32

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la Inspecció d'Educació

  Número d'expedient: 302-00295/10

  D'acord amb l'article 139.2 del Reglament, es considera congruent i s'admet a tràmit.

 • 33

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la signatura del Pacte per a la lluita contra la pobresa a Catalunya

  Número d'expedient: 302-00296/10

  D'acord amb l'article 139.2 del Reglament, es considera congruent i s'admet a tràmit.

 • 34

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les infraestructures estratègiques

  Número d'expedient: 302-00297/10

  D'acord amb l'article 139.2 del Reglament, es considera congruent i s'admet a tràmit.

 • 35

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les disposicions addicionals vint-i-unena i vint-i-sisena de la Llei 3/2015, de l'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives

  Número d'expedient: 302-00298/10

  D'acord amb l'article 139.2 del Reglament, es considera congruent i s'admet a tràmit.

 • 36

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els mitjans de comunicació

  Número d'expedient: 302-00299/10

  D'acord amb l'article 139.2 del Reglament, es considera congruent i s'admet a tràmit.

 • 37

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les externalitzacions, els subcontractes i les privatitzacions dels serveis públics

  Número d'expedient: 302-00300/10

  D'acord amb l'article 139.2 del Reglament, es considera congruent i s'admet a tràmit.

 • 38

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre diversos convenis i subvencions

  Número d'expedient: 314-19289/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 39

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el programa de cribratge neonatal de malalties congènites el 2013 i el 2014

  Número d'expedient: 314-19305/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 40

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el programa de cribratge neonatal d'hipoacúsia el 2013 i el 2014

  Número d'expedient: 314-19306/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 41

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els hospitals que han utilitzat el Registre unificat de maltractaments infantils el 2013 i el 2014

  Número d'expedient: 314-19307/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 42

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les places sociosanitàries de llarga estada del Maresme

  Número d'expedient: 314-19642/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 43

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la Xarxa Nacional d'Albergs Socials de Catalunya

  Número d'expedient: 314-19904/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 44

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures disciplinàries adoptades contra dos agents dels Mossos d'Esquadra per haver mentit en un procés judicial

  Número d'expedient: 314-19909/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 45

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la signatura d'un contracte amb la unió temporal d'empreses formada per HP i VASS perquè es faci càrrec del portal Transparència Gencat

  Número d'expedient: 314-19924/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 46

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de l'edició del llibre "Vàrem mirar ben al lluny del desert"

  Número d'expedient: 314-19925/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 47

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la modificació de la concessió per a la construcció, conservació i explotació de les autopistes C-31, C-32 i C-33

  Número d'expedient: 314-19943/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 48

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les bonificacions de peatges del programa "ecoviaT" per a vehicles de baixa emissió

  Número d'expedient: 314-19944/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 49

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'aplicació de la normativa europea i de la nova llei estatal de contractes en la contractació en el sector sanitari

  Número d'expedient: 314-19951/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 50

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la investigació de la contaminació del Llobregat

  Número d'expedient: 314-19952/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 51

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contaminació dels rius del 2000 ençà

  Número d'expedient: 314-19953/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 52

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compromís de finançament d'Agrotecnio

  Número d'expedient: 314-19957/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 53

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les avaluacions fetes a Agrotecnio perquè sigui reconegut com a centre adherit a Cerca

  Número d'expedient: 314-19958/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 54

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dimissió del director d'Agrotecnio

  Número d'expedient: 314-19959/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 55

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data d'implantació de la gratuïtat de la ronda de Manresa per a dues sortides i entrades de la carretera C-16

  Número d'expedient: 314-19961/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 56

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la solució adequada per a reduir la circulació i el risc d'accidents a la carretera C-55

  Número d'expedient: 314-19962/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 57

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la represa de les obres de la carretera B-40 entre Viladecavalls i Olesa de Montserrat

  Número d'expedient: 314-19963/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 58

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la connexió entre les carreteres B-40 i C-55 i les propostes per a evitar que els vehicles entrin a Olesa de Montserrat

  Número d'expedient: 314-19964/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 59

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'adjudicació de diversos contractes per al manteniment de carreteres

  Número d'expedient: 314-20014/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 60

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la deterioració del barri del Bosc d'en Vilaró, de Montcada i Reixac (Vallès Occidental)

  Número d'expedient: 314-20015/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 61

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la transformació de l'Institut Català de Finances en un banca pública

  Número d'expedient: 314-20194/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 62

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte de prospecció de petroli i de gas mar endins entre el cap de Creus i el nord de Menorca

  Número d'expedient: 314-20316/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 63

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre una fuita d'òxid de nitrogen en una empresa de la Canonja (Tarragonès)

  Número d'expedient: 314-20317/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 64

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Pla director del Marroc

  Número d'expedient: 314-20318/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 65

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la necessitat d'instal·lar una estació de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica a la Canonja (Tarragonès) i al barri de Bonavista, de Tarragona

  Número d'expedient: 314-20319/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 66

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els nivells d'òxid de nitrogen perjudicials per a la salut

  Número d'expedient: 314-20320/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 67

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els nivells d'òxid de nitrogen permesos

  Número d'expedient: 314-20321/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 68

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions de l'Agència de Salut Pública de Catalunya amb relació a la fuita en una empresa química de la Canonja (Tarragonès)

  Número d'expedient: 314-20322/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 69

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els nivells d'òxid de nitrogen detectats a la Canonja (Tarragonès) arran de la fuita en una empresa química el 25 de maig de 2015

  Número d'expedient: 314-20323/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 70

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la detecció d'un increment de visites als centres d'atenció primària dels veïns de la Canonja (Tarragonès) arran de la fuita en una empresa química el 25 de maig de 2015

  Número d'expedient: 314-20324/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 71

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la necessitat d'instal·lar una estació de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica a la Canonja (Tarragonès)

  Número d'expedient: 314-20325/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 72

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes de la fuita a l'empresa Nitricomax, de la Canonja (Tarragonès), el 25 de maig de 2015

  Número d'expedient: 314-20326/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 73

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els productes que es van alliberar a l'atmosfera per la fuita a l'empresa Nitricomax, de la Canonja (Tarragonès), el 25 de maig de 2015

  Número d'expedient: 314-20327/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 74

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els expedients oberts per la fuita a l'empresa Nitricomax, de la Canonja (Tarragonès), el 25 de maig de 2015

  Número d'expedient: 314-20328/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 75

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals la premsa només dóna dades dels bombers i no de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica amb relació a la fuita a l'empresa Nitricomax, de la Canonja (Tarragonès), el 25 de maig de 2015

  Número d'expedient: 314-20329/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 76

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades recollides a l'estació de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica del barri de Bonavista, de Tarragona, relatives a la fuita a l'empresa Nitricomax, de la Canonja (Tarragonès), el 25 de maig de 2015

  Número d'expedient: 314-20330/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 77

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps que l'atmosfera de la Canonja (Tarragonès) ha contingut productes tòxics per sobre del nivell permès després de la fuita a l'empresa Nitricomax el 25 de maig de 2015

  Número d'expedient: 314-20331/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 78

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la raó per la qual no es va informar la població de la Canonja (Tarragonès) de la fuita a l'empresa Nitricomax el 25 de maig de 2015

  Número d'expedient: 314-20332/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 79

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la recomanació de Protecció Civil amb relació a la fuita a l'empresa Nitricomax, de la Canonja (Tarragonès), el 25 de maig de 2015

  Número d'expedient: 314-20333/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 80

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els vapors que, segons la premsa, va continuar emetent l'empresa Nitricomax, de la Canonja (Tarragonès), la nit del 25 de maig de 2015

  Número d'expedient: 314-20334/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 81

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de fuites que s'han produït a l'empresa Nitricomax, de la Canonja (Tarragonès), des que existeix

  Número d'expedient: 314-20335/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 82

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que dóna llum verda als estats membres per a prohibir a les persones homosexuals la donació de sang

  Número d'expedient: 314-20336/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 83

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes perquè resti garantida la no-discriminació per raons de l'orientació sexual en cas que el Govern de l'Estat permeti que les persones homosexuals no puguin donar sang

  Número d'expedient: 314-20337/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 84

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'assumpció pels Mossos d'Esquadra de les tasques de seguretat amb unitats antiavalots a Barcelona i sobre la participació dels Mossos d'Esquadra en la cimera contra el terrorisme gihadista

  Número d'expedient: 314-20338/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 85

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contractes de la Generalitat i els organismes que en depenen amb l'empresa LPM

  Número d'expedient: 314-20339/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 86

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contractes de la Generalitat i els organismes que en depenen amb l'empresa Enepro

  Número d'expedient: 314-20340/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 87

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contractes de la Generalitat i els organismes que en depenen amb l'empresa Segur Ibérica

  Número d'expedient: 314-20341/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 88

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'incompliment d'una resolució amb relació a la prestació econòmica per cures en l'entorn familiar

  Número d'expedient: 314-20342/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 89

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres oberts d'atenció continuada a infants i adolescents en situació de risc social que obren a l'estiu

  Número d'expedient: 314-20343/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 90

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places que els centres oberts ofereixen a l'estiu

  Número d'expedient: 314-20344/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 91

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les activitats a l'estiu dels centres oberts d'entitats i ajuntaments per a cobrir les necessitats d'infants i adolescents

  Número d'expedient: 314-20345/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 92

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a la prevenció, la detecció i el tractament dels problemes de salut mental en els infants i els adolescents

  Número d'expedient: 314-20346/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 93

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de la prevenció, la detecció precoç i l'atenció especialitzada dels problemes de salut mental en els infants i els adolescents

  Número d'expedient: 314-20347/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 94

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a integrar les intervencions dels serveis de salut, socials i educatius dels infants i adolescents en situació de risc i vulnerabilitat

  Número d'expedient: 314-20348/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 95

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst per a constituir les taules territorials d'infància

  Número d'expedient: 314-20349/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 96

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les recomanacions sobre l'atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual límit

  Número d'expedient: 314-20350/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 97

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts per al pagament del lloguer atorgats a les famílies amb infants a càrrec i rendes baixes els anys 2013, 2014 i 2015

  Número d'expedient: 314-20351/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 98

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts econòmics d'especial urgència per al pagament del lloguer atorgats a les famílies amb infants a càrrec i rendes baixes els anys 2013, 2014 i 2015

  Número d'expedient: 314-20352/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 99

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts atorgats per al pagament de l'habitatge a les famílies amb infants a càrrec i rendes baixes els anys 2013, 2014 i 2015

  Número d'expedient: 314-20353/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 100

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'habitatges adjudicats a famílies amb menors a càrrec afectades per la pèrdua d'habitatge els anys 2013, 2014 i 2015

  Número d'expedient: 314-20354/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

Pàgina 1 de 2

Següent