Notícies d’interès
 • Es va concedir la Creu de Sant Jordi 2016 a Josep Sendra i Navarro, que fou Diputat al Congrés i al Parlament de Catalunya. Butlletí núm. 26, p. 16
 • Assemblea General Ordinària. Renovació de càrrecs a la Junta Directiva. Nova Presidència.
  Va tenir lloc el dia 11 de març de 2016. Entre els punts de l’ordre del dia es va procedir, d’acord amb els estatuts de l’AADPC, a la renovació dels càrrecs de la Junta Directiva. Per compliment del seu mandat, el president Joan Rigol, Flora Sanabra i Ricard Fernandez Deu no van renovar.
  La votació i substitució de la Presidencia va recaure en Núria de Gispert, i Enric Cardús i Llevat i Pere Parera i Cartró van ser elegits membres vocals.
  Igualment, varen ser reelegits Jaume Aligué, Josep Maria Balcells i Esteve Tomás. Butlletí núm. 25
 • Lliurament de les medalles d’honor del Parlament a les 8 primeres Diputades de la història del parlamentarisme català, el passat 9 de setembre. En el mateix acte també es va lliurar la medalla d’or a l, Institut Guttman com a reconeixement de la tasca pionera i la seva excel·lència en el tractament especialitzat de persones amb lesions medul·lars. Butlletí núm. 24
 • Visita a l’Escola La Sagrera de Santa Eulalia de Ronçana dels membres del jurat qualificador del premi Conviure a Catalunya, dimecres 23 d’Abril.
 • Audiència a la nova Junta Directiva per la Molt Honorable Presidenta del Parlament, Sra. Nuria de Gispert
 • La Llei del Parlament de Catalunya 4/2000, de 26 de maig, de mesures fiscals i administratives, inclou una Disposició addicional segona que afecta els diputats i diputades que són funcionaris de carrera.

Així mateix, els articles 45 i 46 del Capítol III de la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives, també es refereixen a aquest col·lectiu.
El juny de 2001, l’ADDPC es va posar en contacte amb aquells associats i associades que podien estar inclosos en aquest grup. No obstant, i com desconeixem si hi ha cap més persona que hi estigui afectada, posem a la vostra disposició la fitxa adjunta per tal que, si escau, l’empleneu i la feu arribar a la secretaria de l’Associació, al Parlament.

Hi trobareu també el text de les disposicions abans esmentades.