En compliment de la Resolució 9/XIII del Parlament de Catalunya, sobre el canvi de denominació de la legislatura, aprovada pel Ple en la sessió 7, del 2 de juny de 2021 (BOPC 50/13, del 04.06.2021), la legislatura actual passa a denominar-se catorzena legislatura a partir del 4 de juny de 2021.

Declaracions del Parlament de Catalunya

Declaració del Parlament de Catalunya sobre el compromís amb l'Agenda 2030 com a full de ruta per a afrontar la recuperació de la crisi originada per la pandèmia de Covid-19 i reimaginar un món millor per als infants

Llegida en el Ple del Parlament el dia 18 de novembre de 2020


Enguany fa cinc anys que les Nacions Unides van aprovar l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible, un full de ruta per a fer del món un lloc més just i sostenible socialment, econòmicament i mediambientalment, del qual els drets humans siguin el pal de paller. Alhora, el 2020 s'inicia el compte enrere per al compliment de l'Agenda. Resten deu anys per a fer-la efectiva.

La crisi originada per la pandèmia de Covid-19 té greus conseqüències per a la infància i l'adolescència. Són unes circumstàncies excepcionals que provoquen un increment de la pobresa infantil i les desigualtats, un agreujament de la bretxa educativa i una amenaça per a la salut física i mental dels infants, els adolescents i llurs famílies. Aquestes conseqüències impacten de manera més accentuada en els qui estan en situacions de vulnerabilitat. La situació actual posa a prova la capacitat de resposta de la societat, no solament davant de l'emergència derivada de la Covid-19, sinó també davant dels reptes plantejats, de manera que és ineludible renovar el compromís amb els drets de la infància.

És el moment de reimaginar un món millor per als infants. Per això, en el Dia Mundial dels Infants 2020 és important que tots els poders públics reafirmin el compromís amb l'Agenda 2030 com a full de ruta col·lectiu per a respondre a l'emergència actual i reimaginar un món més equitatiu, sostenible i just per a tothom.

Per a fer-ho, és imprescindible assegurar que els drets dels infants es posen al centre de les mesures d'atenció a la crisi i de la recuperació, seguint el camí que marca la Convenció sobre els drets de l'infant, de manera que tots els infants puguin desenvolupar llur màxim potencial.

Ja abans de l'arribada del coronavirus, la pobresa i l'exclusió afectaven gairebé un de cada tres infants. És a dir que moltes famílies afronten la situació generada per la Covid-19 en condicions d'extrema vulnerabilitat. Cal treballar junts per evitar que la crisi originada per la pandèmia es converteixi en una crisi duradora per a la infància, especialment per a la més vulnerable.

El Parlament de Catalunya es compromet a impulsar les accions següents per a afavorir el compliment dels drets dels infants:

-- Promoure una major i més eficient inversió en la infància, garantint que s'assignen els recursos necessaris per a afrontar els reptes esmentats, amb els drets de la infància al centre.

-- Tenir en compte, en totes les decisions preses davant la crisi i per a la recuperació que tinguin efectes sobre la infància i l'adolescència, els principis rectors d-e la Convenció sobre els drets de l'infant: l'interès superior de l'infant, el dret a la vida, la supervivència i el desenvolupament, el dret a la participació i la no-discriminació.

-- Promoure les accions necessàries per a complir els disset objectius de desenvolupament sostenible i l'Acord de París, i per a convertir la crisi actual en una oportunitat per a invertir en el present i el futur de la infància, reconstruint millor i amb un enfocament de sostenibilitat, sense perdre de vista l'amenaça de la crisi climàtica i el seu perniciós impacte en la infància.

-- Escoltar les preocupacions i necessitats dels infants i els adolescents, i incloure-les d'una manera transversal en l'acció política, promovent llur participació per a dissenyar juntament amb ells les estratègies per a la recuperació d'aquesta crisi.

-- Promoure les accions que siguin necessàries per a analitzar l'impacte de la Covid-19 sobre la infància i l'adolescència, especialment sobre els grups més vulnerables, i adaptar els plans i programes que corresponguin.

-- Promoure les mesures que siguin necessàries per a abordar l'impacte de la crisi en la infància i l'adolescència, prioritzant l'abordatge de les qüestions urgents ja assenyalades pel Comitè dels Drets de l'Infant, en el marc dels esforços pel compliment dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS):

 • Enfortir el sistema de protecció social per a garantir un nivell de vida adequat per a cada infant (ODS 1).
 • Protegir i promoure la salut dels infants i els adolescents, amb una atenció especial a la salut mental i els drets dels infants amb discapacitat (ODS 3).
 • Abordar els reptes de la bretxa educativa i aturar el fracàs escolar, l'abandonament prematur dels estudis i la bretxa digital (ODS 4).
 • Garantir a tots els infants l'accés a l'habitatge i als serveis bàsics, i avançar cap a l'objectiu que els barris, els pobles i les ciutats siguin entorns inclusius per a la infància i l'adolescència (ODS 11).
 • Adoptar mesures per a combatre el canvi climàtic i els seus efectes, que tenen un impacte especial sobre els infants (ODS 13).
 • Garantir els drets dels infants privats d'un entorn familiar i assegurar mesures especials de protecció dels infants sol·licitants d'asil i refugiats, i dels infants migrants no acompanyats (ODS 10 i 16).
 • Prevenir, detectar i atendre adequadament els casos de violència contra la infància (ODS 16).
 • Enfortir la cooperació internacional per al desenvolupament, complint el compromís reconegut en la Convenció sobre els drets de l'infant de fer aportacions a la protecció dels drets de la infància i l'adolescència a tot el món, i tenint en compte l'impacte de la Covid-19 en els països socis de la cooperació (ODS 17).

 • Finalment, reconeixent les problemàtiques i els múltiples reptes que s'han d'afrontar, el Parlament de Catalunya reafirma el seu compromís amb el desplegament d'accions i l'assoliment de resultats a favor de la infància a escala local, nacional i mundial, i declara el seu compromís directe amb els infants per a reimaginar junts un món en el qual es respectin llurs drets i es compleixi l'Agenda 2030.  Palau del Parlament, 18 de novembre de 2020