Informació del grup d'interès

Col·legi de Llicenciats en Educació Física i Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport de Catalunya

Número de registre:
17094
Data de registre:
01/03/2017
La informació sobre aquesta entitat es va modificar per última vegada el:
15/10/2018
Nom de la persona, entitat o organització:
Col·legi de Llicenciats en Educació Física i Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport de Catalunya
Domicili o seu social:
Provença, 500 pta 4a 08025 Barcelona
Nom de la persona legalment responsable de l'entitat o que assumeix la representació d'una organització que no té personalitat jurídica:
Pere Manuel Gutiérrez
Finalitats i objectius de l'entitat o organització:
El COPLEFC té com a fins essencials, dins el seu àmbit territorial:
a) Ordenar i vigilar l'exercici de la professió dins el marc de les lleis.
b) Representar els interessos generals de la professió.
c) Defensar els interessos professionals de les persones col·legiades.
d) Vetllar perquè l'activitat professional respongui als interessos i a les necessitats de la societat.
e) Garantir el compliment de la bona pràctica i de les obligacions deontològiques de la professió.
f) Protegir els interessos de les persones usuàries i consumidors dels serveis professionals.
g) Fomentar el més alt nivell professional i tècnic dels professionals de l'educació física i les ciències de
l'activitat física i de l'esport.

Són funcions pròpies del COPLEFC, dins el seu àmbit territorial:
8.1 Evitar el intrusisme, la competència deslleial, procurar l'harmonia i col·laboració entre els col·legiats i
denunciar davant l'Administració i els tribunals de Justícia els casos existents, així com les transgressions legals
que puguin produir-se, en perjudici de la professió, i portar a terme les actuacions necessàries i convenients.
8.2 Participar en els òrgans consultius de l'Administració quan aquesta ho requereixi.
8.3 Fomentar, crear i organitzar activitats, institucions i serveis comuns que, sempre en relació amb la
professió, tinguin per objecte la promoció cultural, l'assistència social i sanitària, la cooperació i el mutualisme,
la formació professional, el foment de l'ocupació i altres actuacions convenients, i establir els concerts o acords
més adients en aquest sentit amb l'Administració i les institucions o entitats que correspongui.
Per tot això, tindrà contactes i establirà relacions amb entitats estatals i estrangeres que tinguin com a fins la
promoció de l'educació física.
Amb el mateix fi organitzarà congressos i assemblees sobre l'activitat física, l'educació física i l'esport.
8.4 Intervenir com a mediador i amb procediments d'arbitratge, en els conflictes que, per motius professionals,
se suscitin entre col·legiats, o per resoldre les discrepàncies que puguin produir-se pel compliment de les
obligacions dimanants dels treballs realitzats pels col·legiats en l'exercici de la seva professió, sempre que ho
sol·licitin de mutu acord les parts implicades.
8.5 Assumir la representació exclusiva dels professionals de Catalunya.
8.6 Emetre informes i dictàmens en procediments judicials o administratius en els quals es discuteixin
qüestions referents a la professió.
8.7 Fomentar i organitzar, si escau, cursos per a l'actualització i el perfeccionament dels seus membres i de la
professió en general.
8.8 Participar en l'elaboració dels plans d'estudis i informar les normes d'organització dels centres docents en
tot el que correspongui a la professió.
Mantenir-hi contacte permanent i preparar la informació necessària per facilitar l'accés a la vida professional
dels nous titulats.
8.9 Ser representat en els patronats universitaris d'acord amb la seva normativa específica.
8.10 Aprovar els seus pressupostos i regular i establir les aportacions dels col·legiats, tant les d'ingrés com les
periòdiques i les extraordinàries.
8.11 Exercir la funció disciplinària en matèries professionals i col·legials i vetllar pel compliment, pel que fa als
col·legiats, de les disposicions legals, normes estatutàries i resolucions del COPLEFC en matèria de la seva
competència.
8.12 Establir els serveis d'informació i documentació per a ús del
Identificador de grup d'interès de la Generalitat:
884

Aquest grup està registrat en el Registre de grups d'interès de la Generalitat.Agenda

Aquesta agenda mostra l'activitat del grup d'interès seleccionat

Novembre
Setmanes Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
Primera setmana31123456
Segona setmana78910111213
Tercera setmana14151617181920
Quarta setmana21222324252627
Cinquena setmana2829301234

28 de novembre de 2022 - 4 de desembre de 2022

En data d'avui no hi ha programada cap activitat per a aquesta setmana.