En compliment de la Resolució 9/XIII del Parlament de Catalunya, sobre el canvi de denominació de la legislatura, aprovada pel Ple en la sessió 7, del 2 de juny de 2021 (BOPC 50/13, del 04.06.2021), la legislatura actual passa a denominar-se catorzena legislatura a partir del 4 de juny de 2021.

Declaracions de la Junta de Portaveus

Declaració de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya de suport a Mohamed Said Badaoui

Adoptada per la Junta de Portaveus el dia 19 d'octubre de 2022

Mohamed Said Badaoui, nascut al Marroc, és des de fa dècades veí de Reus, on ha estat molt actiu en els àmbits social, polític i cultural.
És una persona que sempre ha treballat braç a braç amb les entitats i l'Administració pública arreu del país per a garantir els drets més bàsics dels veïns i les veïnes, s'ha implicat en activitats i dinàmiques de Reus i ha fet una important funció de cohesió social i d'interacció amb la comunitat magribina i musulmana de la ciutat i de molts altres municipis del país. Institucions com escoles i instituts, els ajuntaments de Reus i Tarragona, la Diputació de Tarragona, diversos departaments de la Universitat Rovira i Virgili, la Direcció General d'Afers Religiosos, el Departament de Justícia o el Departament d'Interior a través de l'Àrea de Mediació dels Mossos d'Esquadra han requerit la seva col·laboració.
Després de trenta anys vivint a Catalunya, amb tots els permisos de residència i de treball en vigor, la Policia Nacional, en resposta a la seva sol·licitud de nacionalitat espanyola, ha iniciat un procés administratiu per a expulsar-lo al·legant un suposat extremisme religiós i «radicalisme fonamentalista», sense tenir-ne cap prova ni basar-se en cap fet que es pugui relacionar amb aquesta afirmació. A més, s'ha fet sense seguir cap procés que respecti els seus drets, particularment el dret a la defensa, i utilitzant una via administrativa exprés sense cap garantia jurídica. Com ell mateix ha expressat, l'activisme i la llibertat d'expressió no són delicte!
Des del 5 d'agost de 2022, en què va rebre la notificació de la seva expulsió, Mohamed Said, juntament amb les persones i entitats que li donen suport, ha fet moltes gestions en diferents organismes de l'Administració estatal, seguint les vies ordinàries i utilitzant els mecanismes legals vigents, però malauradament, fins avui, no ha tingut altra resposta que el silenci.
El 18 d'octubre, la Policia Nacional va detenir Mohamed Said, que, en el moment d'aprovar aquesta declaració, es troba en dependències policials.
La situació de Mohamed Said, però, no es única. Moltes persones a l'Estat espanyol són víctimes de l'arbitrarietat i opacitat dels procediments derivats de la Llei d'estrangeria, que donen lloc a una irregularitat administrativa sobrevinguda, al desarrelament sobtat, a la separació de famílies i a l'agreujament de la precarietat i que, a més, comporten impactes en la salut mental i emocional de les persones afectades directament o indirectament.
Per la manera com s'ha desenvolupat, el cas de Mohamed Said té, a més, una dimensió dissuasiva, amb l'objectiu d'impedir a les persones migrades, especialment als musulmans, residents a l'Estat, de viure la vida en plenitud, és a dir, amb una activitat social, política i cultural pròpia, i no només d'una manera subordinada al servei de les necessitats de la ciutadania.
El Parlament de Catalunya, entenent la greu repercussió que pot tenir l'expulsió d'un veí de Catalunya en aquestes circumstàncies, assumint la seva responsabilitat envers la protecció dels drets dels veïns i veïnes de Catalunya i des de l'afecte més solidari amb ell, la seva família i les seves amistats, afegint-se a centenars de persones, nombroses entitats, organitzacions, ajunta-ments i institucions d'arreu del país:
- Declara el seu suport al veí de Reus Mohamed Said Badaoui, en un altre cas de repressió política i d'islamofòbia per part de l'Estat espanyol, aquest cop mitjançant la Llei d'estrangeria.
- Declara que el cas de Mohamed Said Badaoui és un procediment d'expulsió irregular, en què se l'ha acusat sense proves d'un suposat extremisme religiós i de «radicalisme fonamentalista», que en tot moment s'ha desenvolupat sense garanties per a la seva defensa i que en cap cas s'ha basat en fets demostrables, sinó en suposicions sobre la seva conducta.
- Entén que els motius al·legats per a expedir l'ordre d'expulsió són infundats i no responen a fets concrets ni estan demostrats amb solvència, atès que no s'ha iniciat cap procediment judicial per a presentar i avaluar proves relacionades amb les sospites de la seva presumpta radicalitat o extremisme religiós que sustentin l'ordre d'expulsió irregular.
- Constata, en vista dels dos punts anteriors, la vulneració, com a mínim, dels articles 11, 12 i 13 de la Declaració universal dels drets humans envers Mohamed Said Badaoui per part de l'Estat espanyol, atès que se l'ha condemnat sense judici públic, s'ha comès un atac contra la seva reputació i el seu honor i s'ha vulnerat el seu dret a escollir residència.
- Insta la Generalitat de Catalunya a activar totes les eines administratives, jurídiques i diplomàtiques de què disposa per a vetllar pel respecte dels drets fonamentals de Mohamed Said Badaoui i totes les altres persones represaliades pels processos opacs derivats de la Llei d'estrangeria que veuen vulnerats llurs drets socials, civils, culturals i polítics.
- Reitera la seva exigència de derogació de la Llei d'estrangeria manifestada en les resolucions:
· Resolució 534/XII del Parlament de Catalunya, sobre les propostes per a la Catalunya real.
· Resolució 546/XII del Parlament de Catalunya, sobre l'orientació política general del Govern.
· Resolució 693/XII del Parlament de Catalunya, sobre el reconeixement i el garantiment dels drets de les dones.
· Resolució 102/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l'orientació política general del Govern.

Palau del Parlament, 19 d'octubre de 2022

Marta Vilalta i Torres, Portaveu del GP ERC; Mònica Sales de la Cruz, Portaveu del GP JxCat; Eulàlia Reguant i Cura, Portaveu del GP CUP-NCG; David Cid Colomer, Portaveu del GP ECP