Declaracions institucionals

Declaració del Parlament de Catalunya per la qual referma el seu compromís històric d'afrontar l'epidèmia del virus de la immunodeficiència humana a Catalunya i de lluitar contra l'estigma relacionat amb aquest virus

Llegida en el Ple del Parlament el dia 12 de febrer de 2014

El Parlament de Catalunya, juntament amb el Comitè Primer de Desembre, Plataforma Unitària d'ONG VIH-SIDA de Catalunya, formada per vint-i-cinc entitats que treballen per donar resposta al virus de la immunodeficiència humana (VIH), prevenir-ne la transmissió i eradicar l'estigma i la discriminació de les persones que viuen amb el VIH/sida, impulsa l'Acord nacional per a afrontar l'epidèmia del virus de la immunodeficiència humana a Catalunya i lluitar contra l'estigma relacionat amb aquest virus, i hi dóna suport.
La base d'aquest Acord nacional ha d'estar alineat amb l'Estratègia 2011-2015 del Programa Conjunt de les Nacions Unides sobre el VIH i la Sida (ONUSIDA), «Getting to Zero» ('Arribar a zero'), és a dir, zero noves infeccions, zero morts relacionades amb la sida i zero discriminacions.
Aquesta estratègia, entre altres qüestions, estableix que per a afrontar les epidèmies calen decisions amb efectes a llarg termini i enfocaments centrats en les persones i orientats a la protecció dels drets humans, de manera que s'adapti la nostra realitat als objectius de les tres línies estratègiques de l'ONUSIDA, que són les següents: revolucionar la prevenció del VIH, impulsar la propera generació del tractament, l'atenció i el suport i promoure els drets humans i la igualtat de gènere en la resposta al VIH.
Aquest Acord nacional pretén ésser un instrument de futur basat en l'experiència, l'expertesa i la història comuna. Un acord orientat a mantenir el lideratge de Catalunya, del seu teixit associatiu com a agent important davant la pandèmia del VIH, respecte a les polítiques generals de la sida que s'han de dur a terme en un moment de crisi econòmica, per a millorar-ne l'abordatge donant la resposta solidària al VIH/sida, la normalització social i la lluita contra la discriminació. Un acord que ha d'establir un pacte realista, basat en accions maximalistes pel que fa a la garantia de drets humans i eficaç quant a les dotacions tècniques.
El nou Pla interdepartamental de salut pública ha de garantir enfocaments que tinguin en compte les desigualtats socials des d'un punt de vista comunitari sobre la prevenció i l'atenció a les persones que viuen amb el VIH com a eix vertebrador de la salut pública a Catalunya, ja que és un punt d'entrada a l'abordatge més òptim per a reduir desigualtats en salut, que ha de tenir en la participació comunitària un lideratge fort i integrat tant en la pràctica com també en la planificació i l'avaluació.
L'epidèmia del VIH demana una resposta multisectorial, coordinada i organitzada per a afrontar-la d'una manera immediata i sostinguda. Per tant, continua essent un eix fonamental per al nostre país i per a les nostres polítiques de salut pública.
Per aquests motius, el Parlament de Catalunya considera necessari, refermant-se en el seu compromís històric en aquesta qüestió, l'adopció d'un acord nacional per a afrontar l'epidèmia del virus de la immunodeficiència humana a Catalunya i lluitar contra l'estigma relacionat amb aquest virus, que inclogui els punts següents:
- Crear un pla de treball i d'estudi del VIH i les infeccions de transmissió sexual (ITS), dins la Comissió de Salut, per a poder tenir més elements per a afrontar aquesta pandèmia, atesa la situació epidemiològica del VIH i altres ITS de gran rellevància, la situació de desigualtats en salut i els objectius en salut pública. Per tant, cal disposar d'un espai al Parlament per a poder afrontar la complexa situació de les epidèmies del VIH i les ITS.
- Impulsar un pacte social contra la discriminació de les persones que viuen amb el VIH, en què l'objectiu general sigui eliminar l'estigma i la discriminació associada al VIH i la sida a Catalunya. Aquest pacte hauria d'incloure, com a mínim, fomentar un canvi en la imatge del VIH a la nostra societat i, per tant, afrontar la serofòbia; la vigilància de les situacions de discriminació; garantir l'accés igualitari a tots els serveis, les prestacions i els recursos; facilitar l'accés de les persones que viuen amb el VIH als drets sexuals i reproductius, i promoure i posar en pràctica la Recomanació número 200 de l'Organització Internacional del Treball (IT), sobre el VIH i la sida i el món del treball.
- Vetllar perquè el Govern, per mitjà de l'Agència de Salut Pública de Catalunya i de la futura aprovació de la cartera de serveis, inclogui diverses fórmules de col·laboració que tinguin en compte la demostrada expertesa i trajectòria de les entitats sense ànim de lucre que han treballat en el camp de la prevenció i l'atenció del VIH a Catalunya; perquè continuï dotant pressupostàriament les polítiques en aquest àmbit, i perquè, per mitjà de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, es garanteixin projectes per a donar resposta al VIH a escala internacional.
- Elaborar un nou Pla d'acció enfront del VIH/sida que tingui un caràcter ampli, sostenible, avaluable, basat en l'evidència científica i adequat a la situació epidemiològica del VIH a Catalunya, que estigui fonamentat en els drets humans i que requereixi un compromís de compliment de tots els agents implicats. Aquest pla ha de tenir com a base reduir les desigualtats en salut i detallar accions dirigides a la reducció de les noves infeccions en persones que es troben en una situació de vulnerabilitat més gran d'infectar-se del VIH i d'altres ITS i, a la vegada, ha de fer un abordatge integral de la situació de les persones que viuen amb el VIH i de llur entorn, oferint accions que no tan sols redueixin l'estigma de les persones, sinó que en mantinguin la qualitat de vida.
- Facilitar la col·laboració entre els professionals de la salut pública, els clínics i les organitzacions no governamentals del sector per tal de posar en pràctica mesures de prevenció i de control del VIH i les ITS específiques i efectives, i aplicar o enfortir estratègies intersectorials d'educació integral en sexualitat i promoció de la salut sexual, que incloguin la prevenció del VIH i les ITS des d'una perspectiva de drets i que s'incorporin a l'escola, a l'àmbit del lleure, a la comunitat, als mitjans de comunicació i a tots els entorns en què es donin processos de socialització.
- Continuar garantint l'accés universal als tractaments antiretrovirals i les teràpies contra l'hepatitis vírica d'acord amb les guies de pràctica clínica, tant de les persones monoinfectades com de les persones coinfectades pel VIH. Amb relació a la prevenció i els tractaments del VIH des d'una perspectiva de salut global, vetllar perquè les persones que per llur situació de vulnerabilitat ho requereixin tinguin accés a l'assistència sanitària de cobertura pública, amb el seguiment adequat a tots els centres del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (Siscat) amb l'objectiu de reduir tant la possibilitat d'emmalaltir com la d'infectar-se del VIH.
- Garantir la sostenibilitat dels sistemes d'informació de vigilància epidemiològica del VIH/ITS, en particular, de la cohort PISCIS i la cohort ITACA, com a eines imprescindibles per a generar informació sobre la qualitat dels programes de detecció del VIH i de l'atenció sanitària que reben les persones que viuen amb el VIH a Catalunya.
El Parlament de Catalunya s'adhereix a la Declaració de Dublín, un document central amb trenta-tres compromisos relacionats amb la prevenció i el tractament del VIH, l'atenció a les persones que viuen amb el VIH i el lideratge i la col·laboració en la resposta.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2014