Declaracions institucionals

Declaració de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya sobre l'art de la Franja i la col·lecció del Museu de Lleida

Junta de Portaveus, 23 de gener de 2020


El patrimoni cultural i històric té un valor fonamental. És una eina de vital importància com a vehicle per a la construcció d'identitats i per al reforç de mecanismes de pertinença. Al mateix temps, però, és un vestigi de lligams culturals, socials i econòmics entre comunitats i territoris, i testimoni de llur supervivència al llarg del temps.

La condició de patrimoni cultural no és excloent. Una mateixa obra pot formar part de diversos patrimonis culturals diferenciats i la seva pertinença no depèn en cap cas d'allí on sigui, ni tan sols de qui en sigui el propietari o el tenidor. En conseqüència, posseir un determinat patrimoni implica drets i deures: el dret que s'integri en el propi relat i el deure de protegir-lo, estudiar-lo i donar-lo a conèixer. Drets i deures que no es veuen limitats pel fet de gaudir o no de la possessió, ni tampoc pel fet que es trobi situat en un o altre territori.

En aquest sentit, les obres d'art de la col·lecció d'art sacre de les parròquies segregades del bisbat de Lleida, avui inscrites en el territori aragonès, formen part de l'herència de la Corona d'Aragó i, per tant, continuen essent patrimoni cultural tant de Catalunya com d'Aragó. Per això, cal que aquest patrimoni sigui gestionat com a element vertebrador dels llaços comuns entre dues comunitats veïnes, germanes i profundament relacionades, com són l'aragonesa i la catalana, i, en cap cas, com a instrument de confrontació i de menyspreu dels valors de la convivència i del bastiment d'un discurs comú.

Davant d'això, els principis de permanència, integritat i protecció de les col·leccions museístiques s'han de conjugar amb un tractament que les faci un bé útil, identificable i compartit. La gestió del patrimoni ha de partir d'un projecte compartit, que assoleixi el repte que ambdues comunitats mantinguin un sentiment de pertinença, sense que es perdi el sentit de col·lecció unitària, i que es desenvolupi una gestió compartida entre Catalunya i Aragó per mitjà d'una política d'exposicions itinerants o consecutives.

Per tot això, el Parlament de Catalunya manifesta la conveniència que la discussió sobre la titularitat de les col·leccions se sostregui de la lluita judicial i es porti al terreny patrimonial i tècnic.

Així mateix, el Parlament de Catalunya declara que s'han de salvaguardar la unitat i la integritat de les obres d'art sacre provinents de les parròquies que havien format part del bisbat de Lleida fins als anys 1995-1997, adquirides i integrades de manera lícita i legítima a la col·lecció lleidatana, i que s'han de gestionar de manera compartida, sempre d'acord amb criteris museològics que en garanteixin la dita unitat i la conservació, l'estudi i un coneixement ampli per part de tota la ciutadania.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2020

Eduard Pujol i Bonell . Portaveu del GP JxCat; Anna Caula i Paretas, Portaveu del GP ERC; Eva Granados Galiano, Portaveu del GP PSC-Units; Susanna Segovia Sánchez, Portaveu del GP CatECP; Carles Riera Albert, Representant del SP CUP-CC