En compliment de la Resolució 9/XIII del Parlament de Catalunya, sobre el canvi de denominació de la legislatura, aprovada pel Ple en la sessió 7, del 2 de juny de 2021 (BOPC 50/13, del 04.06.2021), la legislatura actual passa a denominar-se catorzena legislatura a partir del 4 de juny de 2021.

Declaracions del Parlament de Catalunya

Declaració del Parlament de Catalunya de condemna de les agressions a adolescents i joves migrats

Llegida en el Ple del Parlament el dia 11 de juliol de 2019


Els darrers mesos s'han produït greus atacs contra adolescents i joves migrats en algunes poblacions de Catalunya, i també s'han pogut veure diverses manifestacions que pretenen atemptar contra la convivència i la diversitat de la societat catalana.

Com a institució compromesa en la lluita contra les desigualtats, el racisme i la xenofòbia, el Parlament de Catalunya no pot restar impassible davant d'aquestes agressions. Per això, el Parlament de Catalunya condemna de manera enèrgica els greus atacs que han patit els adolescents i joves migrats i els treballadors dels centres on resideixen.

El Parlament de Catalunya reivindica el paper de la societat catalana com a societat favorable a l'acollida de les persones que fugen de persecucions o de situacions d'extrema vulnerabilitat i que arriben a Catalunya demanant refugi i protecció. Alhora, el Parlament renova el seu compromís amb el reconeixement de la diversitat de la societat catalana, especialment pel que fa a la procedència i a la diferència cultural, que mai no s'ha de considerar un problema que dificulta la convivència, sinó un fet que l'enriqueix.

El Parlament de Catalunya demana que no s'alimentin falsos discursos que vinculen la immigració amb la delinqüència, cosa que només serveix per a estigmatitzar el col·lectiu i dificulta abordar aquesta qüestió amb la seriositat i el rigor que requereix la defensa dels drets de tota persona, en especial dels menors per llur especial vulnerabilitat.

El Parlament de Catalunya mostra el seu compromís més ferm amb la protecció dels drets dels infants, tal com consagra la Convenció sobre els drets de l'infant, per a aprofundir en les eines i els mecanismes necessaris per a garantir un projecte d'autonomia personal. Amb el mateix objectiu, el Parlament demana als governs que treballin coordinadament amb els països d'origen, per a evitar el desarrelament precoç i possibilitar les condicions de benestar que facilitin la reincorporació dels infants a llurs famílies, quan aquest sigui l'interès superior del menor.

En aquest sentit, el Parlament de Catalunya manifesta que cal una resposta de país per a atendre millor i més efectivament les necessitats dels adolescents i joves que migren tots sols, i assegurar els recursos tècnics i humans necessaris i una plena col·laboració entre administracions, societat civil i ciutadania per a garantir que puguin construir de manera autònoma llur projecte personal de vida.


Palau del Parlament, 11 de juliol de 2019