Declaracions institucionals

Declaració del Parlament de Catalunya contra l'homofòbia: la lesbofòbia, la gaifòbia, la bifòbia i la transfòbia

Llegida el 17 de maig de 2016 en l'Acte amb motiu del dia internacional contra l'homofòbia


Des que, el 1990, l'Organització Mundial de la Salut va eliminar l'homosexualitat de la llista de trastorns sexuals, es va adoptar la data del 17 de maig com a Dia Internacional de la lluita contra l'Homofòbia (lesbofòbia i gaifòbia), la bifòbia i la transfòbia. El Parlament de Catalunya de nou s'adhereix a aquesta jornada, que recorda que cal donar resposta a tota situació de discriminació, d'injustícia i de violència envers les persones per llur identitat de gènere o llurs orientacions sexuals i afectives.

Els principis d'equitat i de no-discriminació són elements fonamentals dels drets humans, i així ho recull la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. El Parlament de Catalunya expressa la seva voluntat que es desplegui aquesta llei en tot el seu abast per a eradicar qualsevol situació de discriminació i assegurar que la diversitat sexual i afectiva es pugui viure en plena llibertat. El Parlament de Catalunya expressa el rebuig a qualsevol discriminació i violència per raó d'identitat o orientació sexuals i aposta per una societat que superi estereotips i tracti amb respecte i dignitat la participació i representació de les diferències i diversitats sexuals i afectives.

Així mateix, el Parlament vol mostrar el seu suport i reconeixement a totes les persones que han estat perseguides o que han patit discriminació o vio-lència per llur identitat o orientació sexuals, i també vol expressar la seva voluntat d'assegurar el compliment d'aquesta llei, que recull les demandes històriques de moviments i associacions que han liderat durant dècades la reivindicació dels drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i interse-xuals, que han assolit legalment un reconeixement social i polític que se'ls havia negat, però que, malauradament, encara estan lluny d'una plena normalització.

Amb motiu d'aquesta jornada, doncs, el Parlament de Catalunya condemna les actituds de rebuig, de prejudici i d'hostilitat contra lesbianes, gais, bise-xuals, transgèneres i intersexuals; aposta pel reconeixement de la llibertat i la igualtat entre totes les persones en una societat democràtica i plural, i fa una crida a tots els poders polítics, institucions, entitats i col·lectius i a tota la societat civil per a eradicar tot tipus de discriminació i violència per raó d'identitat de gènere o d'orientació afectiva i sexual. A Catalunya, i així ho reconeix la Llei, totes les persones han de poder viure llurs diferències de gènere o sexe en condicions d'igualtat, equitat i llibertat.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2016