En compliment de la Resolució 9/XIII del Parlament de Catalunya, sobre el canvi de denominació de la legislatura, aprovada pel Ple en la sessió 7, del 2 de juny de 2021 (BOPC 50/13, del 04.06.2021), la legislatura actual passa a denominar-se catorzena legislatura a partir del 4 de juny de 2021.

Declaracions de la Junta de Portaveus

Declaració de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya amb motiu del Dia Mundial de la Infància

Adoptada per la Junta de Portaveus el dia 10 de novembre de 2022

El Parlament de Catalunya se suma a la celebració del Dia Mundial de la Infància i destaca els grans assoliments a favor dels drets dels nens, nenes i adolescents, recordant, però, que encara hi ha reptes pendents, a Catalunya i a tot el món, perquè els drets de la infància siguin una realitat, en compliment de la Convenció sobre els drets de l'infant, aprovada per les Nacions Unides fa trenta-tres anys.

Els infants i adolescents s'enfronten avui a múltiples desafiaments, com la pobresa i les desigualtats, la crisi climàtica, la violència, les conseqüències de la pandèmia de covid, guerres com la d'Ucraïna o el creixement dels discursos d'odi. Aquests desafiaments posen milions de nens, nenes i adolescents en una situació extremament complicada i comprometen llur nivell de benestar ara, però també les oportunitats de desenvolupament i supervivència demà.

Garantir el compliment dels drets dels nens, nenes i adolescents és una qüestió col·lectiva i de compliment obligat. Quan un nen o una nena veu limitada la satisfacció dels seus drets, l'impacte en el seu benestar emocional és directe. Per això, tota la societat té un rol fonamental per a garantir que tots els infants i adolescents se sentin emocionalment satisfets.

El Parlament de Catalunya constata la necessitat de prendre decisions fermes per a garantir que cap infant no quedi enrere i que tots puguin desenvolupar al màxim llur potencial.

El Parlament de Catalunya es compromet a impulsar mesures amb les finalitats següents:

- Promoure una major i més eficient inversió en la infància, garantint que s'assignen els recursos necessaris per a afrontar els reptes indicats, amb els drets de la infància al centre.

- Escoltar les preocupacions i necessitats dels infants i adolescents, i in-cloure-les d'una manera transversal en l'acció política, promovent llur participació per a dissenyar, conjuntament amb ells i elles, les estratègies per a la recuperació d'aquesta crisi.

- Tenir en compte, en totes les decisions relatives a la crisi i la recuperació que tinguin impacte sobre la infància i l'adolescència, els principis rectors de la Convenció sobre els drets de l'infant: l'interès superior de l'infant, el dret a la vida, la supervivència i el desenvolupament, i el dret a la participació i a la no-discriminació.

- Promoure les accions necessàries per a complir els disset objectius de desenvolupament sostenible i l'Acord de París, i convertir la crisi pro-vocada per la pandèmia de covid en una oportunitat per a invertir en el present i futur de la infància, reconstruint millor i amb un enfocament de sostenibilitat, sense perdre de vista l'amenaça de la crisi climàtica i el seu impacte negatiu sobre la infància.

- Desplegar accions i aconseguir resultats a favor de la infància en tots els nivells, enfortint la cooperació internacional per al desenvolupa-ment, tenint en compte l'impacte de la covid als països en desenvolupament i garantint la vacunació global i els sistemes de salut enfortits.

Palau del Parlament, 9 de novembre de 2022

Alícia Romero Llano, portaveu del GP PSC-Units; Marta Vilalta i Torres, portaveu del GP ERC; Mònica Sales de la Cruz, portaveu del GP JxCat; David Cid Colomer, portaveu del GP ECP; Joan García González (p.o.), diputat del GP Cs; Alejandro Fernández Álvarez, president - portaveu del G Mixt; Dani Cornellà Detrell, portaveu adjunt del GP CUP-NCG