En compliment de la Resolució 9/XIII del Parlament de Catalunya, sobre el canvi de denominació de la legislatura, aprovada pel Ple en la sessió 7, del 2 de juny de 2021 (BOPC 50/13, del 04.06.2021), la legislatura actual passa a denominar-se catorzena legislatura a partir del 4 de juny de 2021.

Declaracions de la Junta de Portaveus

Declaració de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya amb motiu del Dia Mundial dels Infants

Adoptada per la Junta de Portaveus el dia 18 de novembre de 2021


El Parlament de Catalunya s'uneix a la celebració del Dia Mundial dels Infants, un dia per a recordar que encara hi ha reptes pendents per tal que els drets de la infància i l'adolescència, previstos en la Convenció sobre els drets de l'infant, siguin una realitat plena a Catalunya.

Els infants i adolescents s'enfronten avui a molts desafiaments, com la pobresa, les desigualtats, la crisi climàtica o les conseqüències de la pandèmia de Covid-19. Aquests desafiaments comprometen llur present com a infants i adolescents, amb uns impactes que condicionen també llur desenvolupament i que arrosseguen al llarg de tota la vida.

El Parlament de Catalunya advoca per una visió en què els aspectes locals i globals conflueixin en la recerca de solucions per a assolir els objectius de desenvolupament sostenible, tal com proposa l'Agenda 2030, a què Catalunya s'ha compromès. En l'àmbit local, amb la visió posada en el que passa en l'entorn més proper, amb mesures per a avançar en els drets d'una part de la ciutadania: els infants i adolescents. En l'àmbit global, comprometent-se amb els infants i adolescents d'arreu, especialment amb els que pateixen situacions d'extrema vulneració de drets (guerres, violència, sequera i altres impactes del canvi climàtic, etc.), nens i nenes, nois i noies, que massa sovint són invisibles per a una bona part de la ciutadania. Un compromís que -cal no oblidar-ho- serà encara més necessari amb les conseqüències que deriven -i derivaran- de la Covid-19.

Per això, el Parlament de Catalunya es compromet a impulsar mesures encaminades a:

a) Posar els drets dels infants i adolescents al centre de l'acció política
Amb estratègies a llarg termini i recursos per a aconseguir resultats tangibles, tenint en compte la infància i l'adolescència en totes les decisions preses, en el marc establert per la Convenció sobre els drets de l'infant, amb una atenció especial als infants i adolescents que viuen en situació més vulnerable.
Per això, el Parlament de Catalunya es compromet a situar la lluita contra la pobresa infantil i les desigualtats de tota mena com a eix d'actuació prioritari.

b) Invertir en salut mental
La Covid-19 ha contribuït al preocupant augment dels trastorns de salut mental entre infants i adolescents. Per això, és clau dedicar una atenció especial i recursos a aquest problema, sobretot per a donar resposta als infants i famílies que més el pateixen o el poden patir si no s'adopten les mesures necessàries.

c) Garantir un ús segur, responsable i crític de la tecnologia
Després de la irrupció de la pandèmia, la bretxa digital s'ha fet molt més evident. D'altra banda, si bé tenir un millor accés a les tecnologies per a la relació, la informació i la comunicació (TRIC) pot oferir més oportunitats per als infants i adolescents, també és cert que els pot exposar a uns riscos majors.
Per això, el Parlament de Catalunya es compromet a contribuir a garantir un accés més equitatiu als recursos tecnològics, millorar les competències digitals i promoure el desenvolupament d'un entorn protector en l'àmbit digital, i també a la sensibilització i educació de tothom (infants, adolescents, famílies, professionals, centres educatius, institucions, empreses, etc.). L'objectiu és garantir un ús segur i responsable de les TRIC.

d) Avançar en una escolta real, activa i permanent d'infants i adolescents
Cal continuar enfortint mecanismes d'escolta real, activa i permanent perquè els infants i adolescents esdevinguin de manera real i efectiva allò que ja els reconeix la Convenció sobre els drets de l'infant: ciutadans de ple dret, per tal que puguin contribuir amb llur visió i llurs propostes i se'ls tingui en compte.
Per això, el Parlament de Catalunya es compromet a treballar per tal que aquesta participació sigui destacada, inclusiva, transparent, amigable i sempre amb mecanismes que garanteixin el retiment de comptes. Així mateix, cal continuar treballant perquè tothom, a tots els nivells, conegui els drets dels infants i perquè, en conseqüència, s'incorpori en tot moment la perspectiva dels drets de la infància.

e) Abordar la crisi climàtica
El canvi climàtic és un dels desafiaments més grans als quals s'enfronta la humanitat i els infants són els qui pateixen i patiran més les conseqüències d'una acció política que no estigui a l'altura de les circumstàncies. Malgrat la inquietud de molts nens i nenes davant d'aquesta situació, sovint no se'ls escolta ni se'ls té en compte com caldria.
Per això, el Parlament de Catalunya treballarà per continuar avançant en la reducció de les emissions de CO2, per augmentar els recursos per a fer front a les conseqüències del canvi climàtic, pel reverdiment dels entorns i per continuar impulsant una mobilitat més activa i sostenible, i la promoció de l'educació ambiental. Cal garantir que la recuperació de la Covid-19 sigui verda i sostenible.
Cal seguir el camí que marca l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, situant la infància i l'adolescència al centre de la resposta a aquests reptes. El Parlament de Catalunya anima, doncs, a celebrar el Dia Mundial de la Infància amb aquests compromisos que obliguen a tothom, per al futur de Catalunya i del món.

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2021

Alícia Romero Llano, Portaveu del GP PSC-Units; Marta Vilalta i Torres, Portaveu del GP ERC; Mònica Sales de la Cruz, Portaveu del GP JxCat; Eulàlia Reguant i Cura, Portaveu del GP CUP-NCG; David Cid Colomer, Portaveu del GP ECP; Ignacio Martín Blanco, Portaveu del GP Cs; Alejandro Fernández Álvarez, Portaveu del Grup Mixt