Declaracions institucionals

Declaració del Parlament de Catalunya amb motiu del Dia Internacional de les Dones

Llegida en el Ple del Parlament el dia 9 de març de 2016


El Parlament de Catalunya, amb motiu del Dia Internacional de les Dones, que se celebra el 8 de març, manifesta la seva total implicació en la lluita per a aconseguir la igualtat real entre dones i homes i per a combatre qualsevol forma de discriminació i inequitat.

Atès que internacionalment, a partir de l'Assemblea de les Nacions Unides i en substitució dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni, vigents fins al 2015, s'han fixat fins al 2030 els Objectius de Desenvolupament Sostenible, que es proposen de canviar el curs del segle XXI abordant reptes fonamentals com la pobresa, la desigualtat i la violència contra les dones i entre els quals l'apoderament de les dones és una condició prèvia per a aconseguir-los, el Parlament de Catalunya fa seu molt especialment, d'entre aquests objectius, el número 5, dedicat íntegrament a la igualtat de gènere.

El Parlament de Catalunya manifesta la seva voluntat de treballar específicament els diferents aspectes que marca l'objectiu 5 esmentat:

- Posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i nenes a tot el món. En aquest sentit, el Parlament considera indispensable impulsar la igualtat d'oportunitats per mitjà del sistema educatiu, garantir la igualtat d'oportunitats d'accés al món laboral, de promoció i salarials i donar solució a les necessitats específiques de les dones que viuen al món rural.

- Eliminar totes les formes de violència contra totes les dones i nenes en els àmbits públic i privat, incloses el tràfic i l'explotació sexual i altres tipus d'explotació.

- Eliminar totes les pràctiques nocives, com el matrimoni infantil, precoç i forçat i la mutilació genital femenina.

- Reconèixer i valorar el treball de cura no remunerat i el treball domèstic no remunerat per mitjà de la prestació de serveis públics, la provisió d'infraestructures i la formulació de polítiques de protecció social, i també amb la promoció de la responsabilitat compartida en la llar i la família, segons el que pertoqui a cada país.

- Vetllar per la participació plena i efectiva de les dones i la igualtat d'oportunitats de lideratge en tots els àmbits de presa de decisions en la vida política, econòmica i pública.

- Garantir l'accés universal a la salut sexual i reproductiva i els drets reproductius, de conformitat amb el Programa d'acció de la Conferència Internacional sobre la Població i el Desenvolupament, la Plataforma d'Acció de Beijing i els documents finals de les conferències d'examen respectives.

- Emprendre reformes que atorguin a les dones el dret als recursos econòmics en condicions d'igualtat, i també l'accés a la propietat i al control de les terres i altres béns, els serveis financers, l'herència i els recursos naturals, de conformitat amb les lleis dels estats.

- Millorar l'ús de la tecnologia instrumental, en particular les tecnologies de la informació i la comunicació, per a promoure l'apoderament de les dones.

- Adoptar i enfortir polítiques encertades i lleis aplicables per a promoure la igualtat entre els gèneres i l'apoderament de dones i nenes a tots els nivells.

El Parlament de Catalunya fa seus aquests objectius i es compromet a desenvolupar-los.

Palau del Parlament, 9 de març de 2016