Procediment per al registre d'un grup d'interès

1. Els grups d'interès han de presentar una declaració inicial en el moment de demanar la inscripció, la qual es durà a terme per mitjans electrònics, amb l'emplenament d'un formulari de sol·licitud d'inscripció elaborat d'acord amb les regles i els criteris organitzatius del Registre.

Aquesta inscripció inicial és necessària per a poder establir contactes i relacions amb els diputats, els grups parlamentaris i llurs assessors i el personal del Parlament que exerceix funcions d'assessorament mentre no es completa el procés de validació d'inscripció en el Registre.

2. Els grups d'interès rebran un SMS amb una clau de validació, que caldrà introduir en el formulari per a confirmar la sol·licitud de registre.

3. Quan el Parlament comprovi que la sol·licitud inicial compleix els requeriments per a poder completar la sol·licitud d'inscripció en el Registre, el sol·licitant rebrà un missatge de correu electrònic a partir del qual, amb el número de document identificatiu (DNI, NIF, NIE o passaport) i la contrasenya facilitats en la sol·licitud inicial, accedirà al formulari per a poder completar les dades requerides per a la inscripció. Mentre el sol·licitant no seleccioni l'opció "Envieu dades", pot accedir a les dades de la seva sol·licitud, modificar-les i desar-les.

Aquest tràmit s'ha de dur a terme en el termini màxim de vint-i-cinc dies hàbils a comptar de l'endemà de la tramesa del missatge de correu electrònic. Una vegada transcorregut aquest termini, la declaració inicial, si no s'ha verificat, quedarà sense efecte si no s'ha completat la sol·licitud d'inscripció.

4. Aquestes dades, una vegada comunicades, es lliuraran al Registre, que novament enviarà un SMS amb una altra clau, per tal de confirmar les dades trameses.

5. En aquest moment, la petició de registre quedarà pendent de revisió i validació pel Parlament. Si compleix els requeriments establerts, dins el termini d'un mes a comptar de la data de confirmació de les dades trameses el sol·licitant rebrà un missatge en què se li notificarà la inscripció definitiva.

Per a qualsevol dubte, consulta o aclariment, podeu contactar amb registregrupsinteres@parlament.cat.

Formulari de sol·licitud inicial per a la inscripció al Registre de grups d'interès

Tots els camps són obligatoris excepte el número de document identificatiu si es tracta d'una organització que no té personalitat jurídica (1). Els camps de text admeten un màxim de 3500 caracters.

 

 

NomCognomsTipus documentNúmero document

 

 

 

 

 

 

En compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades, us informem que les dades introduïdes s'incorporaran en un fitxer de responsabilitat del Parlament de Catalunya per gestionar la vostra sol·licitud. Les dades no seran cedides a tercers i un cop finalitzat el servei les destruirem. Podreu accedir a les dades, rectificar-les i suprimir-les, i exercir la resta dels vostres drets adreçant-vos a: Parlament de Catalunya, delegat de protecció de dades, parc de la Ciutadella, s/n, 08003 Barcelona o bé a l'adreça electrònica dpd@parlament.cat.