Certificats ambientals

Certificats ambientals

Distintiu de garantia de qualitat ambiental

Flota de vehicles 340/039
El 31 de maig de 2017 es va atorgar al Parlament de Catalunya el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental corresponent a la categoria de flotes de vehicles, d’acord amb la Resolució TES/1328/2017 de la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic i el que estableix l’article 9 del Decret 316/1994, del 4 de novembre, sobre atorgament del distintiu de garantia de qualitat ambiental, modificat pel Decret 296/1998 (DOGC 7391, 15.06.17).
El 31 de mayo de 2017 se otorgó al Parlamento de Cataluña el Distintivo de Garantía de Calidad Ambiental correspondiente a la categoría de flotas de vehículos, de acuerdo con la Resolución TES/1328/2017 de la directora general de Calidad Ambiental y Cambio Climático y lo establecido por el artículo 9 del Decreto 316/1994, de 4 de noviembre, sobre otorgamiento del distintivo de garantía de calidad ambiental, modificado por el Decreto 296/1998 (DOGC 7391, 15.06.17).

Logotip de qualitat ambiental