Acords de les sessions

Mesa del Parlament - X Legislatura

Dia:
Dimarts, 21 d'abril de 2015
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de mesa
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
313

Pàgina 1 de 4

Següent

 • 1

  Llei de creació de la comarca del Moianès

  Número d'expedient: 200-00042/10

  D'acord amb l'article 8.1 de la Llei 1/1998, del 7 de gener, de política lingüística, i l'acord de la Mesa del 3 de maig de 1983, se n'aprova la versió castellana.

 • 2

  Projecte de llei del voluntariat

  Número d'expedient: 200-00013/10

  D'acord amb el que disposen els articles 94, 96 i 107.1 del Reglament, i atesa la tramitació d'urgència extraordinària, s'acorda de concedir-la. Comissió de Benestar, Família i Immigració

 • 3

  Proposició de llei de garantia del temps màxim de resposta en l'atenció sanitària

  Número d'expedient: 202-00081/10

  S'admeten a tràmit i se n'ordena la publicació en el BOPC. Comissió de Salut

 • 4

  Proposició de llei electoral de Catalunya

  Número d'expedient: 202-00091/10

  D'acord amb l'article 96 del Reglament, se n'acorda la tramitació pel procediment d'urgència i la reducció a la meitat dels terminis. Comissió d'Afers Institucionals

 • 5

  Proposició de llei electoral de Catalunya

  Número d'expedient: 202-00091/10

  D'acord amb l'article 96.4 del Reglament, s'acorda la reducció dels terminis. Comissió d'Afers Institucionals

 • 6

  Proposició de llei electoral de Catalunya

  Número d'expedient: 202-00091/10

  D'acord amb l'article 117.2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió d'Afers Institucionals

 • 7

  Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis

  Número d'expedient: 202-00090/10

  De conformitat amb el que estableixen, concordadament, els articles 1 al 6 de la Llei 1/2006, de 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular, i 100.d) i concordants del Reglament s'acorda d'admetre a tràmit la iniciativa; així mateix, de conformitat amb l'article 6.5 s'acorda de comunicar-ho a la Comissió de Control i a la Comissió Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular, representada pel senyor Oriol Casals Madrid, perquè la perfeccioni amb la recollida d'un mínim de 50.000 signatures degudament autenticades, de conformitat amb el que disposa la damunt dita llei. Comissió de Salut

 • 8

  Decret llei 1/2015, del 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària

  Número d'expedient: 203-00020/10

  D'acord amb l'article 111.1 i 2 del Reglament, s'acorda la publicació al BOPC del Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries.

 • 9

  Proposta de resolució sobre el projecte de construcció d'una presa al congost de Mont-rebei

  Número d'expedient: 250-01607/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 10

  Proposta de resolució sobre el tancament de l'empresa Fábrica Ibérica de Altavoces (Faibal), de Vacarisses

  Número d'expedient: 250-01608/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió d'Empresa i Ocupació

 • 11

  Proposta de resolució sobre la declaració del massís de Garraf com a parc natural

  Número d'expedient: 250-01609/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 12

  Proposta de resolució sobre el centre de dia i casal de la gent gran de Blancafort

  Número d'expedient: 250-01610/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió de Benestar, Família i Immigració

 • 13

  Proposta de resolució sobre la situació dels treballadors de Badalona Serveis Assistencials

  Número d'expedient: 250-01611/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió de Salut

 • 14

  Proposta de resolució de suport a la tasca de defensa dels drets humans duta a terme per persones i organitzacions guatemalenques

  Número d'expedient: 250-01612/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

 • 15

  Proposta de resolució sobre el projecte per a instal·lar una explotació porcina a Vimbodí i Poblet

  Número d'expedient: 250-01613/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

 • 16

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 2/2005, sobre la Memòria dels comptes generals dels municipis, corresponent al 2012

  Número d'expedient: 258-00033/10

  D'acord amb l'article 166 del Reglament, s'admet a tràmit, se n'ordena la publicació i se n'acorda la tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes per a la seva tramitació.Així mateix s'obre un termini de quinze dies per a poder demanar la presentació de l'informe davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes. CSC

 • 17

  Control del compliment de la Resolució 811/X, sobre el document per a un pla estratègic de les Terres de l'Ebre

  Número d'expedient: 290-00726/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió d'Empresa i Ocupació

 • 18

  Control del compliment de la Resolució 814/X, sobre la informació al Parlament de les gestions relatives a tancaments d'empreses i expedients de regulació d'ocupació

  Número d'expedient: 290-00729/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió d'Empresa i Ocupació

 • 19

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les comarques gironines

  Número d'expedient: 302-00274/10

  D'acord amb l'article 139.2 del Reglament, es considera congruent i s'admet a tràmit.

 • 20

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió de l'aigua

  Número d'expedient: 302-00275/10

  D'acord amb l'article 139.2 del Reglament, es considera congruent i s'admet a tràmit.

 • 21

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les conseqüències econòmiques i socials de la política d'infraestructures

  Número d'expedient: 302-00276/10

  D'acord amb l'article 139.2 del Reglament, es considera congruent i s'admet a tràmit.

 • 22

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de la sanitat pública

  Número d'expedient: 302-00277/10

  D'acord amb l'article 139.2 del Reglament, es considera congruent i s'admet a tràmit.

 • 23

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les darreres decisions del Departament de Salut

  Número d'expedient: 302-00278/10

  D'acord amb l'article 139.2 del Reglament, es considera congruent i s'admet a tràmit.

 • 24

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió sanitària i la utilització de mitjans públics

  Número d'expedient: 302-00279/10

  D'acord amb l'article 139.2 del Reglament, es considera congruent i s'admet a tràmit.

 • 25

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política d'esports

  Número d'expedient: 302-00280/10

  D'acord amb l'article 139.2 del Reglament, es considera congruent i s'admet a tràmit.

 • 26

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute viu de la Generalitat amb els ajuntaments

  Número d'expedient: 314-18413/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 27

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres d'urgències d'atenció primària de la ciutat de Barcelona

  Número d'expedient: 314-18700/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 28

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de metges i infermers d'atenció primària a Barcelona

  Número d'expedient: 314-18702/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 29

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a l'Ajuntament de Barcelona per a polítiques d'educació en el període 2011-2014

  Número d'expedient: 314-18723/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 30

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres d'atenció primària de Barcelona

  Número d'expedient: 314-18854/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 31

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres d'atenció primària continuada de Barcelona

  Número d'expedient: 314-18855/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 32

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'assignació pressupostària per al finançament de les escoles d'adults a Barcelona el 2014 i la previsió per al 2015

  Número d'expedient: 314-18873/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 33

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a pal·liar la situació que viu el sector dels cítrics de les Terres de l'Ebre

  Número d'expedient: 314-18897/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 34

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes legals per a evitar l'enfonsament del sector dels cítrics de les Terres de l'Ebre

  Número d'expedient: 314-18898/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 35

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts previstos per a destruir al camp les mandarines que no s'han pogut collir

  Número d'expedient: 314-18899/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 36

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions amb el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient per a ampliar el període per a la retirada de les mandarines malmeses

  Número d'expedient: 314-18900/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 37

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte per a instal·lar una granja porcina a Vimbodí i Poblet (Conca de Barberà)

  Número d'expedient: 314-18901/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 38

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'acomiadament del conseller delegat del Consorci Sanitari Integral i la indemnització que se li va pagar

  Número d'expedient: 314-18906/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 39

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'acomiadament improcedent de la gerent d'àrea de l'Hospitalet de Llobregat del Consorci Sanitari Integral

  Número d'expedient: 314-18907/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 40

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contractació de dues societats mercantils per a atendre l'atenció programada d'accidentats de trànsit per part del Consorci Sanitari Integral

  Número d'expedient: 314-18908/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 41

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els conceptes retributius del personal del Consorci Sanitari Integral

  Número d'expedient: 314-18909/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 42

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reducció salarial aplicada al personal de l'alta direcció del Consorci Sanitari Integral

  Número d'expedient: 314-18910/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 43

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la instal·lació d'una explotació porcina prop del monestir de Poblet

  Número d'expedient: 314-18911/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 44

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'usuaris i el cost dels serveis socials bàsics del 2011 al 2014

  Número d'expedient: 314-18970/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 45

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'usuaris i el cost dels serveis socials especialitzats en atenció a persones grans del 2011 al 2014

  Número d'expedient: 314-18971/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 46

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'usuaris i el cost dels serveis socials especialitzats en atenció a persones discapacitades del 2011 al 2014

  Número d'expedient: 314-18972/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 47

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'usuaris i el cost dels serveis socials especialitzats en atenció a persones amb malaltia mental del 2011 al 2014

  Número d'expedient: 314-18973/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 48

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'usuaris i el cost dels serveis socials especialitzats en atenció a malalts de sida del 2011 al 2014

  Número d'expedient: 314-18974/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 49

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'usuaris i el cost dels serveis socials especialitzats en atenció a persones en centres sociosanitaris del 2011 al 2014

  Número d'expedient: 314-18975/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 50

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'usuaris i el cost dels serveis socials per a cuidadors no professionals del 2011 al 2014

  Número d'expedient: 314-18976/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 51

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'usuaris i el cost dels serveis socials especialitzats en atenció a persones amb drogodependència del 2011 al 2014

  Número d'expedient: 314-18977/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 52

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'usuaris i el cost dels serveis socials especialitzats en atenció a la infància, adolescència i joventut del 2011 al 2014

  Número d'expedient: 314-18978/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 53

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'usuaris i el cost dels serveis socials especialitzats en atenció a dones en situació de violència masclista del 2011 al 2014

  Número d'expedient: 314-18979/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 54

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'usuaris i el cost dels serveis socials especialitzats en atenció a famílies amb problemàtica social i risc d'exclusió del 2011 al 2014

  Número d'expedient: 314-18980/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 55

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'usuaris i el cost de les prestacions econòmiques de la cartera de serveis socials del 2011 al 2014

  Número d'expedient: 314-18981/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 56

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'usuaris i el cost de la prestació tecnològica de la cartera de serveis socials del 2011 al 2014

  Número d'expedient: 314-18982/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 57

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps d'espera mitjà per a accedir a les residències públiques del 2012 al 2014

  Número d'expedient: 314-18990/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 58

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de noves places de dependència a les residències per a gent gran públiques del 2011 al 2014

  Número d'expedient: 314-18991/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 59

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de noves places de dependència a les residències per a gent gran concertades del 2011 al 2014

  Número d'expedient: 314-18992/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 60

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de noves places de dependència a les residències per a gent gran privades del 2011 al 2014

  Número d'expedient: 314-18993/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 61

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos per a garantir la suficiència alimentària dels infants i els adolescents en calendari no escolar del 2012 al 2014

  Número d'expedient: 314-18994/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 62

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de beneficiaris de prestacions afectats per l'aplicació de l'Ordre BSF/130/2014

  Número d'expedient: 314-18996/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 63

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la pujada mitjana per l'aplicació de l'Ordre BSF/130/2014

  Número d'expedient: 314-18997/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 64

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts a famílies amb fills menors de tres anys pendents de pagament en data del 31 de desembre de 2014

  Número d'expedient: 314-18998/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 65

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de recursos de personal per a les unitats de suport a l'educació especial dels centres educatius de Vilanova del Camí (Anoia)

  Número d'expedient: 314-19030/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 66

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de recursos econòmics per a les unitats de suport a l'educació especial dels centres educatius de Vilanova del Camí (Anoia)

  Número d'expedient: 314-19031/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 67

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les unitats de suport a l'educació especial dels centres educatius de Vilanova del Camí (Anoia)

  Número d'expedient: 314-19032/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 68

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'empreses, organismes i consorcis amb participació majoritària de la Generalitat que s'han extingit del 2011 ençà

  Número d'expedient: 314-19046/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 69

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'empreses, organismes i consorcis amb participació majoritària de la Generalitat que s'han fusionat, absorbit o transformat del 2011 ençà

  Número d'expedient: 314-19047/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 70

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de metges i infermers d'atenció primària a Berga en data del 20 de gener de 2015

  Número d'expedient: 314-19052/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 71

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de metges i infermers d'atenció primària a Cerdanyola del Vallès en data del 20 de gener de 2015

  Número d'expedient: 314-19053/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 72

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de metges i infermers d'atenció primària a Sant Sadurní d'Anoia en data del 20 de gener de 2015

  Número d'expedient: 314-19054/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 73

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de metges i infermers d'atenció primària a Vilafranca del Penedès en data del 20 de gener de 2015

  Número d'expedient: 314-19055/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 74

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d'espera per a accedir a una plaça de residència per a persones amb discapacitat de titularitat pública a Berga

  Número d'expedient: 314-19060/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 75

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d'espera per a accedir a una plaça de residència per a persones amb discapacitat de titularitat pública a Cerdanyola del Vallès

  Número d'expedient: 314-19061/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 76

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d'espera per a accedir a una plaça de residència per a persones amb discapacitat de titularitat pública a Sant Sadurní d'Anoia

  Número d'expedient: 314-19062/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 77

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d'espera per a accedir a una plaça de residència per a persones amb discapacitat de titularitat pública a Vilafranca del Penedès

  Número d'expedient: 314-19063/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 78

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d'espera per a accedir a una plaça de centre de dia per a persones amb discapacitat de titularitat pública a Berga

  Número d'expedient: 314-19068/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 79

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d'espera per a accedir a una plaça de centre de dia per a persones amb discapacitat de titularitat pública a Cerdanyola del Vallès

  Número d'expedient: 314-19069/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 80

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d'espera per a accedir a una plaça de centre de dia per a persones amb discapacitat de titularitat pública a Sant Sadurní d'Anoia

  Número d'expedient: 314-19070/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 81

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d'espera per a accedir a una plaça de centre de dia per a persones amb discapacitat de titularitat pública a Vilafranca del Penedès

  Número d'expedient: 314-19071/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 82

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'import pendent de pagament a l'Ajuntament de Berga en data del 31 de desembre del 2014

  Número d'expedient: 314-19080/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 83

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'import pendent de pagament a l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès en data del 31 de desembre del 2014

  Número d'expedient: 314-19081/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 84

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'import pendent de pagament a l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia en data del 31 de desembre del 2014

  Número d'expedient: 314-19082/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 85

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'import pendent de pagament a l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès en data del 31 de desembre del 2014

  Número d'expedient: 314-19083/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 86

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de metges d'atenció primària a Igualada (Anoia) en data del 31 de desembre de 2013

  Número d'expedient: 314-19133/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 87

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'infermers d'atenció primària a Igualada (Anoia) en data del 31 de desembre de 2013

  Número d'expedient: 314-19134/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 88

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de metges d'atenció primària a Santa Maria de Montbui (Anoia) en data del 31 de desembre de 2013

  Número d'expedient: 314-19135/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 89

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'infermers d'atenció primària a Santa Maria de Montbui (Anoia) en data del 31 de desembre de 2013

  Número d'expedient: 314-19136/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 90

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de metges d'atenció primària a Vilanova del Camí (Anoia) en data del 31 de desembre de 2013

  Número d'expedient: 314-19137/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 91

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'infermers d'atenció primària a Vilanova del Camí (Anoia) en data del 31 de desembre de 2013

  Número d'expedient: 314-19138/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 92

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de metges d'atenció primària a Piera (Anoia) en data del 31 de desembre de 2013

  Número d'expedient: 314-19139/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 93

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'infermers d'atenció primària a Piera (Anoia) en data del 31 de desembre de 2013

  Número d'expedient: 314-19140/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 94

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de metges d'atenció primària a Masquefa (Anoia) en data del 31 de desembre de 2013

  Número d'expedient: 314-19141/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 95

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'infermers d'atenció primària a Masquefa (Anoia) en data del 31 de desembre de 2013

  Número d'expedient: 314-19142/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 96

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d'espera per a accedir a una plaça de residència de titularitat pública per a persones amb discapacitat a Igualada (Anoia)

  Número d'expedient: 314-19148/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 97

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d'espera per a accedir a una plaça de residència de titularitat pública per a persones amb discapacitat a Vilanova del Camí (Anoia)

  Número d'expedient: 314-19149/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 98

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d'espera per a accedir a una plaça de residència de titularitat pública per a persones amb discapacitat a Piera (Anoia)

  Número d'expedient: 314-19150/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 99

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d'espera per a accedir a una plaça de residència de titularitat pública per a persones amb discapacitat a Masquefa (Anoia)

  Número d'expedient: 314-19151/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 100

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d'espera per a accedir a una plaça de residència de titularitat pública per a persones amb discapacitat a Santa Margarida de Montbui (Anoia)

  Número d'expedient: 314-19152/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

Pàgina 1 de 4

Següent