Atenció a la ciutadania

Atenció a la ciutadania

Preguntes freqüents

El Registre General del Parlament de Catalunya és situat a l’edifici del Palau del Parlament. Actua com a finestreta única: accepta els documents adreçats a altres administracions i fa la compulsa d’aquells que s’han de trametre a l’administració responsable de l’expedient del qual han de formar part.

El Registre General del Parlament de Catalunya accepta tots els documents que se li presentin o que rebi, sempre que l’emissor s’identifiqui i signi l’escrit, i que s’adrecin als òrgans de la cambra. El Registre actua també com a finestreta única i accepta -i compulsa si cal, sempre a la vista dels originals- els documents adreçats a les administracions públiques a què fan referència l’article 38.4 de la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 25.1 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, per a la qual cosa cal omplir aquesta instància.

Qui presenta el document, que no cal que en sigui l’autor necessàriament, té dret a obtenir-ne una còpia segellada de la primera pàgina, si l’aporta juntament amb l’original, amb el número de registre de l’assentament.

La documentació annexa al document es pot presentar en suport electrònic, sempre que sigui compatible amb els sistemes emprats al Parlament.

La Mesa del Parlament fixa els dies i les hores i, si escau, els terminis en què es poden presentar els documents al Registre.

Horari del Registre

Quins són els òrgans parlamentaris i quins són els diputats i les diputades que en formen part? Consulteu-ne els àmbits d’actuació, l’agenda i el treball que duen a terme.

En la fitxa cada diputat o diputada trobareu informació sobre la filiació, els càrrecs parlamentaris que ocupa, l’activitat que du a terme, les dades de contacte, les seves dades biogràfiques i la seva declaració d’activitats i càrrecs públics.

Per assistir a una sessió parlamentària:

D’acord amb els articles 51 i 79 del Reglament del Parlament, tant les sessions de les comissions com les del Ple són públiques, sempre que, a iniciativa de la Mesa i atenent a les majories determinades pels mateixos articles, no s’acordi que siguin secretes. L’aforament destinat al públic és limitat, tant el del Saló de Sessions com el de les sales de comissions. La disponibilitat de llocs es reparteix proporcionalment al nombre d’escons dels diferents grups parlamentaris, que són els que poden convidar els ciutadans, si prèviament els ho han sol·licitat, a seguir les sessions.

Per a obtenir una invitació per a assistir a una sessió, cal trucar al 933 046 500 i demanar que us posin en contacte amb el grup parlamentari al qual la vulgueu sol·licitar, o adreçar-vos-hi per correu electrònic. Trobareu les adreces a les bústies dels grups parlamentaris.

Per visitar el Parlament:

Visites per a grups (escolars, universitaris, associacions….)

  • Visites guiades prèviament concertades.
  • De dilluns a divendres, de 8:30h. a 19:15h.

Visites individuals o de grups de menys de 10 persones

  • Visites guiades prèviament concertades. Grup obert.
  • Dilluns, dimarts i divendres, a les 11:00 h. i a les 19:15 h.

Les visites són gratuïtes i tenen una durada de quaranta-cinc minuts.
Cal cita prèvia: consulteu en temps real la disponibilitat i feu una reserva per a fer la visita, adaptada a les vostres necessitats.

La Biblioteca del Parlament és especialitzada en dret públic; disposa també d’un fons de dret comunitari, de dret privat, de ciències socials, d’història de Catalunya i d’altres disciplines sobre les quals el Parlament té la capacitat de legislar.

S’hi accedeix prèvia identificació i indicant el motiu de la consulta.

El perfil de contractant inclou totes les dades i les informacions referents a l’activitat contractual del Parlament de Catalunya.

El dret de petició individual o col·lectiva és un dret fonamental reconegut per la constitució i l’estatut. Les peticions es poden presentar al Registre del Parlament o bé utilitzar els mitjans electrònics (e-peticions) per a la presentació i per a les comunicacions amb la Comissió de Peticions, òrgan competent per a tramitar-les.

L’objecte de la petició ha de ser una actuació que el peticionari vol que el Parlament dugui a terme. Es valoren especialment les peticions amb un interès col·lectiu i les que tenen per objecte una reforma legislativa. L’objecte de la petició no pot afectar competències pròpies de l’àmbit judicial o administratiu. En aquest sentit, el dret de petició no té la naturalesa de queixa o greuge contra una acció concreta d’una administració o d’un particular.

El departament de comunicació ofereix espais i eines diversos perquè els mitjans puguin dur a terme la seva tasca informativa. Alguns són d’ús comú, i d’altres estan pensats per a les particularitats i necessitats de la premsa escrita, la televisió o la ràdio.