Declaracions institucionals

Declaració de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya de rebuig de les paraules de caràcter masclista i sexista d'un diputat

Acordada per la Junta de Portaveus el 3 de desembre de 2019


D'acord amb l'article 7.2 del Codi de conducta dels membres del Parlament, que estableix que els diputats han de mantenir en tot moment una conducta respectuosa amb els altres diputats, i una actitud escrupolosa i exemplar d'acord amb el principi d'igualtat sense discriminació per raó de gènere, la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya rebutja les paraules de caràcter masclista i sexista sobre les relacions personals d'una diputada pronunciades pel president del Grup Parlamentari de Ciutadans, Carlos Carrizosa, en la sessió de control al president de la Generalitat del 27 de novembre de 2019.

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2019

Eduard Pujol i Bonell, Portaveu del GP de Junts per Catalunya; Anna Caula i Paretas, Portaveu del GP Republicà; Eva Granados Galiano, Portaveu del GP Socialistes i Units per Avançar; Susanna Segovia Sánchez, Portaveu del GP de Catalunya en Comú Podem, i Carles Riera Albert, Representant del S.P. de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent