Serveis específics per a les cadenes de televisió

Serveis específics per a les cadenes de televisió

Centre de mitjans

L’espai destinat a les cadenes de televisió és a la planta de dalt del centre de mitjans i consta de diversos punts de treball, cadascun equipat amb:

  • Un connector BNC femella amb vídeo SDI i àudio imbricat per a cadascun dels sis senyals produïts pel Parlament.
  • Un connector BNC femella amb vídeo compost per a cadascun dels sis senyals.
  • Un parell de connectors XLR3 mascles amb àudio analògic per a cadascun dels sis senyals.
  • Preses de corrent.
Sala per a les cadenes de televisió

Punts de connexió per a directes: planta noble-unitats mòbils

Quan es fa un directe és habitual que els mitjans facin arribar equips d’enllaç. Si, a més, el directe s’ha de fer dins el palau, cal interconnectar el punt de directe amb l’equip d’enllaç de l’exterior.

Amb la intenció de facilitar la tasca d’aquests equips i minimitzar les molèsties en l’activitat ordinària del Parlament, el departament de comunicació s’encarrega de les connexions entre la planta noble i l’aparcament d’unitats mòbils, fora de l’edifici. Els mitjans, per tant, ja no poden passar els seus cables cap a l’exterior directament.

Cal tenir en compte que:

  • Únicament es poden transmetre senyals de vídeo SDI amb àudio imbricat. Els mitjans han d’estar dotats amb càmeres o equips amb sortida en aquest format.
  • Cada mitjà ha de portar dos cables de vídeo amb connectors BNC. Un ha de servir per connectar la posició de directe amb el punt de connexió que hagi assignat el departament de comunicació a la planta noble, i l’altre ha de connectar el punt assignat a l’exterior amb els equips d’enllaç.

Important: aquest servei només s’ofereix si s’ha demanat prèviament i el departament de comunicació l’ha autoritzat.

Sol·licitud de senyals a la torre de telecomunicacions de Collserola

El senyal institucional de totes les sessions plenàries, i en determinades ocasions el d’alguns actes, conferències de premsa o comissions, es fa arribar a la torre de telecomunicacions de Collserola perquè el distribueixi. Els mitjans poden sol·licitar aquest senyal i baixar-lo a les seves instal·lacions sempre que disposin d’enllaços amb la torre. Aquest senyal és gratuït.

Important: els senyals de les sessions plenàries sempre es fan arribar a la torre de Collserola. Per a altres actes o sessions amb una rellevància especial s’avisa de la disponibilitat de la torre amb una nota de premsa.

Connexions exteriors