En compliment de la Resolució 9/XIII del Parlament de Catalunya, sobre el canvi de denominació de la legislatura, aprovada pel Ple en la sessió 7, del 2 de juny de 2021 (BOPC 50/13, del 04.06.2021), la legislatura actual passa a denominar-se catorzena legislatura a partir del 4 de juny de 2021.

Declaracions del Parlament de Catalunya

Declaració del Parlament de Catalunya de solidaritat amb les protestes contra el racisme i la discriminació

Llegida en el Ple del Parlament el dia 4 de juny de 2020


El Parlament de Catalunya condemna l'assassinat de George Floyd i de totes les víctimes del racisme, als Estats Units i arreu del món.

Així mateix, el Parlament de Catalunya reafirma el seu compromís amb una societat lliure de desigualtats i de discriminacions, tot entenent que, per a aconseguir-ho, les mateixes institucions que són fruit d'aquest racisme i aquesta desigualtat estructural han d'ésser les primeres a examinar llurs privilegis.

El Parlament de Catalunya també reivindica el dret de la ciutadania a la protesta, tal com emana de la Declaració universal dels drets humans, que en els articles 19 i 20 reconeix el dret a la llibertat d'expressió i a la llibertat de reunió i associació pacífica, una llibertat bàsica i definitòria de qualsevol societat que vulgui considerar-se una democràcia.

Finalment, el Parlament de Catalunya reafirma el seu compromís amb el diàleg i la recerca de solucions als problemes estructurals del racisme i la discriminació. Aquestes solucions s'han de basar en el fet d'escoltar els qui denuncien llur situació, i no pas en llur repressió violenta. El Parlament de Catalunya constata que les tensions socials es resolen cercant les solucions mes legítimes possibles, basades en el consentiment i no pas en la coacció.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2020