Horari del Registre General del Parlament.
El perfil de contractant inclou totes les dades i les informacions referents a l'activitat contractual del Parlament de Catalunya.
Accés als recursos documentals de què disposa la Direcció d'Estudis Parlamentaris.
Criteris, reculls i recomanacions del Departament d'Assessorament Lingüístic.
Servei d'enviament automàtic de titulars de notícies i altres continguts per correu electrònic, RSS o podcast.

Els òrgans del Parlament

La Junta de Portaveus.

La Junta de Portaveus.

La Mesa del Parlament.

La Mesa del Parlament.

La Diputació Permanent.

La Diputació Permanent.

Reunió d'una comissió.

Reunió d'una comissió.

El grup parlamentari és la traducció parlamentària del partit polític o de la coalició electoral i té la funció de convertir el programa polític d'aquests en iniciatives parlamentàries i en programa de govern. Al Parlament de Catalunya, per a formar grup parlamentari, cal un mínim de cinc membres, que han de ser d'un mateix partit o d'una mateixa coalició electoral, encara que hagin estat elegits per circumscripcions electorals diferents; només es pot constituir un grup parlamentari per coalició o partit. Si es dóna el cas, els diputats que restin sense adscriure's en cap grup de partit o coalició electoral, integren el Grup Mixt. Els diputats que abandonin el seu grup o en siguin expulsats passen a tenir la condició de membres no adscrits durant tota la legislatura, llevat que retornin al grup parlamentari d'origen, amb el consentiment previ del portaveu o la portaveu corresponent. Això no obstant, en el cas d'expulsió del grup parlamentari de tots els diputats d'una formació política integrats en el si d'una coalició o federació, els diputats afectats han de passar al Grup Mixt.

Cada grup designa una persona com a portaveu perquè el representi amb caràcter general. Els grups tenen despatxos i mitjans materials propis a l'edifici del Parlament per a acomplir les seves tasques, i també disposen d'assessorament tècnic al seu càrrec.

Els portaveus de cada grup parlamentari, juntament amb el president o presidenta del Parlament, un o una dels secretaris i el secretari general o secretària general, o el lletrat o lletrada que eventualment el substitueixi, formen la Junta de Portaveus, les funcions més importants de la qual són establir els criteris que contribueixen a ordenar i a facilitar les tasques i els debats del Parlament i decidir la comissió competent per a estudiar els projectes i les proposicions de llei o per a tramitar les diverses iniciatives. També hi poden prendre part la resta dels membres de la Mesa, una persona en representació del Govern i, acompanyant el portaveu o la portaveu o qui el substitueix, un membre més per cada grup parlamentari.

La Mesa del Parlament és l'òrgan rector col·legiat de la cambra; té una presidència, dues vicepresidències i quatre secretaries, càrrecs elegits, en votacions separades, pel Ple del Parlament, en el marc de la sessió constitutiva que obre la legislatura. Les funcions més importants de la Mesa són: ordenar el treball parlamentari, interpretar el Reglament i dirigir els serveis del Parlament. El president o presidenta del Parlament té la representació de la cambra; estableix i manté l'ordre de les discussions i del debat, d'acord amb el Reglament, i vetlla per mantenir l'ordre dins el Parlament. En casos de vacant, absència o impediment, el president o presidenta és substituït pels vicepresidents per ordre consecutiu. Els secretaris supervisen i autoritzen les actes de les sessions plenàries, de la Mesa i de la Junta de Portaveus; assisteixen el president o presidenta durant les sessions per assegurar l'ordre en els debats i la correcció en les votacions, i també hi col·laboren en els treballs de la cambra.

Tots els diputats reunits en sessió constitueixen el Ple del Parlament. El Ple és l'òrgan suprem de la cambra, en el qual es debaten en última i definitiva instància les qüestions que segons l'Estatut són competència del Parlament de Catalunya. Per a poder adoptar acords vàlidament, el Ple ha de comptar amb l'assistència de la majoria absoluta dels diputats i trobar-se reunit a la seu del Parlament. El Ple és convocat (i desconvocat, si s'escau) pel president o presidenta del Parlament, a iniciativa pròpia o a sol·licitud almenys de dos grups parlamentaris o d'una cinquena part dels membres del Parlament. La convocatòria ha de fixar l'ordre del dia de la reunió. En les sessions del Ple els membres del Parlament seuen sempre al mateix lloc, agrupats segons el grup parlamentari al qual pertanyen. El president o presidenta de la Generalitat i els membres del Govern, o consellers, tenen destinat un banc especial al Saló de Sessions. Tots els consellers poden assistir-hi i intervenir-hi encara que no siguin membres del Parlament.

Quan la legislatura ha acabat, o la cambra ha estat dissolta, o en els períodes entre sessions, en què el Ple no es reuneix, les funcions que té encomanades són complertes per la Diputació Permanent, la qual es compon de vint-i-tres membres, designats pels grups parlamentaris en proporció al seu nombre de components, i és presidida pel president o presidenta del Parlament. La Diputació Permanent, un cop constituït el Parlament de la nova legislatura, ha de donar-li compte de les decisions que ha pres.

Les comissions són grups reduïts de diputats que reprodueixen proporcionalment la distribució de grups parlamentaris del Ple i s'especialitzen en alguna de les matèries de què tracta la cambra. S'hi porta a terme gran part del treball parlamentari. Les comissions que constitueix el Parlament poden ser legislatives o específiques.

Són comissions legislatives les que crea el Ple de la cambra amb aquest caràcter i la Comissió de Reglament, que elabora i reforma el Reglament del Parlament. El Ple del Parlament, dins la setmana següent a la investidura del president o presidenta de la Generalitat, acorda per majoria absoluta, a proposta de la Mesa i de la Junta de Portaveus, el nombre i l'àmbit de les comissions legislatives.

Posteriorment, d'acord amb els mateixos requisits, el Ple també pot acordar la creació d'altres comissions legislatives o bé dissoldre les que ja hi ha creades.

Aquestes comissions:

  • - Preparen la discussió en el Ple dels projectes i les proposicions de llei que els corresponen per raó de la matèria.
  • - Reben informació dels membres del Govern de la Generalitat, o consellers, sobre la seva gestió.
  • - Poden aprovar resolucions i cridar els consellers respectius per fer-ne el control polític i fiscalitzar-ne l'actuació administrativa.

Són comissions específiques les que tenen una funció concreta o bé la comesa de relacionar-se amb institucions o entitats públiques determinades. N'hi ha de tres tipus diferents: les creades pel Reglament, les creades per llei i les creades pel Ple (que poden ser, d'estudi o d'investigació o de seguiment). Les comissions d'estudi, d'investigació i de seguiment analitzen afers que afecten la societat, investiguen els afers d'interès públic que siguin competència de la Generalitat i controlen específicament determinades actuacions i polítiques públiques del Govern.

Logo de Google Translate Aquesta eina facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Parlament no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.


Tecnologia de Traductor

Un cop seleccionat l'idioma de navegació obtindreu la traducció a l'idioma triat.

Aquesta eina facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Parlament no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.


Versions oficials de textos aprovats

Destacat de la pàgina de Twitter del Parlament de Catalunya
Destacat de la pàgina de Facebook del Parlament de Catalunya
Destacat del canal de Youtube del Parlament de Catalunya
Destacat del compte d'Instagram del Parlament de Catalunya

AGENDA

Aneu al Canal Parlament Avui a les 10:00h
Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Sessió ordinària
Avui a les 10:30h
La presidenta visita l'ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat i es reuneix amb la seva alcaldessa, Núria Marín
Dilluns, 29, a les 12:00h
Ponència: Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari
Sessió ordinària
Dilluns, 29, a les 15:00h
Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
Sessió ordinària
Calendari de plens
Setmanes Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
Primera setmana1234567
Segona setmana891011121314
Tercera setmana15161718192021
Quarta setmana22232425262728
Cinquena setmana2930311234

En aquest calendari es mostren:

  • Sessions convocades

  • Sessions previstes

Canal d'atenció a les consultes relacionades amb les diferents funcions del Parlament.
Amb l'objectiu de potenciar la participació dels ciutadans en l'activitat parlamentària, el Parlament ha obert espais a diverses plataformes.
A través d'aquest espai podreu fer arribar al Parlament les vostres peticions de manera privada o pública.
Hi trobareu una oferta variada d'articles personalitzats amb el logotip del Parlament, i les publicacions de la institució.
Consulteu els Diaris de Sessions del Parlament de Catalunya de la II República, en format PDF.

El portal del Parlament està optimitzat per a les darreres versions de navegadors i per a una resolució mínima de pantalla de 1024 x 768.