Horari del Registre General del Parlament.
El perfil de contractant inclou totes les dades i les informacions referents a l'activitat contractual del Parlament de Catalunya.
Accés als recursos documentals de què disposa la Direcció d'Estudis Parlamentaris.
Criteris, reculls i recomanacions dels Serveis d'Assessorament Lingüístic.
Certificat ISO 9001

Els diputats i les diputades

Discurs d'investidura del M. H. Sr. Artur Mas com a president de la Generalitat.

Discurs d'investidura del M. H. Sr. Artur Mas com a president de la Generalitat.

Els 135 diputats, un cop elegits, representen tot el poble i no solament l'electorat que els ha votat. Són els representants de Catalunya.

Per a garantir un bon compliment de les seves tasques, se'ls concedeixen una sèrie de drets i garanties, contrapesats per uns deures específics.

Són deures dels membres del Parlament, entre altres:

 • - Assistir als debats i a les votacions del Ple i de les comissions de què són membres i complir les funcions a què són obligats per reglament.
 • - Ser membres, almenys, d'una comissió.
 • - Captenir-se amb cortesia i respectar la norma de reserva sobre els registres i les informacions que tinguin caràcter secret o reservat, i les normes d'ordre i de disciplina establertes pel Reglament.
 • - Declarar les activitats que exerceixen i els béns que posseeixen.
 • - Abstenir-se de fer valer la seva condició en benefici d'activitats comercials o professionals privades.

Són drets dels membres del Parlament:

 • - Assistir a totes les sessions parlamentàries.
 • - Participar en els debats i en les votacions del Ple i dels òrgans dels quals siguin membres.
 • - Presentar esmenes a qualsevol proposta sobre la qual el Parlament s'hagi de pronunciar.
 • - Ser membres d'un nombre determinat de comissions parlamentàries.
 • - Rebre un tractament institucional i protocol·lari preferent.

Són garanties de l'actuació dels membres del Parlament:

 • - La inviolabilitat parlamentària, que sostreu de la fiscalització judicial les opinions expressades, i els vots emesos pels membres del Parlament en compliment de la funció parlamentària. Aquesta protecció legal respon a la idea que l'actuació dels diputats, durant el seu mandat, ha de ser plenament lliure i només pot ser jutjada per l'electorat, el qual pot no reelegir-los; també pot ser jutjada, però, pel partit o la coalició a què pertanyen, que pot no tornar-los a presentar a les llistes de la seva candidatura electoral. Durant el seu mandat gaudeixen també d'immunitat, en el sentit que no poden ser detinguts si no és en cas de delicte flagrant, així s'evita que puguin ser detinguts per motius polítics encoberts.
 • - El fur especial, que comporta que sols poden ser jutjats pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya o, fora de l'àmbit territorial de la Generalitat, pel Tribunal Suprem.
 • - La indemnització econòmica per la seva dedicació al treball parlamentari, el qual els obliga a limitar l'horari i el treball professionals, o fins i tot a renunciar-hi, d'acord amb les normes sobre incompatibilitats.
Logo de Google Translate

Aquesta eina facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Parlament no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.

Destacat de la pàgina de Twitter del Parlament de Catalunya
Destacat de la pàgina de Facebook del Parlament de Catalunya
Destacat del canal de Youtube del Parlament de Catalunya

Cerca al web

Canal d'atenció a les consultes relacionades amb les diferents funcions del Parlament.
Amb l'objectiu de potenciar la participació dels ciutadans en l'activitat parlamentària, el Parlament ha obert espais a diverses plataformes.
A través d'aquest espai podreu fer arribar al Parlament les vostres peticions de manera privada o pública.
Hi trobareu una oferta variada d'articles personalitzats amb el logotip del Parlament, i les publicacions de la institució.
Consulteu els Diaris de Sessions del Parlament de Catalunya de la II República, en format PDF.

El portal del Parlament està optimitzat per a les darreres versions de navegadors i per a una resolució mínima de pantalla de 1024 x 768.