En compliment de la Resolució 9/XIII del Parlament de Catalunya, sobre el canvi de denominació de la legislatura, aprovada pel Ple en la sessió 7, del 2 de juny de 2021 (BOPC 50/13, del 04.06.2021), la legislatura actual passa a denominar-se catorzena legislatura a partir del 4 de juny de 2021.

Declaracions de la Junta de Portaveus

Declaració de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya sobre el compromís amb l'Any Europeu de la Joventut 2022

Adoptada per la Junta de Portaveus el dia 15 de març de 2022


La Comissió Europea ha posat en marxa per al 2022 la iniciativa European Year of Youth (Any Europeu de la Joventut). Amb un ampli consens, el Parlament Europeu i el Consell van acordar d'encarregar a la Comissió Europea la coordinació de tot un conjunt d'accions i activitats al voltant de la política comunitària de joventut.

En el marc d'aquesta iniciativa, les institucions europees s'han proposat quatre objectius: la participació dels joves en els grans reptes presents i futurs, com la transició energètica i digital, atenent sobretot els efectes negatius de la pandèmia de Covid-19; fer d'aquests joves vertaders ciutadans actius i compromesos amb sentiment de pertinença a Europa; generar noves i majors oportunitats per a joves a tots els nivells institucionals per a donar suport a llur desenvolupament personal, social, econòmic i professional; i integrar la política de joventut en tots els àmbits polítics de la Unió Europea en el marc de l'Estratègia europea per la joventut 2019-2027.

El Parlament de Catalunya dona suport a aquesta iniciativa i fa palesos els vincles històrics i culturals que Catalunya comparteix amb la resta d'Europa i que fan que se'n senti part, i també els valors fundacionals del projecte europeu. Essent els joves garantia de futur per a les pròximes generacions, les polítiques de joventut han d'ocupar una posició preeminent en les polítiques públiques i els plans de govern de les institucions del país. Un exemple d'això és el Congrés de la Joventut de Catalunya 2022, un esdeveniment dissenyat per a impulsar la cocreació de polítiques de joventut amb tot el teixit ciutadà i associatiu jove. Així doncs, el Parlament considera que Catalunya ha d'ésser contribuent net del projecte europeu.

El Parlament de Catalunya es compromet a impulsar les accions següents per a afavorir la situació dels joves:
- Celebrar la posada en marxa d'aquesta iniciativa i donar-hi suport, com a institució que representa el poble de Catalunya.
- Impulsar el debat monogràfic sobre l'emancipació juvenil durant la sessió plenària dels dies 10, 11 i 12 de maig, per tal de debatre els reptes i les oportunitats en matèria de polítiques de joventut.
- Instar el món municipal i les entitats municipalistes a dur a terme accions en llurs àmbits competencials per a prioritzar les polítiques de joventut com a eines generadores de talent, benestar i oportunitats per a les generacions presents i futures.
- Reconèixer el paper del Congrés de la Joventut de Catalunya 2022 i la posterior elaboració del Pla nacional de joventut, com a punt d'inflexió en la creació de noves polítiques per al jovent del país, en el marc de l'Any Europeu de la Joventut.
- Constatar que les accions a favor de les polítiques de joventut han d'anar més enllà del 2022 i han d'ésser una part troncal de l'acció de les institucions, centrant-se especialment en la superació de problemes estructurals en matèria d'ocupació, habitatge i salut mental i emocional.
- Promoure les accions que calgui per a analitzar l'impacte de la Covid-19 sobre la infància i l'adolescència, especialment sobre els grups més vulnerables, i adaptar els plans i programes corresponents.

Finalment, reconeixent les problemàtiques i els múltiples reptes que s'han d'afrontar, el Parlament de Catalunya reafirma el seu compromís amb el desplegament d'accions i l'assoliment de resultats a favor d'unes polítiques públiques centrades en els joves del país que generin un present millor.

Palau del Parlament, 15 de març de 2022

Alícia Romero Llano, Portaveu del GP PSC-Units; Marta Vilalta i Torres, Portaveu del GP ERC; Mònica Sales de la Cruz, Portaveu del GP JxCat; Eulàlia Reguant i Cura, Portaveu del GP CUP-NCG; David Cid Colomer, Portaveu del GP ECP; Alejandro Fernández Álvarez (president-portaveu), Portaveu del Grup Mixt