Posició institucional

Posició institucional

El Parlament és la institució que representa el poble de Catalunya, la qual cosa el situa en una posició central en el sistema institucional de l’autogovern de Catalunya.

La nació catalana s’ha anat fent en el decurs del temps amb les aportacions d’energies de moltes generacions, de moltes tradicions i cultures, que hi han trobat una terra d’acollida.

Catalunya, en el seu procés de construcció nacional, ha expressat la seva voluntat de ser i de continuar avançant en el reconeixement de la seva identitat col·lectiva i en el perfeccionament i l’ampliació de l’autogovern, i per això és constituïda en comunitat autònoma, d’acord amb la Constitució espanyola del 1978 i amb l’Estatut d’autonomia, que és la seva norma institucional bàsica.

La Generalitat és el sistema institucional en què s’organitza políticament l’autogovern de Catalunya. Els poders de la Generalitat emanen del poble de Catalunya i s’exerceixen d’acord amb el que estableixen l’Estatut i la Constitució.

Fotografia de l’hemicicle

L’autogovern de Catalunya s’exerceix en les matèries especificades per l’Estatut. En els casos en què aquestes matèries es defineixen com a exclusives, en corresponen a la Generalitat, de manera íntegra, la potestat legislativa, la potestat reglamentària i la funció executiva. En altres casos, les competències de la Generalitat són compartides i la legislació de Catalunya s’ha de fer en el marc de les bases establertes per l’Estat, i en altres casos només executa la legislació emanada de l’Estat.

L’Estatut configura la Generalitat com un ens complex integrat pel Parlament, la presidència de la Generalitat, el Govern i les altres institucions establertes per l’Estatut (el Consell de Garanties Estatutàries, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes i el Consell de l’Audiovisual). Els municipis, les vegueries, les comarques i els altres ens locals que les lleis determinen integren també el sistema institucional de la Generalitat, com a ens en els quals aquesta s’organitza territorialment, sens perjudici de l’autonomia respectiva.

El Parlament representa el poble de Catalunya. El seu origen en l’elecció democràtica i directa dona la força suprema al Parlament i en fa la primera institució de la Generalitat, de la qual neixen totes les altres. El Parlament de Catalunya és format per una sola cambra i és independent i inviolable.