En compliment de la Resolució 9/XIII del Parlament de Catalunya, sobre el canvi de denominació de la legislatura, aprovada pel Ple en la sessió 7, del 2 de juny de 2021 (BOPC 50/13, del 04.06.2021), la legislatura actual passa a denominar-se catorzena legislatura a partir del 4 de juny de 2021.

Declaracions del Parlament de Catalunya

Declaració del Parlament de Catalunya amb motiu del Dia Mundial de Conscienciació sobre l'Autisme

Llegida en el Ple del Parlament el dia 4 d'abril de 2019L'autisme i el conjunt de trastorns de l'espectre autista (TEA) són alguns dels trastorns del neurodesenvolupament més greus que afecten la petita infància. Com a principals característiques presenten dificultats en tres àrees: la comunicació, la socialització i la conducta. Aquestes dificultats tenen un gran impacte sobre la persona afectada, la seva família i l'entorn més pròxim. L'impacte sobre la persona afectada es manté al llarg de la vida, amb greus dificultats per a la seva inserció laboral.

Tot i no existir un tractament estàndard universalment acceptat per a l'autisme, i sabent que cada infant tindrà unes característiques i evolucions diferents, els professionals sanitaris i els provinents del camp de l'educació coincideixen a dir que, si el diagnòstic es fa al més aviat possible i la intervenció primerenca comença en l'etapa preescolar, s'obtindran resultats molt positius al llarg de la vida de les persones amb autisme.

Per aquest motiu, el desplegament del Pla d'atenció integral a les persones amb trastorns de l'espectre autista a tot el territori de Catalunya ha de permetre d'establir un circuit eficaç de detecció, valoració, derivació i intervenció dels serveis disponibles, a més de crear un marc comú d'actuació que faciliti la cohesió entre els diversos serveis, el desenvolupament d'estratègies compartides basades en la formació integrada i la transmissió de coneixement entre els professionals implicats en l'atenció de les persones amb trastorns de l'espectre autista i llurs famílies.

Avui, el Parlament de Catalunya, amb motiu del Dia Mundial de Conscienciació sobre l'Autisme, vol expressar el seu suport a les persones i les famílies que pateixen aquesta malaltia, reconeixent l'esforç de les associacions que treballen en aquest àmbit, que donen serveis als infants amb autisme i treballen per llurs drets, però que també consciencien i sensibilitzen la ciutadania per tal que l'autisme no defineixi les persones que el pateixen.

El Parlament de Catalunya es compromet a treballar per una societat més inclusiva, on tothom tingui dret a un projecte de vida digne i on es posin en valor totes les diversitats.

Palau del Parlament, 4 d'abril de 2019