En compliment de la Resolució 9/XIII del Parlament de Catalunya, sobre el canvi de denominació de la legislatura, aprovada pel Ple en la sessió 7, del 2 de juny de 2021 (BOPC 50/13, del 04.06.2021), la legislatura actual passa a denominar-se catorzena legislatura a partir del 4 de juny de 2021.

Declaracions del Parlament de Catalunya

Declaració del Parlament de Catalunya sobre els reptes de la societat catalana davant la crisi generada per la Covid-19

Llegida en el Ple del Parlament el dia 21 de maig de 2020


El Parlament de Catalunya expressa el seu condol a les famílies i les amistats de totes les víctimes de la Covid-19 i els transmet tot el seu suport i consideració. Alhora, transmet tot el seu suport a les persones que lluiten per superar la malaltia.

El Parlament de Catalunya vol agrair llur enorme esforç a les persones que treballen als serveis públics, en circumstàncies molt adverses i sovint amb precarietat de mitjans, per a combatre la propagació del virus SARS-CoV-2, guarir les persones malaltes de Covid-19 i tenir-ne cura, continuar prestant tots els serveis al conjunt de la ciutadania i garantir el funcionament de les institucions. El Parlament vol fer extensiu aquest agraïment als treballadors que, des del sector privat, han continuat duent a terme treballs que han resultat essencials per a permetre que el conjunt de la ciutadania seguís les indicacions dels poders públics respecte a les mesures excepcionals per a combatre la pandèmia. També vol agrair la important tasca acomplerta per persones voluntàries i la profusió d'expressions de solidaritat que la ciutadania ha mostrat des de l'inici de l'epidèmia.

El Parlament de Catalunya també vol reconèixer l'esforç del conjunt de la ciutadania per mantenir l'alt grau de responsabilitat individual i social necessari per a fer que les mesures excepcionals requerides siguin efectives i, en aquest sentit, vol posar en valor l'esforç transversal de tothom, des dels infants i joves fins a la gent gran.

A més, el Parlament de Catalunya vol posar de manifest que les desigualtats i vulnerabilitats socials estructurals s'han vist agreujades per la conjuntura, han aflorat amb contundència davant el confinament i la crisi de la Covid-19, i han evidenciat la desigual incidència d'aquests segons la variable de la renda. Aquestes desigualtats socials afecten especialment les dones, segons tots els indicadors, per tal com s'incrementen la sobrecàrrega de cures que recau sobre elles, llur dependència econòmica i, consegüentment, la violència masclista. En aquest sentit, el Parlament de Catalunya mostra la seva voluntat de continuar treballant per tal que la corresponsabilitat en totes les cures esdevingui una realitat i l'exercici d'aquestes deixi de comportar una doble explotació.

El Parlament de Catalunya es compromet a acomplir amb agilitat les tasques legislatives i d'impuls de l'acció del Govern que siguin necessàries per a donar suport a les administracions locals, a la ciutadania en general i als col·lectius especialment vulnerables en particular, davant l'impacte econòmic i social que, sens dubte, tindran la pandèmia i les mesures necessàries per a combatre-la.


Palau del Parlament, 21 de maig de 2020