El Ple votarà demà la llei contra el malbaratament alimentari i el decret llei sobre la definició d’"habitatge buit"

03/03/2020  -  Palau del Parlament.
El Ple votarà demà la llei contra el malbaratament alimentari i el decret llei sobre la definició d’"habitatge buit"

Un moment del darrer ple durant la sessió de control al president Torra | 12/02/20 | Parlament de Catalunya

El Ple farà demà dimecres el debat i la votació finals de la Proposició de llei contra el malbaratament alimentari, impulsada pel Grup del PSC-Units, i també el debat i la votació per validar o derogar el decret llei que modifica la definició d'”habitatge buit” inclosa en el decret llei de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge, ja validat en la sessió del 5 de febrer.

La sessió començarà demà a les deu del matí amb les preguntes al Govern i al president de la Generalitat, Quim Torra. La cambra també votarà demà els projectes de pressupostos del Parlament i del Síndic de Greuges per al 2020 i farà el debat de totalitat conjunt de dues proposicions de llei, de Cs i CatECP, per modificar la llei del dret de les dones a erradicar la violència masclista. Durant aquesta sessió plenària, que acabarà dijous a la tarda, la cambra substanciarà també nou interpel·lacions i farà els debats i les votacions de sis mocions.

La sessió de control començarà, com és habitual, amb les preguntes als consellers i continuarà amb les que els caps de fila dels grups de Cs, JxCat, ERC, el PSC-Units i CatECP i el del subgrup del PPC formulin al president Torra.

Els consellers respondran preguntes sobre la situació sanitària, l’ús de l’espai públic, l’orfandat en el marc dels serveis socials (Cs), el futur de l’automoció a Catalunya, el feminisme del segle XXI i les polítiques públiques (JxCat), la negociació d’una sortida democràtica al conflicte polític i de l’amnistia, la perspectiva de gènere i les bones pràctiques al Departament d’Interior (ERC), els ajuts al lloguer (PSC-Units), els nous objectius de dèficit (CatECP), i les expectatives generades pel Projecte de pressupost de la Generalitat per al 2020 en matèria d’educació (CUP).

Decret llei sobre l’habitatge
En acabar la sessió de control, el Ple farà el debat i la votació del Decret llei 1/2020, que canvia la definició d'”habitatge buit” introduïda en el Decret llei 17/2019, ja que podria generar “dubtes d’interpretació” i, en conseqüència, “problemes de seguretat jurídica que cal evitar en una matèria tan sensible com és la de l’habitatge”, segons s’argumenta en l’exposició de motius.

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, presentarà el decret, que modifica els supòsits que justifiquen que un habitatge estigui desocupat, “a fi de dotar de major coherència” la regulació continguda en el decret llei aprovat, tal com també recull l’exposició de motius.

El Consell de Garanties Estatutàries considera inconstitucional aquest nou decret, tal com es recull en el dictamen, no vinculant, que ha emès a petició de Cs.

Pressupostos del Parlament i del Síndic de Greuges
El Ple farà també dimecres al matí el debat i la votació dels projectes de pressupost del Parlament i del Síndic de Greuges per al 2020, després que la cambra rebutgés els projectes presentats en la sessió del 27 de gener.

El projecte de pressupostos del Parlament per al 2020 puja a 62.980.337,42 euros, i el del Síndic de Greuges, a 6.817.143,83. Actualment, els pressupostos del Parlament i dels òrgans estatutaris estan prorrogats.

Un cop aprovats, aquests pressupostos ja es podran incloure en el Projecte de pressupostos de la Generalitat per al 2020 juntament amb els del Consell de Garanties Estatutàries i la Sindicatura de Comptes, que el Ple sí que va aprovar en la sessió del 27 de gener.

Malbaratament alimentari
La sessió es reprendrà a la tarda amb la Proposició de llei sobre el malbaratament alimentari, que té per objecte establir accions per reduir les pèrdues i el malbaratament d’aliments i fomentar-ne l’aprofitament i la valorització al llarg de la cadena alimentària. La iniciativa arriba al debat final amb 41 esmenes vives: la majoria, 33, de la CUP, 6 de Cs, 1 de conjunta de JxCat i ERC i 1 del PSC-Units.

Entre altres aspectes, el text obliga els restaurants a facilitar que el client es pugui endur amb un envàs el menjar que no s’acabi, insta les empreses alimentàries a incentivar la venda de productes amb caducitat pròxima, estableix que les entitats socials que distribueixen aliments els han de conservar en condicions òptimes, promou l’establiment d’acords entre aquestes entitats i les empreses distribuïdores i preveu ajuts financers. També estableix que les restes no menjables s’aprofitin per a altres usos, com els industrials o l’obtenció de compost o de biogàs, i inclou les bases d’una regulació sobre l’espigolament.

Segons que recull la proposició, les empreses de la cadena alimentària, llevat de les microempreses, i les entitats esmentades hauran de disposar d’un pla de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris, i el Govern, en col·laboració amb el Consell Català de l’Alimentació, haurà d’elaborar un pla estratègic en el mateix sentit i trametre’l al Parlament perquè s’hi pronunciï.

Violència masclista
Dimecres a la tarda el Ple també farà el debat de totalitat conjunt de les proposicions de llei de Cs i CatECP de modificació de la llei del 2008 per erradicar la violència masclista.

La de Cs, que arriba al Ple amb una esmena a la totalitat conjunta de JxCat i ERC, proposa incloure tres articles i dues disposicions finals més a la llei, amb l’objectiu d’impulsar a tot Catalunya les unitats de valoració forense integral i regular-ne les característiques perquè, d’una banda, informin els òrgans judicials amb competència en violència de gènere sobre els efectes de la violència física, psíquica i sexual en les dones que la pateixen i sobre els efectes en els fills menors de l’exposició a aquesta violència i a les agressions directes, i, de l’altra, valorin el perill de reincidència o les possibles mesures de protecció de les víctimes.

La de CatECP, que arriba al debat de totalitat sense esmenes, també demana la modificació de diversos articles de la llei i l’addicció de nous amb la vocació d’ampliar “la llei per protegir els drets de les dones, nenes i adolescents transgènere i cisgènere a les persones intersexuals” i a les persones “amb identitats no binàries o les que no es volen relacionar amb cap espectre de gènere binari”. La proposta se centra a introduir a la llei les violències institucional i digital, la definició de consentiment sexual, i també les definicions de les violències en l’àmbit social i comunitari i de les formes de violència masclista a l’objecte d’erradicar-les.

Acabat el debat de totes dues proposicions, la cambra votarà l’esmena a la totalitat presentada a la de Cs. Si la rebutja, la iniciativa continuarà la tramitació parlamentària, mentre que si l’aprova restarà rebutjada. La de CatECP té garantida la tramitació parlamentària, ja que no s’hi ha presentat cap esmena a la totalitat.

Interpel·lacions i mocions
Entre dimecres a la tarda i dijous al matí el Ple substanciarà les nou interpel·lacions al Govern incloses a l’ordre del dia, sobre les polítiques de dones (PSC-Units), les infraestructures ferroviàries de les Terres de l’Ebre i el Camp de Tarragona (JxCat), la situació laboral dels membres del Cos de Mossos d’Esquadra (JxCat), els pressupostos per al 2020 (PSC-Units), l’abordatge des del sistema sanitari de les violències sexuals contra els infants (CatECP), les actuacions per introduir la perspectiva de gènere en el sistema sanitari (ERC), l’ús de l’espai públic (Cs), les interlocucions del Govern (Cs) i el model educatiu (PPC).

A l’últim, dijous el Ple també debatrà i votarà sis mocions, sobre la cohesió territorial (PSC-Units), l’impacte dels càrtels en l’economia catalana i l’Administració de la Generalitat (CatECP), el sector agrícola (Cs), la cultura a Catalunya (Cs), l’emergència climàtica i els nous projectes d’incineració de residus (CUP) i la situació dels centres d’internament per a estrangers (ERC).

La del PSC-Units insta el Govern, entre altres qüestions, a harmonitzar tots els instruments i programes aprovats per lluitar contra la despoblació del món rural, a crear un fons de finançament extraordinari de 30 milions d’euros per als agricultors i ramaders afectats per la crisi de preus i a aprovar un pla amb mesures extraordinàries per reforçar els serveis públics en les comarques que reben població i tenen altes taxes d’atur.

La de CatECP insta l’executiu a crear un registre públic d’empreses que segons resolucions fermes d’autoritats de la competència hagin format part de càrtels pels quals l’Administració catalana s’hagi vist damnificada, i a establir una política de tolerància zero cap a aquests càrtels i canvis en els plecs de condicions de les contractacions públiques per excloure’n les empreses que hagin infringit el dret de la competència.

La primera de Cs, sobre el sector agrícola, insta l’executiu a prendre mesures contra el despoblament de les Terres de l’Ebre i el medi rural, a aprovar un pla director per protegir el delta que inclogui propostes consensuades des del territori, a incorporar als pressupostos de la Generalitat el cost d’aquestes actuacions i a implantar diverses mesures que afavoreixin el sector primari, la gestió forestal i la prevenció d’incendis.

La segona, sobre la cultura, demana al Govern, entre altres coses, que retiri la campanya “No em canviïs la llengua”, ja que “el ‘profiling’, o l’actuació basada en l’aspecte físic, és àmpliament rebutjat als països de la Unió Europea”, i a crear un pla per potenciar les manifestacions culturals a tot Catalunya, reactivar el sector editorial i l’oferta d’exposicions i fomentar una cultura per a tothom, sense exclusions.

La de la CUP insta el Govern a establir una moratòria urgent per a nous projectes d’incineració de residus urbans i industrials i a dictar la suspensió de qualsevol tramitació en curs, i demana que la nova llei de prevenció de residus i ús eficient dels recursos insti a la redacció d’un pla de tancament i desmantellament de les incineradores.

A l’últim, la d’ERC considera els centres d’internament per a estrangers “una expressió de racisme institucional i estructural”, insta a tancar-los, manifesta que el canvi de criteri del Tribunal d’Estrasburg sobre les devolucions en calent “és greu i amb conseqüències inabastables” i expressa el compromís del Parlament “a crear una comissió d’estudi sobre el racisme” per establir una diagnosi compartida que permeti prendre mesures per evitar discriminacions racials en la gestió de la seguretat pública i privada.