Acords de les sessions

Mesa del Parlament - X Legislatura

Dia:
Dimarts, 19 de maig de 2015
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de mesa
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
135

Pàgina 1 de 2

Següent

 • 1

  Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del 7 de juliol, del cinema

  Número d'expedient: 200-00019/10

  Se'n pren nota. Comissió de Cultura i Llengua

 • 2

  Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del 7 de juliol, del cinema

  Número d'expedient: 200-00019/10

  D'acord amb el que disposen els articles 94 i 107.1 del Reglament, s'acorda de concedir-la. Comissió de Cultura i Llengua

 • 3

  Projecte de llei del sòl d'ús agrari

  Número d'expedient: 200-00041/10

  S'admeten a tràmit i se n'ordena la publicació en el BOPC. Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

 • 4

  Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista

  Número d'expedient: 202-00082/10

  S'admeten a tràmit i se n'ordena la publicació en el BOPC. Comissió de Benestar, Família i Immigració

 • 5

  Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista

  Número d'expedient: 202-00082/10

  S'admeten a tràmit i se n'ordena la publicació en el BOPC. Comissió de Benestar, Família i Immigració

 • 6

  Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista

  Número d'expedient: 202-00082/10

  S'admeten a tràmit i se n'ordena la publicació en el BOPC. Comissió de Benestar, Família i Immigració

 • 7

  Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista

  Número d'expedient: 202-00082/10

  S'admeten a tràmit i se n'ordena la publicació en el BOPC. Comissió de Benestar, Família i Immigració

 • 8

  Proposició de llei de modificació de la Llei 13/2005, del 27 de desembre, del règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat

  Número d'expedient: 202-00083/10

  S'admeten a tràmit i se n'ordena la publicació en el BOPC. Comissió d'Afers Institucionals

 • 9

  Proposició de llei de modificació de la Llei 13/2005, del 27 de desembre, del règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat

  Número d'expedient: 202-00083/10

  S'admeten a tràmit i se n'ordena la publicació en el BOPC. Comissió d'Afers Institucionals

 • 10

  Proposició de llei per la qual es regula el règim retributiu del personal directiu del sector públic de la Generalitat de Catalunya

  Número d'expedient: 202-00084/10

  S'admeten a tràmit i se n'ordena la publicació en el BOPC. Comissió d'Afers Institucionals

 • 11

  Proposició de llei per la qual es regula el règim retributiu del personal directiu del sector públic de la Generalitat de Catalunya

  Número d'expedient: 202-00084/10

  S'admeten a tràmit i se n'ordena la publicació en el BOPC. Comissió d'Afers Institucionals

 • 12

  Proposició de llei de balances fiscals territorialitzades

  Número d'expedient: 202-00085/10

  S'admeten a tràmit i se n'ordena la publicació en el BOPC. Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

 • 13

  Proposició de llei de balances fiscals territorialitzades

  Número d'expedient: 202-00085/10

  S'admeten a tràmit i se n'ordena la publicació en el BOPC. Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

 • 14

  Proposició de llei de balances fiscals territorialitzades

  Número d'expedient: 202-00085/10

  S'admeten a tràmit i se n'ordena la publicació en el BOPC. Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

 • 15

  Proposició de llei de balances fiscals territorialitzades

  Número d'expedient: 202-00085/10

  S'admeten a tràmit i se n'ordena la publicació en el BOPC. Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

 • 16

  Proposició de llei de millora del règim pressupostari de les institucions estatutàries

  Número d'expedient: 202-00086/10

  S'admeten a tràmit i se n'ordena la publicació en el BOPC. Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

 • 17

  Proposició de llei de millora del règim pressupostari de les institucions estatutàries

  Número d'expedient: 202-00086/10

  S'admeten a tràmit i se n'ordena la publicació en el BOPC. Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

 • 18

  Proposició de llei de protecció de la maternitat

  Número d'expedient: 202-00087/10

  S'admeten a tràmit i se n'ordena la publicació en el BOPC. Comissió de Benestar, Família i Immigració

 • 19

  Proposició de llei de protecció de la maternitat

  Número d'expedient: 202-00087/10

  S'admeten a tràmit i se n'ordena la publicació en el BOPC. Comissió de Benestar, Família i Immigració

 • 20

  Proposició de llei de protecció de la maternitat

  Número d'expedient: 202-00087/10

  S'admeten a tràmit i se n'ordena la publicació en el BOPC. Comissió de Benestar, Família i Immigració

 • 21

  Proposició de llei de protecció de la maternitat

  Número d'expedient: 202-00087/10

  S'admeten a tràmit i se n'ordena la publicació en el BOPC. Comissió de Benestar, Família i Immigració

 • 22

  Proposició de llei de rebaixa de l'impost sobre successions i donacions

  Número d'expedient: 202-00088/10

  S'admeten a tràmit i se n'ordena la publicació en el BOPC. Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

 • 23

  Proposició de llei de rebaixa de l'impost sobre successions i donacions

  Número d'expedient: 202-00088/10

  S'admeten a tràmit i se n'ordena la publicació en el BOPC. Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

 • 24

  Proposició de llei de rebaixa de l'impost sobre successions i donacions

  Número d'expedient: 202-00088/10

  S'admeten a tràmit i se n'ordena la publicació en el BOPC. Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

 • 25

  Proposició de llei de rebaixa de l'impost sobre successions i donacions

  Número d'expedient: 202-00088/10

  S'admeten a tràmit i se n'ordena la publicació en el BOPC. Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

 • 26

  Proposició de llei de modificació de l'article 90 de la Llei 12/2009, d'educació

  Número d'expedient: 202-00089/10

  S'admeten a tràmit i se n'ordena la publicació en el BOPC. Comissió d'Ensenyament i Universitats

 • 27

  Memòria i Compte de la Sindicatura de Comptes corresponent al 2014

  Número d'expedient: 256-00051/10

  D'acord amb l'article 167 del Reglament, s'admet a tràmit, se n'ordena la publicació i se n'acorda la tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes per a la seva tramitació.Així mateix, s'obre un termini de quinze dies per a poder demanar la presentació de l'informe davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes. CSC

 • 28

  Control del compliment de la Resolució 882/X, sobre el manteniment dels serveis de suport vital bàsic i de suport vital avançat al Vallès Occidental

  Número d'expedient: 290-00795/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió de Salut

 • 29

  Control del compliment de la Resolució 884/X, de rebuig a la cancel·lació de la presentació de «Victus», d'Albert Sánchez Piñol, a l'Institut Cervantes d'Utrecht per part de l'ambaixador d'Espanya a Holanda

  Número d'expedient: 290-00796/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió d'Afers Institucionals

 • 30

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'evolució dels plans d'inversions sanitàries a Barcelona en els períodes 1995-2003, 2003-2010 i 2011-2014 i les previsions per al 2014-2020

  Número d'expedient: 314-16451/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 31

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats proveïdores del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya que gestionen atenció especialitzada i atenció primària

  Número d'expedient: 314-18531/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 32

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'estat de tramitació dels projectes relatius a salut mental inclosos en el Conveni de millora de la xarxa sanitària de Barcelona 2008-2015 i sobre les partides pressupostàries assignades a cada projecte

  Número d'expedient: 314-18696/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 33

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'estat d'execució de la construcció dels centres d'atenció primària inclosos en el Conveni de millora de la xarxa sanitària de Barcelona 2008-2015 i sobre les partides pressupostàries assignades a cada centre

  Número d'expedient: 314-18698/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 34

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'estat d'execució dels equipaments de salut mental previstos en el conveni de millora de la xarxa sanitària de la ciutat de Barcelona per al període 2003-2007 i sobre les partides pressupostàries assignades a cada projecte

  Número d'expedient: 314-18699/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 35

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'estat de tramitació dels projectes relatius a la salut mental inclosos en el Conveni de millora de la xarxa sanitària de Barcelona 2003-2007 i el cost definitiu dels equipaments que ja estan acabats

  Número d'expedient: 314-18853/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 36

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les àrees bàsiques de salut que entraran en el nou model de finançament finalista amb gestió de circuits diagnòstics i sociosanitaris

  Número d'expedient: 314-18935/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 37

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'usuaris i el finançament del programa de teleassistència del 2012 al 2014

  Número d'expedient: 314-18995/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 38

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els serveis preventius per a atendre infants i adolescents en risc des del medi d'origen

  Número d'expedient: 314-19321/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 39

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la sensibilització i la prevenció de la violència masclista entre infants i adolescents el 2013 i el 2014

  Número d'expedient: 314-19358/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 40

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació d'impagaments i el possible tancament de l'empresa Indox, de Tàrrega (Urgell)

  Número d'expedient: 314-19525/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 41

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'empresa concessionària del servei de cafeteria i menjador del Casal de Gent Gran Prosperitat, de Barcelona

  Número d'expedient: 314-19526/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 42

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació facilitada a l'empresa concessionària del servei de cafeteria i menjador del Casal de Gent Gran Prosperitat, de Barcelona, sobre el fet que no se li renovaria el contracte

  Número d'expedient: 314-19527/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 43

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les queixes dels usuaris del servei de cafeteria i menjador del Casal de Gent Gran Prosperitat, de Barcelona

  Número d'expedient: 314-19528/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 44

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració de la direcció del Casal de Gent Gran Prosperitat, de Barcelona, amb relació al servei de cafeteria i menjador

  Número d'expedient: 314-19529/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 45

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb els usuaris del Casal de Gent Gran Prosperitat, de Barcelona, per a informar-los dels motius pels quals no s'ha renovat el contracte a l'empresa concessionària del servei de cafeteria i menjador

  Número d'expedient: 314-19530/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 46

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les queixes dels usuaris del Casal de Gent Gran Prosperitat, de Barcelona, per la gestió de la direcció

  Número d'expedient: 314-19531/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 47

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'empresa adjudicatària del servei de cafeteria i menjador del Casal de Gent Gran Prosperitat, de Barcelona, per al 2015

  Número d'expedient: 314-19532/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 48

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'Informe de fiscalització 22/2014, sobre el Consorci Sanitari Integral, corresponent al 2009, el 2010 i el 2011

  Número d'expedient: 314-19533/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 49

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera com s'imparteixen els ensenyaments superiors de música

  Número d'expedient: 314-19541/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 50

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el balanç de la subvenció atorgada al Conservatori Superior del Liceu per al període 2008-2012

  Número d'expedient: 314-19542/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 51

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera com el Conservatori Superior del Liceu es va gastar la subvenció que va rebre per al període 2008-2012

  Número d'expedient: 314-19543/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 52

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació econòmica de les fundacions privades que imparteixen estudis superiors de música

  Número d'expedient: 314-19544/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 53

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tracte a les fundacions privades que imparteixen estudis superiors de música

  Número d'expedient: 314-19545/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 54

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el suport que dóna a les fundacions privades que imparteixen estudis superiors de música

  Número d'expedient: 314-19546/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 55

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de crear un sistema de beques per als alumnes que cursen estudis superiors de música en els centres autoritzats

  Número d'expedient: 314-19547/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 56

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos destinats als ensenyaments superiors de música

  Número d'expedient: 314-19548/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 57

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'evolució del preu de les matrícules dels ensenyaments superiors de música del 2010 ençà

  Número d'expedient: 314-19549/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 58

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que han cursat ensenyaments superiors de música del 2010 ençà

  Número d'expedient: 314-19550/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 59

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la disminució del nombre de professionals dels ensenyaments superiors de música del 2010 ençà

  Número d'expedient: 314-19551/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 60

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la disminució del nombre d'alumnes en els ensenyaments superiors de música del 2010 ençà

  Número d'expedient: 314-19552/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 61

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la conveniència de planificar els ensenyaments superiors de música

  Número d'expedient: 314-19553/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 62

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat que totes les persones dotades per als estudis superiors de música hi puguin accedir

  Número d'expedient: 314-19554/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 63

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la disminució dels sous dels professionals dels centres d'ensenyaments superiors de música

  Número d'expedient: 314-19555/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 64

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sol·licituds de beques de menjador per al curs 2014-2015

  Número d'expedient: 314-19596/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 65

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions atorgades a Sàpiens Publicacions i a Sàpiens del 2005 ençà

  Número d'expedient: 314-19606/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 66

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'evolució del programa de recollida de xeringues del 2003 al 2014

  Número d'expedient: 314-19644/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 67

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'evolució dels pressupostos dels programes de drogues del 2003 al 2014

  Número d'expedient: 314-19645/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 68

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els indicadors de la relació entre crisi econòmica i addiccions del 2006 al 2014

  Número d'expedient: 314-19646/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 69

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la vaga d'estudiants per a protestar contra l'esborrany del reial decret de modificació dels títols universitaris

  Número d'expedient: 314-19864/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 70

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau de seguiment de la vaga d'estudiants universitaris del 26 i el 27 de febrer de 2015

  Número d'expedient: 314-19865/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 71

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'esborrany del reial decret de modificació dels títols universitaris

  Número d'expedient: 314-19866/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 72

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'opinió del secretari d'Universitats i Recerca sobre l'esborrany del reial decret de modificació dels títols universitaris

  Número d'expedient: 314-19867/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 73

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari d'aplicació del reial decret de modificació dels títols universitaris

  Número d'expedient: 314-19868/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 74

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'horari d'atenció sanitària del CAP Montcada-Centre

  Número d'expedient: 314-19872/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 75

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'horari d'obertura del CAP de Ripollet

  Número d'expedient: 314-19873/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 76

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions empreses arran de l'informe del Consorci de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de Catalunya

  Número d'expedient: 314-19874/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 77

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inclusió de bancades manuals per a les ambulàncies de suport vital bàsic i de suport vital avançat en les prescripcions tècniques del concurs de transport sanitari TS/14

  Número d'expedient: 314-19875/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 78

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tipus de bancades que s'han de col·locar a les ambulàncies de suport vital bàsic i de suport vital avançat segons les prescripcions tècniques del concurs de transport sanitari TS/14

  Número d'expedient: 314-19876/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 79

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions previstes amb relació a les bancades manuals de les noves unitats del concurs de transport sanitari TS/14

  Número d'expedient: 314-19877/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 80

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment de la carretera C-55 entre Abrera i Manresa

  Número d'expedient: 314-19885/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 81

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el concurs per al servei d'atenció i gestió de trucades d'urgència 112 a Reus

  Número d'expedient: 314-19945/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 82

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els tests sanguinis predictors de la malaltia d'Alzheimer que analitzen les lipoproteïnes

  Número d'expedient: 314-19946/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 83

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació entre l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries i Agrotecnio

  Número d'expedient: 314-19960/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 84

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incorporació del jutge Santiago Vidal al Govern

  Número d'expedient: 314-19965/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 85

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desplegament dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Local a la concentració antifeixista de Rubí (Vallès Occidental) el 10 de maig de 2015

  Número d'expedient: 314-20248/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 86

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les irregularitats detectades per l'Agència Espanyola del Medicament a l'empresa Traiber

  Número d'expedient: 314-20249/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 87

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què el Departament de Salut va tenir coneixement de l'existència de pròtesis defectuoses o caducades subministrades per l'empresa Traiber

  Número d'expedient: 314-20250/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 88

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'existència de més casos d'implantació de pròtesis defectuoses o caducades a pacients del Siscat

  Número d'expedient: 314-20251/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 89

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades amb relació a la implantació de pròtesis defectuoses o caducades a pacients del Siscat

  Número d'expedient: 314-20252/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 90

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'obertura d'expedients amb relació a la implantació de pròtesis defectuoses o caducades a pacients del Siscat

  Número d'expedient: 314-20253/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 91

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pròtesis subministrades per l'empresa Traiber als centres del Siscat en el període 2010-2014

  Número d'expedient: 314-20254/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 92

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pròtesis de l'empresa Traiber que han estat implantades en centres del Siscat en el període 2010-2014

  Número d'expedient: 314-20255/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 93

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pacients intervinguts amb pròtesis defectuoses o caducades

  Número d'expedient: 314-20256/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 94

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades arran de l'ordre de l'Agència Espanyola del Medicament relativa a les pròtesis de l'empresa Traiber

  Número d'expedient: 314-20257/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 95

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment que s'ha fet dels pacients intervinguts amb pròtesis de l'empresa Traiber

  Número d'expedient: 314-20258/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 96

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols de seguiment dels pacients intervinguts amb pròtesis de l'empresa Traiber previstos per als pròxims mesos

  Número d'expedient: 314-20259/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 97

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d'adoptar mesures específiques per al seguiment dels pacients que porten pròtesis de l'empresa Traiber

  Número d'expedient: 314-20260/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 98

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les directrius donades als centres del Siscat amb relació a les pròtesis defectuoses o caducades de l'empresa Traiber

  Número d'expedient: 314-20261/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 99

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'intervencions fetes per causa de les pròtesis defectuoses o caducades de l'empresa Traiber

  Número d'expedient: 314-20262/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 100

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'import de les pròtesis de l'empresa Traiber comprades pels centres del Siscat en el període 2010-2014

  Número d'expedient: 314-20263/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

Pàgina 1 de 2

Següent