El Ple debatrà un projecte de llei de modificació del Codi civil i proposicions de llei sobre la supressió del Consell Comarcal del Barcelonès, les llistes d’espera i els espais agraris

22/10/2018  -  Palau del Parlament.
El Ple debatrà un projecte de llei de modificació del Codi civil i proposicions de llei sobre la supressió del Consell Comarcal del Barcelonès, les llistes d’espera i els espais agraris

Vista general d’un moment del ple del 10 d’octubre | 10/10/18 | Job Vermeulen

El Ple farà aquesta setmana els debats de totalitat d’un projecte de llei de modificació del Codi civil relatiu als drets de les persones amb discapacitat sensorial en matèria testamentària i de cinc proposicions de llei, tres sobre la supressió del Consell Comarcal del Barcelonès, una sobre les llistes d’espera sanitàries i una altra sobre els espai agraris. El ple començarà dimecres a les deu amb la sessió de control i s’allargarà fins dijous a la tarda. L’ordre del dia també inclou la votació del Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Diputats sobre la compatibilitat dels parlamentaris, nou interpel·lacions i cinc mocions.

Com és habitual, la sessió de control començarà amb les preguntes als consellers i, tot seguit, al president de la Generalitat, Quim Torra, que haurà de respondre les relatives a l’actualitat política que li formulin els portaveus o caps de fila de Cs, JxCat, ERC, el PSC-Units, CatECP i el PPC. Els consellers respondran les preguntes dels grups sobre el tracte als interns de les presons, els actes culturals (Cs), la relació del Govern amb Aran, els instruments de protecció i gestió que aportarà la Llei d’ordenació del litoral, el Reial decret llei 15/2018, de mesures urgents per a la transició energètica i la protecció dels consumidors (JxCat), les intromissions del Govern espanyol en les decisions del Govern i el Parlament de Catalunya, els deu anys de l’Agència Tributària de Catalunya (ERC), la recerca (PSC-Units), el decret que regula la gestió i el funcionament del servei de menjador escolar dels centres del Departament d’Ensenyament (CatECP) i les polítiques retributives dels treballadors que acompleixen activitats que són de titularitat de la Generalitat (CUP).

Després de la sessió de control, el Ple debatrà i votarà el Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Diputats sobre la situació de compatibilitat dels diputats d’aquesta legislatura.

Modificació del Codi civil
A continuació, la cambra farà el debat de totalitat del Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial.

La consellera de Justícia, Ester Capella, presentarà la iniciativa, que modifica la redacció actual de diversos articles del llibre quart del Codi civil sobre matèria testamentària amb la finalitat d’eliminar qualsevol tracte discriminatori de les persones amb discapacitat sensorial a l’hora de fer testament o d’intervenir com a testimoni en l’atorgament de testament d’algú altre.

El projecte, que es tramitarà a petició del Govern pel procediment d’urgència, arriba al Ple sense esmenes de retorn, i per tant la cambra el continuarà tramitant un cop el Ple en faci aquest primer debat.

Supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
Tot seguit, la cambra debatrà conjuntament les proposicions de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès (JxCat i ERC), de racionalització territorial i supressió del Consell Comarcal del Barcelonès (Cs) i d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les funcions, els serveis, el personal, els béns, els drets i les obligacions del Consell Comarcal del Barcelonès (PSC-Units). Totes tres iniciatives, que es tramiten pel procediment d’urgència extraordinària, arriben també a aquest primer debat sense esmenes de retorn.

El Consell Comarcal del Barcelonès es va constituir el 1988 i agrupa els municipis de Barcelona, Badalona, l’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet, tots cinc integrats actualment a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. El mateix consell ja va aprovar l’any passat una moció que instava la Generalitat i el Parlament a iniciar-ne el procediment de supressió.

Totes tres proposicions regulen, amb algunes diferències, les condicions i el procediment per distribuir les competències i els serveis del consell i les seves entitats a altres administracions, i recullen la necessitat que no s’interrompi la prestació dels serveis durant el traspàs i que es garanteixin els drets dels funcionaris i el personal del consell. Els textos de JxCat i ERC i de Cs suprimeixen expressament el consell, mentre que el del PSC-Units planteja que aquest tipus d’ens no calgui per gestionar les competències comarcals al Barcelonès.

Serveis sanitaris
La sessió es reprendrà previsiblement a les tres de la tarda amb el debat de totalitat de la Proposició de llei de mesures urgents per millorar la qualitat en la prestació de serveis sanitaris i sociosanitaris, presentada per Cs. Aquesta iniciativa arriba al Ple amb una esmena de retorn conjunta de JxCat i ERC, de manera que perquè la cambra la continuï tramitant el Ple hauria de rebutjar l’esmena.

La proposició té per objectiu que els prestadors de serveis sanitaris i sociosanitaris de titularitat pública i privada estiguin obligats per llei a disposar d’un registre específic de llistes d’espera per a cadascun dels serveis que sigui públic i consultable per l’usuari en tot moment per saber la seva posició en la llista. També proposa que hi hagi un registre únic de serveis amb què es puguin consultar les llistes d’espera de cada centre i un registre públic de temps d’espera que s’actualitzi cada mes.

Interpel·lacions
Dimecres a la tarda el Ple farà també les cinc primeres interpel·lacions de l’ordre del dia, mentre que les quatre darreres se substanciaran dijous al matí. En aquesta sessió, els consellers hauran de respondre les interpel·lacions dels grups sobre les infraestructures i el transport públic (CatECP), les infraestructures que són competència de la Generalitat, la igualtat d’oportunitats en el temps educatiu (PSC-Units), l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible, els plans exteriors d’emergència de les centrals nuclears (ERC), la seguretat viària (JxCat), les polítiques de seguretat relatives al dret a la propietat privada (PPC), l’acció exterior i la transparència, i la garantia de l’exercici dels drets fonamentals a l’espai públic (Cs).

Espais agraris
És previst que la sessió es reprengui dijous a dos quarts de deu del matí amb el debat de totalitat de la Proposició de llei d’espais agraris, presentada per JxCat, ERC, el PSC-Units i CatECP, que també arriba a aquest debat sense esmenes de retorn i es tramitarà pel procediment d’urgència.

La proposició té per objectiu ordenar la planificació i la gestió dels espais agraris, determinar-ne el règim jurídic i regular els supòsits i les modalitats d’intervenció pública. Entre altres aspectes, pretén preservar i protegir aquests espais, dissenyar mecanismes per donar seguretat jurídica als titulars de les explotacions agràries, afavorir la continuïtat de l’activitat agrícola, ramadera i forestal i fomentar la recuperació de finques agràries en desús.

Mocions
A l’últim, entre el migdia i la tarda de dijous, el Ple debatrà i votarà cinc mocions, sobre les polítiques de suport a l’empresa (PSC-Units), la pobresa infantil (CatECP), l’aniversari del cop a la democràcia dels mesos de setembre i octubre del 2017, l’inici del curs escolar 2018-2019 (Cs) i les conseqüències socials, ecològiques i laborals del model turístic (CUP).

La del PSC-Units insta el Govern a presentar un acord per recuperar la confiança del món empresarial i una estratègia per atraure inversions. A més, li demana que confirmi l’existència de l’informe d’Indústria en què “s’evidencia la preocupació per la marxa d’empreses” i que el presenti al Parlament, i també que informi sobre les trobades i reunions amb empreses que han traslladat la seu social fora de Catalunya.

La de CatECP insta el Govern a doblar la inversió directa en polítiques d’infància i famílies en el pressupostos del 2019, a planificar la posada en marxa aquesta legislatura d’una prestació per fill a càrrec de caràcter universal, a garantir places becades o gratuïtes als casals i les colònies, a garantir les beques menjador i la prestació de farmàcia gratuïta per als infants en situació de pobresa i a incrementar el parc d’habitatges d’emergència social.

La primera de Cs busca que el Parlament expressi “solemnement” el seu rebuig a “l’intent de cop a la democràcia” dels mesos de setembre i octubre del 2017; que proclami que la llei i les sentències afecten tothom, i que per tant ningú no hi està per sobre; que reconegui que el referèndum de l’1 d’octubre i les declaracions d’independència són il·legals, antidemocràtics i que no tenen valor jurídic; que es comprometi a respectar la legalitat, i que reclami la restauració de la seva posició institucional.

En la relativa a l’inici del curs escolar, Cs insta el Govern a elaborar un informe anual dels mòduls prefabricats que hi ha, a fer un pla per eliminar-los, a reduir les ràtios d’alumnat, a garantir que els alumnes diagnosticats amb trastorn de l’espectre autista puguin dinar als menjadors escolars i que tinguin monitors especialitzats, a garantir també que els nens sords disposin d’intèrprets de llengua de signes durant tot l’horari lectiu i a habilitar pressupostàriament totes aquestes mesures.

A l’últim, la de la CUP insta el Govern, entre altres qüestions, a aplicar una moratòria sobre les noves construccions destinades a allotjament turístic, a declarar que la Costa Brava ha traspassat els límits de càrrega turística, a destinar els ingressos de la taxa turística a pal·liar l’impacte del turisme sobre la població i a no executar l’opció de compra sobre els terrenys del Centre Recreatiu i Turístic de Vilaseca i Salou.