Distintiu de garantia de qualitat ambiental

Distintiu de garantia de qualitat ambiental


El 31 de maig de 2017 es va atorgar al Parlament de Catalunya el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental corresponent a la categoria de flotes de vehicles, d’acord amb la Resolució TES/1328/2017 de la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic i el que estableix l’article 9 del Decret 316/1994, del 4 de novembre, sobre atorgament del distintiu de garantia de qualitat ambiental, modificat pel Decret 296/1998 (DOGC 7391, 15.06.17).


El 31 de mayo de 2017 se otorgó al Parlamento de Cataluña el Distintivo de Garantía de Calidad Ambiental correspondiente a la categoría de flotas de vehículos, de acuerdo con la Resolución TES/1328/2017 de la directora general de Calidad Ambiental y Cambio Climático y lo establecido por el artículo 9 del Decreto 316/1994, de 4 de noviembre, sobre otorgamiento del distintivo de garantía de calidad ambiental, modificado por el Decreto 296/1998 (DOGC 7391, 15.06.17).