Declaracions institucionals

Declaració del Parlament de Catalunya sobre la incorporació dels drets sexuals i reproductius en el Marc de desenvolupament post-2015

Llegida en el Ple del Parlament el dia 8 de juliol de 2015


El Parlament de Catalunya ha mostrat de manera clara la seva posició a favor dels drets sexuals i reproductius com a eix de garantia social, dels drets i del desenvolupament de les persones. Ho ha fet aprovant l'Estatut d'autonomia de Catalunya del 2006; la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista; la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'ho-mofòbia, la bifòbia i la transfòbia; l'Acord nacional per afrontar l'epidèmia del VIH a Catalunya i contra l'estigma relacionat, del 6 de març de 2014, i diverses resolucions en el marc dels drets sexuals i reproductius, entre altres iniciatives.

Actualment, hom està vivint, globalment, un procés relacionat amb la nova definició del Marc de desenvolupament post-2015, centrat en el que a partir d'ara s'anomenaran objectius de desenvolupament sostenible (ODS), en el qual els drets sexuals i reproductius s'estan desmem-brant i invisibilitzant, cosa que provoca inquietud i desconfiança en gran part de la societat civil mobilitzada arreu del món.

A la pràctica, això comporta que els drets sexuals i reproductius es releguin a espais secundaris i no prioritaris per a l'acció pel que fa a l'Agenda post-2015 i provoca la desprotecció de tota la població mundial respecte als drets fonamentals relacionats amb la sexualitat i amb la garantia dels drets humans.

Les negociacions que s'estan duent a terme en l'àmbit internacional són molt complexes i els acords que en derivin esdevindran cabdals per a les polítiques de desenvolupament futures de tots els governs que els ratifiquin. En conseqüència, el Parlament de Catalunya, davant d'aquest panorama internacional, vol fer arribar la seva veu a les instàncies pertinents de les Nacions Unides, on aquestes negociacions es duran a terme fins al mes de setembre, en què es prendran les decisions finals.

El Parlament de Catalunya considera els drets sexuals i reproductius com a drets fonamentals de totes les persones i com un dels eixos centrals del desenvolupament sostenible. Per tant, fa seva la reivindicació d'institucions, societats científiques, entitats, moviments i grups que treballen a favor dels drets sexuals i reproductius, i demana a les Nacions Unides que incorporin aquests drets d'una manera clara, definida i avaluable en el Marc de desenvolupament post-2015.