Inici SIAP > Consulta d'expedientsConsulta d'expedients
Detall expedient


Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les famílies amb fills a càrrec que han tingut deduccions en el tram autonòmic de l'impost sobre la renda de les persones físiques el 2013 i el 2014
Legislatura 10
Núm. expedient 314-19316/10
Tipologia tramitació Pregunta per escrit al Govern
Data obertura 05.02.2015
Núm. registre 104537
Proponents Ventura Brusca, Núria de GP SOC
Situació Cloenda política
Tipus cloenda Resposta
Data cloenda 28.04.2015
Descriptors
Títol definitiu Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les famílies amb fills a càrrec que han tingut deduccions en el tram autonòmic de l'impost sobre la renda de les persones físiques el 2013 i el 2014
Procediment Ordinari
Veure els tràmits de l'expedient