El Ple fa aquesta setmana el debat final de la llei que crea l’Agència de la Natura de Catalunya, el de totalitat de dues proposicions de llei sobre l’impost de successions i donacions i el de convalidació de dos decrets llei

16/06/2020  -  Palau del Parlament.
El Ple fa aquesta setmana el debat final de la llei que crea l’Agència de la Natura de Catalunya, el de totalitat de dues proposicions de llei sobre l’impost de successions i donacions i el de convalidació de dos decrets llei

Un moment del darrer ple, el 3 de juny | 03/06/20 | Job Vermeulen

El Parlament farà en el ple que començarà demà dimecres a les nou amb la sessió de control al president de la Generalitat, Quim Torra, i al Govern el debat final de la Proposició de llei de creació de l’Agència de Patrimoni Natural i el de totalitat de dues proposicions més, sobre l’impost de successions i donacions, presentades per Cs i el PPC.

Durant la sessió la cambra farà també el debat i la votació per validar dos decrets llei, un de mesures urgents en matèria d’urbanisme, fiances i ambiental i l’altre de mesures en matèria d’esports com a conseqüència de l’estat d’alarma decretat per raó de la Covid-19. Així mateix, debatrà i votarà set mocions i substanciarà nou interpel·lacions.

Com en les darreres sessions, el Ple es reunirà amb una vintena de diputats a l’hemicicle, i la resta seguiran la sessió pel Canal Parlament i votaran per delegació o telemàticament.

Sessió de control
La sessió de control començarà aquesta vegada amb les preguntes al president de la Generalitat i continuarà amb les adreçades als consellers.

Torra respondrà les preguntes que li formulin els caps de fila o portaveus dels grups de Cs, JxCat, ERC, el PSC-Units i CatECP i del subgrup del PPC sobre l’actualitat política, i els consellers, les relatives a les actuacions a les comarques de muntanya; els ajuts a la indústria; l’oportunitat que comporta per a Catalunya l’eclosió de noves tecnologies emergents tant econòmicament com socialment (JxCat); la gestió sanitària de la Covid-19 (PSC-Units); els mecanismes de control per evitar la brutalitat policial (CatECP); com afronta el Departament d’Interior els esdeveniments de les darreres setmanes (CUP); la situació de l’educació; els serveis sanitaris (Cs); els recursos per afrontar la crisi econòmica i social, i les desigualtats i discriminacions socials (ERC).

Agència de Patrimoni Natural
Acabada la sessió de control, el Ple farà el debat final de la Proposició de llei de creació de l’Agència de Patrimoni Natural, que la comissió corresponent proposa en el dictamen que passi a denominar-se “de creació de l’Agència de la Natura de Catalunya”.

La proposta legislativa, impulsada inicialment de manera conjunta per JxCat, ERC, el PSC-Units i CatECP, crea aquesta agència, que tindrà per objecte “la protecció, la planificació, la gestió, la restauració, el millorament i l’estudi del medi natural de Catalunya, tant en l’àmbit continental com en el marí, amb la finalitat de conservar-ne el patrimoni natural, la biodiversitat i la geodiversitat, i de garantir els serveis ambientals i les externalitats positives dels ecosistemes amb criteris d’integritat, sostenibilitat, persistència i eficiència”.

El text estableix que l’agència, amb personalitat jurídica pròpia, s’haurà d’adscriure al departament competent en matèria de medi ambient, promoure la participació de les administracions públiques, les entitats locals i les privades sense ànim de lucre i els consorcis en la gestió del patrimoni natural i que haurà de treballar d’acord amb un contracte programa aprovat cada sis anys i amb objectius biennals.

El dictamen de la proposició, que la cambra votarà a la tarda, inclou 83 esmenes reservades pels grups: 63 de Cs, 4 del PSC-Units, 8 de CatECP i 8 de la CUP.

Decrets llei
Dimecres al migdia el ple també farà el debat del Decret llei 18/2020, del 12 de maig, de mesures urgents en matèria d’urbanisme, fiances i ambiental.

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, presentarà aquest decret, que suspèn una disposició addicional del text refós de la Llei d’urbanisme amb la finalitat d’habilitar l’agost i mantenir actives les tramitacions urbanístiques de la Generalitat. El text estableix també modificacions perquè l’Incasòl pugui tornar temporalment part dels dipòsits de fiances d’arrendaments de finques urbanes per a un ús diferent de l’habitatge o els de les dipositades per a determinades activitats extractives, i també que el Fons de Patrimoni Natural es nodreixi com a mínim amb el 50% dels ingressos obtinguts per l’impost de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica.

A la tarda la sessió es reprendrà amb el debat del Decret llei 20/2020, del 26 de maig, pel qual s’adopten diverses mesures en matèria d’esports com a conseqüència de l’estat d’alarma decretat per raó de la Covid-19.

La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, presentarà aquest decret llei, que conté mesures adreçades a les entitats esportives i als professionals del sector del salvament i el socorrisme aquàtic, al qual s’aplicarà una nova moratòria en l’aplicació del règim sancionador que estableix la Llei de l’esport. El text habilita les reunions telemàtiques dels òrgans col·legiats de les entitats esportives per tractar de qüestions destinades a garantir el funcionament excepcional d’aquestes entitats, i adopta mesures transitòries perquè els clubs i les federacions es puguin fusionar, escindir o transformar per adequar-se al moment actual.

Els decrets es consideren validats si reben més vots a favor que no en contra de la validació. En tot cas, un cop validats, els grups poden demanar que el Ple voti que es tramitin com a projectes de llei.

Propostes per eliminar o modificar impostos
Dijous a les nou del matí, el Ple es reprendrà amb el debat de totalitat conjunt de les proposicions de llei de modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’impost sobre successions i donacions (PPC), i de modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’impost sobre successions i donacions, per a la disminució de la càrrega fiscal de la ciutadania (Cs). Totes dues iniciatives arriben a aquest primer debat del Ple amb esmenes de retorn de JxCat, ERC i el PSC-Units, i la del PPC, amb una altra, a més, de CatECP.

El Ple votarà a la tarda totes dues propostes, que continuaran la tramitació parlamentària en comissió si superen el debat de totalitat i seran rebutjades si el Ple n’aprova les esmenes de retorn.

Mocions i interpel·lacions
Entre dimecres a la tarda i dijous al matí el Ple debatrà i votarà set mocions, sobre: la planificació per gestionar els riscos derivats de la campanya d’estiu (Cs); el model educatiu (CatECP); l’emergència educativa (PSC-Units); les discriminacions en els diferents àmbits (ERC); les mesures en l’àmbit econòmic i social en la situació actual (CUP); la situació de la cultura per la pandèmia de Covid-19 (Cs), i la relació entre la percepció del funcionament de la democràcia espanyola segons les dades del Centre d’Estudis d’Opinió i l’Informe d’Amnistia Internacional (JxCat).

A l’últim, dijous a la tarda la cambra substanciarà nou interpel·lacions al Govern, sobre: les actuacions en matèria d’habitatge arran de la Covid-19 (PSC-Units); el món local i la gestió de la pandèmia de Covid-19 (PSC-Units); el balanç i les perspectives per a l’autogovern després de l’estat d’alarma (JxCat); les prioritats polítiques del Departament de Salut i les reformes necessàries del sistema sanitari (CatECP); l’atenció de la salut mental (Cs); les noves mesures del pla de xoc en l’àmbit social (ERC); la repressió, els drets i les llibertats (ERC); la seguretat ciutadana als barris i municipis (Cs), i la política industrial (PPC).