Acords de les sessions

Mesa del Parlament - X Legislatura

Dia:
Dimarts, 14 d'abril de 2015
Hora:
09:00h
Lloc:
Sala de mesa
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
209

Pàgina 1 de 3

Següent

 • 1

  Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

  Número d'expedient: 202-00056/10

  D'acord amb l'article 7.1 de la Llei 35/2010, de l'1 d'octubre, de l'occità, aranès a l'Aran, se n'aprova la versió aranesa. Comissió d'Afers Institucionals

 • 2

  Decret llei 1/2015, del 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària

  Número d'expedient: 203-00020/10

  Se'n pren nota.

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'expulsió de la selecció catalana del Campionat Mundial de Futbol Sala del 2015

  Número d'expedient: 250-01600/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió d'Afers Institucionals

 • 4

  Proposta de resolució sobre la reedició dels dossiers de l'Institut d'Estadística de Catalunya sobre les enquestes econòmiques als ens de serveis socials i als centres d'atenció a la gent gran

  Número d'expedient: 250-01601/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió de Benestar, Família i Immigració

 • 5

  Proposta de resolució sobre els pagaments pendents amb la Fundació Privada Marpi, de Pineda de Mar

  Número d'expedient: 250-01602/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió de Benestar, Família i Immigració

 • 6

  Proposta de resolució sobre la situació dels drets humans i la seguretat dels representants polítics i socials a Veneçuela

  Número d'expedient: 250-01603/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

 • 7

  Proposta de resolució sobre l'accés a l'ocupació de les persones amb capacitat intel·lectual límit

  Número d'expedient: 250-01604/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió d'Empresa i Ocupació

 • 8

  Proposta de resolució sobre l'habilitació de la residència i centre de dia per a gent gran d'Alchemika, de Barcelona

  Número d'expedient: 250-01605/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió de Benestar, Família i Immigració

 • 9

  Proposta de resolució sobre la incoació d'un expedient sancionador a l'empresa Puigfel, de Cerdanyola del Vallès

  Número d'expedient: 250-01606/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 10

  Debat general sobre el sistema sanitari públic de salut

  Número d'expedient: 255-00008/10

  D'acord amb l'article 134.2 del Reglament, s'admet a tràmit. S'acorda de donar-ne trasllat a la Junta de Portaveus atès que el debat general s'ha d'incloure necessàriament a l'ordre del dia d'una sessió plenària durant aquest període de sessions.

 • 11

  Control del compliment de la Resolució 830/X, per la qual s'aprova l'Informe de fiscalització 7/2014, sobre les subvencions nominatives previstes en els articles 48 i 78 del pressupost de despeses de la Generalitat de Catalunya, corresponents al 2010 i al 2011

  Número d'expedient: 290-00745/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: CSC

 • 12

  Control del compliment de la Resolució 860/X, sobre l'actualització de l'indicador de renda de suficiència de Catalunya

  Número d'expedient: 290-00773/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

 • 13

  Control del compliment de la Resolució 888/X, sobre el control de l'actuació de l'empresa privada que gestiona a Barcelona el lloguer d'un conjunt d'habitatges dotacionals procedents de Regesa

  Número d'expedient: 290-00799/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 14

  Control del compliment de la Resolució 889/X, sobre l'adequació de la carretera B-204

  Número d'expedient: 290-00800/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 15

  Control del compliment de la Resolució 890/X, sobre el servei de trens de rodalia en dies de festa local a Barcelona

  Número d'expedient: 290-00801/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 16

  Control del compliment de la Resolució 891/X, sobre la neteja de les rieres de Vacarisses

  Número d'expedient: 290-00802/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 17

  Control del compliment de la Resolució 892/X, sobre el garantiment de la reserva de places d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda a l'aparcament de l'estació de tren de Vacarisses-Torreblanca

  Número d'expedient: 290-00803/10

  Se n'acorda la publicació al BOPC i la tramesa als grups parlamentaris i a la: Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 18

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres residencials d'acció educativa en funcionament a Barcelona

  Número d'expedient: 314-18675/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 19

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'infants atesos als centres d'atenció a la infància i a l'adolescència de Barcelona el 2014

  Número d'expedient: 314-18678/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 20

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres d'acolliment d'infants a Barcelona i sobre els menors que hi són acollits

  Número d'expedient: 314-18679/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 21

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d'espera per a accedir a una plaça de centre de dia de titularitat pública per a gent gran

  Número d'expedient: 314-18682/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 22

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les llistes d'espera per a accedir a residències per a persones amb discapacitat de titularitat pública a Barcelona

  Número d'expedient: 314-18683/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 23

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mitjà d'espera a Barcelona per a la valoració de la dependència, l'elaboració del pla individual d'atenció i el moment en què es rep la prestació

  Número d'expedient: 314-18684/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 24

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds de valoració, valoracions efectuades, plans individuals d'atenció i prestacions en aplicació de la Llei de l'Estat 39/2006, relativa a la dependència, a Barcelona

  Número d'expedient: 314-18685/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 25

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que reben les prestacions que estableix la Llei de l'Estat 39/2006, relativa a la dependència

  Número d'expedient: 314-18687/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 26

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament assignat per a l'aplicació de la Llei de l'Estat 39/2006, relativa a la dependència, en els pressupostos del 2015

  Número d'expedient: 314-18689/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 27

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que han mort abans de rebre la prestació assignada en el pla individual d'atenció a Barcelona

  Número d'expedient: 314-18690/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 28

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places de residència per a gent gran de titularitat pública a Barcelona

  Número d'expedient: 314-18691/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 29

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pisos assistits per a joves tutelats i extutelats a Barcelona

  Número d'expedient: 314-18692/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 30

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places de residència per a persones amb discapacitat a Barcelona

  Número d'expedient: 314-18694/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 31

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places de residència per a persones amb discapacitat que estan en construcció a Barcelona

  Número d'expedient: 314-18695/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 32

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts als alumnes de les escoles municipals de música i del Conservatori Municipal de Música de Barcelona

  Número d'expedient: 314-18703/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 33

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les places de llars d'infants de titularitat de la Generalitat a Barcelona en data del 31 de desembre de 2014

  Número d'expedient: 314-18704/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 34

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions establertes en el pressupost del 2015 per a Barcelona en matèria d'educació o ensenyament

  Número d'expedient: 314-18705/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 35

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts als alumnes de les llars d'infants municipals de Barcelona per al curs 2014-2015

  Número d'expedient: 314-18706/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 36

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'aportació econòmica al Circuit de Catalunya el 2014

  Número d'expedient: 314-18715/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 37

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les vendes de béns immobles, locals i solars de la Generalitat a Barcelona en el període 2011-2014

  Número d'expedient: 314-18752/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 38

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de menors estrangers indocumentats que han estat presentats per a protecció a Barcelona el 2014

  Número d'expedient: 314-18757/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 39

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'informes d'estrangeria emesos el 2014

  Número d'expedient: 314-18759/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 40

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'aules d'acollida per als menors immigrants a Barcelona

  Número d'expedient: 314-18761/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 41

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme per a promoure la marca Barcelona del 2010 ençà

  Número d'expedient: 314-18785/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 42

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inversions fetes a Barcelona amb els fons recaptats per l'impost turístic el 2012 i el 2013

  Número d'expedient: 314-18787/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 43

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obres de construcció de l'Escola dels Encants, de Barcelona

  Número d'expedient: 314-18861/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 44

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obres de construcció de l'Escola La Maquinista, de Barcelona

  Número d'expedient: 314-18862/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 45

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obres de construcció de l'Escola Congrés-Indians, de Barcelona

  Número d'expedient: 314-18863/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 46

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres escolars amb jornada compactada a Barcelona

  Número d'expedient: 314-18864/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 47

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obres de construcció de l'Escola Univers, de Barcelona

  Número d'expedient: 314-18865/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 48

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'alumnes que no van obtenir la graduació en educació secundària obligatòria a Barcelona el curs 2014-2015

  Número d'expedient: 314-18866/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 49

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'alumnes que s'han donat de baixa als centres educatius de Barcelona el curs 2014-2015

  Número d'expedient: 314-18867/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 50

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment de la sisena hora als centres escolars de Barcelona

  Número d'expedient: 314-18868/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 51

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obres de construcció de l'Escola Can Fabra, de Barcelona

  Número d'expedient: 314-18869/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 52

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'índex de fracàs escolar a Barcelona el curs 2014-2015

  Número d'expedient: 314-18870/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 53

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places de formació d'adults de Barcelona per al curs 2014-2015

  Número d'expedient: 314-18871/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 54

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions per a fer front als canvis del calendari escolar del curs 2014-2015

  Número d'expedient: 314-18872/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 55

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'aportació econòmica destinada al funcionament de les escoles de música de Barcelona el 2014 i la previsió per al 2015

  Número d'expedient: 314-18874/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 56

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'aportació econòmica destinada a escoles d'educació especial i a la inserció d'infants amb necessitats educatives especials en escoles ordinàries de Barcelona el 2014 i la previsió per al 2015

  Número d'expedient: 314-18875/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 57

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la modificació de les plantilles de les llars d'infants de titularitat de la Generalitat a Barcelona

  Número d'expedient: 314-18876/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 58

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'aportació econòmica en concepte de beques de menjador per a alumnes de centres públics de Barcelona del 2010 ençà

  Número d'expedient: 314-18877/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 59

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques destinades a les famílies que opten per l'ús de la carmanyola als centres públics de Barcelona el curs 2014-2015

  Número d'expedient: 314-18878/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 60

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la modificació de les ràtios d'alumnes a les llars d'infants de titularitat de la Generalitat a Barcelona

  Número d'expedient: 314-18879/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 61

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les armes blanques intervingudes o comissades el 2014

  Número d'expedient: 314-18925/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 62

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les armes de foc intervingudes o comissades el 2014

  Número d'expedient: 314-18926/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 63

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la renda mínima d'inserció

  Número d'expedient: 314-18965/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 64

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la destinació de la recaptació de la Grossa de Cap d'Any el 2013 i el 2014

  Número d'expedient: 314-18987/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 65

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals la recaptació de la Grossa de Cap d'Any es destina a la infància

  Número d'expedient: 314-18988/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 66

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'actualització de l'indicador de renda de suficiència de Catalunya

  Número d'expedient: 314-19023/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 67

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb els agents socials i econòmics afectats per la manca d'actualització de l'indicador de renda de suficiència de Catalunya del 2011 al 2014

  Número d'expedient: 314-19024/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 68

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb els agents socials i econòmics per a acordar l'actualització de l'indicador de renda de suficiència de Catalunya

  Número d'expedient: 314-19025/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 69

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'evolució de les dades d'afiliació a la Seguretat Social del 2008 al 2014

  Número d'expedient: 314-19034/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 70

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost assignat a Catalunya del Fons social europeu del 2008 al 2014

  Número d'expedient: 314-19035/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 71

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Programa de garantia juvenil per al 2015

  Número d'expedient: 314-19036/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 72

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de despeses del Programa de garantia juvenil per al 2015

  Número d'expedient: 314-19037/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 73

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de les accions i el finançament del Programa de garantia juvenil per al 2015

  Número d'expedient: 314-19038/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 74

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes en el Programa de garantia juvenil per al 2015

  Número d'expedient: 314-19039/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 75

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'efectius del Cos de Mossos d'Esquadra a Berga

  Número d'expedient: 314-19048/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 76

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'efectius del Cos de Mossos d'Esquadra a Cerdanyola del Vallès

  Número d'expedient: 314-19049/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 77

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'efectius del Cos de Mossos d'Esquadra a Sant Sadurní d'Anoia

  Número d'expedient: 314-19050/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 78

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'efectius del Cos de Mossos d'Esquadra a Vilafranca del Penedès

  Número d'expedient: 314-19051/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 79

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d'espera per a accedir a una plaça de residència per a gent gran de titularitat pública a Berga

  Número d'expedient: 314-19056/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 80

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d'espera per a accedir a una plaça de residència per a gent gran de titularitat pública a Cerdanyola del Vallès

  Número d'expedient: 314-19057/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 81

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d'espera per a accedir a una plaça de residència per a gent gran de titularitat pública a Sant Sadurní d'Anoia

  Número d'expedient: 314-19058/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 82

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d'espera per a accedir a una plaça de residència per a gent gran de titularitat pública a Vilafranca del Penedès

  Número d'expedient: 314-19059/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 83

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d'espera per a accedir a una plaça de centre de dia per a gent gran de titularitat pública a Berga

  Número d'expedient: 314-19064/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 84

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d'espera per a accedir a una plaça de centre de dia per a gent gran de titularitat pública a Cerdanyola del Vallès

  Número d'expedient: 314-19065/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 85

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d'espera per a accedir a una plaça de centre de dia per a gent gran de titularitat pública a Sant Sadurní d'Anoia

  Número d'expedient: 314-19066/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 86

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d'espera per a accedir a una plaça de centre de dia per a gent gran de titularitat pública a Vilafranca del Penedès

  Número d'expedient: 314-19067/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 87

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els requeriments i les sancions per no retolar en català a Berga el 2014

  Número d'expedient: 314-19088/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 88

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els requeriments i les sancions per no retolar en català a Cerdanyola del Vallès el 2014

  Número d'expedient: 314-19089/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 89

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els requeriments i les sancions per no retolar en català a Sant Sadurní d'Anoia el 2014

  Número d'expedient: 314-19090/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 90

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els requeriments i les sancions per no retolar en català a Vilafranca del Penedès el 2014

  Número d'expedient: 314-19091/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 91

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'actuació dels Mossos d'Esquadra amb relació a l'entrada al camp del Reial Club Deportiu Espanyol de banderes d'Espanya

  Número d'expedient: 314-19125/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 92

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'actuació dels Mossos d'Esquadra amb relació a l'entrada al camp del Reial Club Deportiu Espanyol de banderes estelades

  Número d'expedient: 314-19126/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 93

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'agents de l'àrea bàsica policial d'Igualada (Anoia) en data del 31 de desembre de 2014

  Número d'expedient: 314-19127/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 94

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'agents de l'àrea bàsica policial d'Igualada (Anoia) en data del 31 de desembre de 2013

  Número d'expedient: 314-19128/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 95

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'agents de l'àrea bàsica policial d'Igualada (Anoia) en data del 31 de desembre de 2012

  Número d'expedient: 314-19129/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 96

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d'espera per a accedir a una plaça de residència de titularitat pública per a gent gran a Igualada (Anoia)

  Número d'expedient: 314-19143/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 97

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d'espera per a accedir a una plaça de residència de titularitat pública per a gent gran a Vilanova del Camí (Anoia)

  Número d'expedient: 314-19144/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 98

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d'espera per a accedir a una plaça de residència de titularitat pública per a gent gran a Piera (Anoia)

  Número d'expedient: 314-19145/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 99

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d'espera per a accedir a una plaça de residència de titularitat pública per a gent gran a Masquefa (Anoia)

  Número d'expedient: 314-19146/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 100

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d'espera per a accedir a una plaça de residència de titularitat pública per a gent gran a Santa Margarida de Montbui (Anoia)

  Número d'expedient: 314-19147/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

Pàgina 1 de 3

Següent