Acords de les sessions

Mesa del Parlament - X Legislatura

Dia:
Dimarts, 12 de maig de 2015
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de mesa
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
136

Pàgina 1 de 2

Següent

 • 1

  Llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals

  Número d'expedient: 200-00005/10

  D'acord amb l'article 8.1 de la Llei 1/1998, del 7 de gener, de política lingüística, i l'acord de la Mesa del 3 de maig de 1983, se n'aprova la versió castellana. Comissió de Justícia i Drets Humans

 • 2

  Llei d'harmonització del Codi civil de Catalunya

  Número d'expedient: 200-00012/10

  D'acord amb l'article 8.1 de la Llei 1/1998, del 7 de gener, de política lingüística, i l'acord de la Mesa del 3 de maig de 1983, se n'aprova la versió castellana. Comissió de Justícia i Drets Humans

 • 3

  Llei de modificació de la Llei 3/2008, de l'exercici de les professions de l'esport

  Número d'expedient: 200-00015/10

  D'acord amb l'article 8.1 de la Llei 1/1998, del 7 de gener, de política lingüística, i l'acord de la Mesa del 3 de maig de 1983, se n'aprova la versió castellana. Comissió d'Afers Institucionals

 • 4

  Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya

  Número d'expedient: 200-00029/10

  Se'n pren nota. Comissió d'Empresa i Ocupació

 • 5

  Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya

  Número d'expedient: 200-00029/10

  Se'n pren nota. Comissió d'Empresa i Ocupació

 • 6

  Proposició de llei d'adaptació de la Llei de vegueries a la nova comarca del Moianès i la creació del Penedès com a vegueria

  Número d'expedient: 202-00093/10

  La Mesa de conformitat amb l'article 102.2 del Reglament constata que els efectes econòmics que en poden derivar de l'aprovació de la llei han estat expressament posposats per a un altre exercici pressupostari. D'acord amb els articles 101, 1 i 2 i 103 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió d'Afers Institucionals

 • 7

  Procediment per a la interposició d'un recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei orgànica 4/2015, del 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana

  Número d'expedient: 212-00013/10

  Se'n pren nota.

 • 8

  Procediment per a la interposició d'un recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei orgànica 4/2015, del 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana

  Número d'expedient: 212-00013/10

  Se'n pren nota.

 • 9

  Procediment per a la interposició d'un recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei orgànica 4/2015, del 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana

  Número d'expedient: 212-00014/10

  Se'n pren nota.

 • 10

  Procediment per a la interposició d'un recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei orgànica 4/2015, del 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana

  Número d'expedient: 212-00014/10

  Se'n pren nota.

 • 11

  Proposta de resolució sobre la llibertat d'expressió o manifestació en una llengua determinada

  Número d'expedient: 250-01630/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió d'Afers Institucionals

 • 12

  Proposta de resolució sobre l'ocupació il·legal d'habitatges al barri de la Trinitat Vella, de Barcelona

  Número d'expedient: 250-01631/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió d'Interior

 • 13

  Proposta de resolució sobre la consideració de la Coordinadora Catalana per a la Prevenció i Denúncia de la Tortura com a organisme de cooperació penitenciària

  Número d'expedient: 250-01632/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió de Justícia i Drets Humans

 • 14

  Proposta de resolució sobre la construcció d'un institut escola a Montgat

  Número d'expedient: 250-01633/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió d'Ensenyament i Universitats

 • 15

  Proposta de resolució sobre el Tribunal Laboral de Catalunya

  Número d'expedient: 250-01634/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió d'Empresa i Ocupació

 • 16

  Proposta de resolució sobre la gestió de la crisi en el mercat comunitari de fruita i hortalisses

  Número d'expedient: 250-01635/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

 • 17

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 3/2015, sobre el Consorci Escola Industrial de Barcelona, corresponent al 2013

  Número d'expedient: 256-00050/10

  D'acord amb l'article 164 del Reglament, s'admet a tràmit, se n'ordena la publicació i se n'acorda la tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes per a la seva tramitació.Així mateix s'obre un termini de deu dies perquè els grups parlamentaris puguin demanar la compareixença dels responsables dels òrgans, els ens o les entitats fiscalitzats. CSC

 • 18

  Control del compliment de la Resolució 831/X, per la qual s'aprova l'Informe de fiscalització 9/2014, sobre Sistema d'Emergències Mèdiques, SA, corresponent al 2010 i al 2011

  Número d'expedient: 290-00746/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CSC

 • 19

  Control del compliment de la Resolució 832/X, per la qual s'aprova l'Informe de fiscalització 12/2014, sobre l'Institut Català d'Oncologia, corresponent al 2009 i al 2010

  Número d'expedient: 290-00747/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CSC

 • 20

  Control del compliment de la Resolució 838/X, de suport a la Declaració a favor del patrimoni natural de Catalunya

  Número d'expedient: 290-00753/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 21

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la investigació judicial en la sanitat pública

  Número d'expedient: 302-00287/10

  D'acord amb l'article 139.2 del Reglament, es considera congruent i s'admet a tràmit.

 • 22

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les condicions laborals, de salut i de seguretat dels treballadors

  Número d'expedient: 302-00288/10

  D'acord amb l'article 139.2 del Reglament, es considera congruent i s'admet a tràmit.

 • 23

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les persones en situació de dependència o amb discapacitat i les entitats que hi treballen

  Número d'expedient: 302-00289/10

  D'acord amb l'article 139.2 del Reglament, es considera congruent i s'admet a tràmit.

 • 24

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'orientació per a l'aplicació, en l'àmbit local, de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

  Número d'expedient: 302-00290/10

  Se'n pren nota.

 • 25

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'orientació per a l'aplicació, en l'àmbit local, de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

  Número d'expedient: 302-00290/10

  D'acord amb l'article 139.2 del Reglament, es considera congruent i s'admet a tràmit.

 • 26

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política energètica

  Número d'expedient: 302-00291/10

  D'acord amb l'article 139.2 del Reglament, es considera congruent i s'admet a tràmit.

 • 27

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la integració dels immigrants als barris

  Número d'expedient: 302-00292/10

  D'acord amb l'article 139.2 del Reglament, es considera congruent i s'admet a tràmit.

 • 28

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'atenció de pacients de centres privats derivats a la xarxa pública

  Número d'expedient: 314-18111/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 29

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pacients derivats de centres privats atesos a la xarxa pública desglossat per sexe

  Número d'expedient: 314-18112/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 30

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pacients derivats de centres privats atesos a la xarxa pública desglossat per edat

  Número d'expedient: 314-18113/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 31

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pacients derivats de centres privats atesos a la xarxa pública desglossat per centre d'origen

  Número d'expedient: 314-18114/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 32

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pacients derivats de centres privats atesos a la xarxa pública desglossat per centre de destinació

  Número d'expedient: 314-18115/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 33

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pacients derivats de centres privats atesos a la xarxa pública desglossat per patologia

  Número d'expedient: 314-18116/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 34

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ingressos per a la xarxa sanitària pública provinents de l'atenció de pacients derivats de centres privats desglossats per sexe

  Número d'expedient: 314-18117/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 35

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ingressos per a la xarxa sanitària pública provinents de l'atenció de pacients derivats de centres privats desglossats per edat

  Número d'expedient: 314-18118/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 36

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ingressos per a la xarxa sanitària pública provinents de l'atenció de pacients derivats de centres privats desglossats per centre d'origen

  Número d'expedient: 314-18119/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 37

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ingressos per a la xarxa sanitària pública provinents de l'atenció de pacients derivats de centres privats desglossats per centre de destinació

  Número d'expedient: 314-18120/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 38

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ingressos per a la xarxa sanitària pública provinents de l'atenció de pacients derivats de centres privats desglossats per patologia

  Número d'expedient: 314-18121/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 39

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions atorgades a les entitats relacionades amb la malaltia d'Alzheimer en el període 2010-2013

  Número d'expedient: 314-18329/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 40

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions atorgades a les entitats relacionades amb la malaltia de Parkinson en el període 2010-2013

  Número d'expedient: 314-18330/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 41

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats que tenen convenis per a prestar serveis a malalts d'Alzheimer en el període 2010-2013

  Número d'expedient: 314-18331/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 42

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats que tenen acords de finançament o cofinançament per a prestar serveis a malalts d'Alzheimer en el període 2010-2013

  Número d'expedient: 314-18332/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 43

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats que tenen convenis per a prestar serveis a malalts de Parkinson en el període 2010-2013

  Número d'expedient: 314-18333/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 44

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats que tenen acords de finançament o cofinançament per a prestar serveis a malalts de Parkinson en el període 2010-2013

  Número d'expedient: 314-18334/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 45

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions atorgades a les entitats relacionades amb la malaltia d'Alzheimer en el període 2010-2013 pendents de pagament

  Número d'expedient: 314-18335/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 46

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions atorgades a les entitats relacionades amb la malaltia de Parkinson en el període 2010-2013 pendents de pagament

  Número d'expedient: 314-18336/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 47

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els convenis signats amb entitats que presten serveis a malalts d'Alzheimer en el període 2010-2013 pendents de pagament

  Número d'expedient: 314-18337/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 48

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els convenis signats amb entitats que presten serveis a malalts de Parkinson en el període 2010-2013 pendents de pagament

  Número d'expedient: 314-18338/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 49

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement que té de les subvencions atorgades pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat a les entitats relacionades amb la malaltia d'Alzheimer

  Número d'expedient: 314-18339/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 50

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement que té de les subvencions atorgades pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat a les entitats relacionades amb la malaltia de Parkinson

  Número d'expedient: 314-18340/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 51

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost que ha destinat a la malaltia d'Alzheimer del 2010 ençà

  Número d'expedient: 314-18349/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 52

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost que ha destinat a la malaltia de Parkinson del 2010 ençà

  Número d'expedient: 314-18350/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 53

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades relatives al tràfic, la venda i el consum de drogues sintètiques del 2000 ençà

  Número d'expedient: 314-18656/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 54

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la sisena hora en els centres escolars de Barcelona

  Número d'expedient: 314-19455/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 55

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Pla de reforma de l'Institut Antoni Cumella, de Granollers (Vallès Oriental)

  Número d'expedient: 314-19470/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 56

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció d'un centre de formació professional a Mataró (Maresme)

  Número d'expedient: 314-19471/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 57

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els plans d'igualtat de la Generalitat, les seves empreses i els organismes que en depenen

  Número d'expedient: 314-19473/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 58

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de publicació de les dades relatives al compliment de la Llei orgànica 3/2007, per a la igualtat efectiva de dones i homes

  Número d'expedient: 314-19474/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 59

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau de compliment del principi de presència equilibrada d'homes i dones en els nomenaments i les designacions dels càrrecs de responsabilitat de la Generalitat

  Número d'expedient: 314-19475/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 60

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els percentatges i les xifres absolutes de presència de dones i homes en els consells i òrgans de govern de la Generalitat

  Número d'expedient: 314-19476/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 61

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals s'ha reduït la presència de dones als òrgans de decisió de la Generalitat

  Número d'expedient: 314-19477/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 62

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fracàs escolar a Constantí (Tarragonès)

  Número d'expedient: 314-19481/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 63

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de la normativa en matèria de seguretat industrial per part de l'empresa Simar, d'Igualada (Anoia)

  Número d'expedient: 314-19504/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 64

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers voluntaris que presten serveis a cadascun dels parcs de bombers

  Número d'expedient: 314-19558/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 65

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers voluntaris que estan en disposició d'ésser activats en cas d'emergència

  Número d'expedient: 314-19571/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 66

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectes en el medi de l'explosió a l'empresa Simar, d'Igualada (Anoia)

  Número d'expedient: 314-19575/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 67

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els registres de les estacions de la xarxa de vigilància atmosfèrica d'Igualada i Vilanova del Camí (Anoia) el 12 i el 13 de febrer de 2015

  Número d'expedient: 314-19576/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 68

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals no funcionava la consulta en línia de les dades de les estacions de la xarxa de vigilància atmosfèrica d'Igualada i Vilanova del Camí (Anoia) el 12 i el 13 de febrer de 2015

  Número d'expedient: 314-19577/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 69

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades de l'estació de la xarxa de vigilància atmosfèrica de la Gornal del 12 de febrer de 2015

  Número d'expedient: 314-19578/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 70

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació dels efectes en el medi ambient i la salut de les persones de l'explosió a l'empresa Simar, d'Igualada (Anoia)

  Número d'expedient: 314-19579/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 71

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius del conseller de Territori i Sostenibilitat per a no interrompre la seva agenda per l'explosió a l'empresa Simar, d'Igualada (Anoia)

  Número d'expedient: 314-19580/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 72

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desplaçament del núvol produït per l'explosió a l'empresa Simar, d'Igualada (Anoia), cap a Vilafranca del Penedès i Castellet i la Gornal (Alt Penedès)

  Número d'expedient: 314-19581/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 73

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la superfície on es van dipositar els productes emesos a l'atmosfera després de l'explosió a l'empresa Simar, d'Igualada (Anoia)

  Número d'expedient: 314-19582/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 74

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mesuraments del medi ambient que s'han fet a l'Anoia i l'Alt Penedès després de l'explosió a l'empresa Simar

  Número d'expedient: 314-19583/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 75

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones afectades en la salut per l'explosió a l'empresa Simar, d'Igualada (Anoia)

  Número d'expedient: 314-19584/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 76

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els productes químics que van produir l'explosió a l'empresa Simar, d'Igualada (Anoia)

  Número d'expedient: 314-19585/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 77

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes de l'explosió a l'empresa Simar, d'Igualada (Anoia)

  Número d'expedient: 314-19586/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 78

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les deficiències detectades als registres de l'empresa Simar, d'Igualada (Anoia)

  Número d'expedient: 314-19587/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 79

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'increment de visites als centres d'atenció sanitària per causa de l'explosió a l'empresa Simar, d'Igualada (Anoia)

  Número d'expedient: 314-19588/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 80

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'abocador de Cruïlles (Baix Empordà)

  Número d'expedient: 314-19641/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 81

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'evolució de la contaminació d'aigües per purins del 2003 al 2014 i els efectes sobre la salut

  Número d'expedient: 314-19648/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 82

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'economia verda

  Número d'expedient: 314-19861/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 83

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions finançades mitjançant el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya del 2010 ençà

  Número d'expedient: 314-19862/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 84

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació creada per la definició d'"agricultor en actiu" que estableix el Reial decret 1075/2014 i la seva repercussió en els agricultors de zones de muntanya

  Número d'expedient: 314-19870/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 85

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la negativa de la Policia Nacional de l'Estat desplegada a Mollerussa (Pla d'Urgell) a expedir documents d'identitat perquè la documentació presentada estava en català

  Número d'expedient: 314-19905/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 86

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions arran de la negativa de la Policia Nacional de l'Estat desplegada a Mollerussa (Pla d'Urgell) a expedir documents d'identitat perquè la documentació presentada estava en català

  Número d'expedient: 314-19906/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 87

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a garantir els drets lingüístics dels ciutadans davant els cossos policials de l'Estat

  Número d'expedient: 314-19907/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 88

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions de l'Associació per a la Conservació dels Ecosistemes Naturals per a la captura de crancs vermells americans al riu Glorieta, a Alcover (Alt Camp)

  Número d'expedient: 314-19911/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 89

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres educatius de primària i de secundària nous que està previst de posar en funcionament a la província de Lleida el curs 2014-2015

  Número d'expedient: 314-20212/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 90

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'import pendent de pagament a l'Ajuntament de Lleida en data del 30 d'abril de 2015

  Número d'expedient: 314-20213/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 91

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes de construcció d'habitatges de protecció a Lleida redactats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya

  Número d'expedient: 314-20214/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 92

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques en política de promoció de l'ocupació i el creixement empresarial a la província de Lleida del 2010 ençà

  Número d'expedient: 314-20215/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 93

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de metges i d'infermers destinats a l'atenció primària a Lleida

  Número d'expedient: 314-20216/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 94

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de metges i d'infermers destinats a l'atenció primària a la província de Lleida

  Número d'expedient: 314-20217/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 95

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques en polítiques adreçades a la infància a la província de Lleida del 2010 ençà

  Número d'expedient: 314-20218/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 96

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques en polítiques adreçades a la gent gran a la província de Lleida del 2010 ençà

  Número d'expedient: 314-20219/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 97

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques en política d'energia i qualitat ambiental a la província de Lleida del 2010 ençà

  Número d'expedient: 314-20220/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 98

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les places de llars d'infants de titularitat de la Generalitat a Lleida

  Número d'expedient: 314-20221/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 99

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d'espera per a accedir a una plaça de residència per a gent gran de titularitat pública a Lleida

  Número d'expedient: 314-20222/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 100

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d'espera per a accedir a una plaça de residència per a gent gran de titularitat pública a la província de Lleida

  Número d'expedient: 314-20223/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

Pàgina 1 de 2

Següent